بنیاد نامه

بنیادنامه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) نحوه اداره امور داخلی حزب و چهارچوب وظایف هموندان و مسوولیت های حزبی را تعیین می کند. مطابق بنیادنامه کلیه تصمیمات مهم حزبی در کنگره ها و با رای مستقیم همه هموندان گرفته می شود.