شورای مرکزی حزب که مسوولیت اداره حزب را بر عهده دارد، هر دو سال یک بار در کنگره های حزبی با رای مخفی و برابر همه هموندان و از بین هموندان شاخه های مختلف برگزیده می شود و در برابر هموندان پاسخگو می باشد.
برای اداره دمکراتیک امور مختلف حزبی کارگروه های گوناگونی زیر نظر شورای مرکزی با شرکت و همکاری هموندان کارشناس فعالیت می کنند تا هم چرخ حرکت سیاسی حزب به سوی هدف های آن با سرعت و دقت بیشتری جلو رود و هم کادرهای ورزیده ای برای اداره حزب در آینده آماده شوند.

اعضای شورای مرکزی

وظائف شورای مرکزی

بند های منشور که مربوط به وظائف شورای مرکزی است.

پیوند به منشور