بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
۱۱ ژانویه ۲۰۲۱

شورای مرکزی حزب مشروطه ایران به این وسیله به آگاهی می رساند که امضای آقای فواد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) بدون موافقت و اطلاع ایشان در پای بیانیه “اعلام موجودیت و تحریم انتخابات رژیم جمهوری اسلامی” که روز شنبه ۲۰ دی / ۹ ژانویه ۲۰۲۱ منتشر شده ، گذاشته شده است.

در عین حال به اطلاع هموندان حزب می رساند که در صورتی که نیاز به امضای بیانیه ای توسط هموندان باشد این موضوع از طریق ارتباط های درون حزبی به آگاهی آنان خواهد رسید. ضروری است هموندان هنگامی که برای امضای بیانیه ای با آنان تماس گرفته می شود موضوع را با شورای مرکزی در میان بگذارند.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)