پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
۱۴ بهمن ۱۳۹۹ / ۲ فوریه ۲۰۲۱

درگذشت هم میهن ارجمند و انسان شریف زنده یاد لوتر الخاصه  را که در چهار دهه گذشته همواره علیه حکومت ستمگر و ضد ایرانی جمهوری اسلامی و برای رسیدن به دمکراسی و برابری در کشور عزیزمان ایران مبارزه کرد، به خانواده محترم ایشان و نیز جامعه آسوری ایران تسلیت می گوییم.

یاد و خاطره فعالیت ها و کوشش های همسنگر پرتلاشمان لوتر الخاصه را فراموش نخواهیم کرد

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)