بنیادنامه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

بنیادنامه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) نحوه اداره امور داخلی حزب و چهارچوب وظایف هموندان و مسوولیت های حزبی را تعیین می کند. مطابق بنیادنامه کلیه تصمیمات مهم حزبی در کنگره ها و با رای مستقیم همه هموندان گرفته می شود.

 

 

فهرست نگاشته‌ها

 

سخن‌آغاز ۴

ماده ۱ – انگيزه‌ها و آماج‌های حزب ۴

 

فصل يک: ستون‌های حزب ۴

ماده ۲ – ستون‌های حزب :  فهرست ‌۴

 

بخش يکم: « شاخه» ۴

ماده ۳ –  پی‌ريزی شاخه :  پيش‌نيازها ۴

ماده ۴ – پی‌ريزی شاخه :  شيوه انجام ۴

ماده ۵ – ارگان‌های شاخه ۵

ماده ۶ – همايش همگانی : جايگاه و توانايی ۵

ماده ۷ – همايش همگانی : شيوه انجام ۵

ماده ۸ – نشست همگانی ۵

ماده ۹ – شورای شاخه :  گزينش، فرنشينی ۶

ماده ۱۰ – شورای شاخه :  زمانبندی ماموريت ۶

ماده ۱۱ – شورای شاخه :  بهره‌برداری از نيروها ۶

ماده ۱۲ – هموندی :  پيش‌بايست‌ها ۶

ماده ۱۳ – هموندی :  تنها در يک حزب ايرانی، تنها در يک شاخه 7

ماده ۱۴ – هموندی :  بايگانی مرکزی آگاهی‌های نيازمند 7

ماده ۱۵ – هموندی :  جابجايی ميان دو شاخه 7

ماده ۱۶ – هموندی :  آزادی گزينش شاخه 7

ماده ۱۷ – هموندی :  اخراج هموند از شاخه 7

ماده ۱۸ – هموندی :  باريک‌ نگری امنيتی 8

 

بخش دوم:  « شورای مرکزی» 8

ماده ۱۹ – شورای مرکزی :  گردانش سراسری حزب 8

ماده ۲۰ – شورای مرکزی :  شمار هموندان، گزينش، جايگزينی 8

ماده ۲۱ –  شورای مرکزی :  تصميم‌گيری و رايزنی 9

ماده ۲۲ – شورای مرکزی :  اخراج از شورای مرکزی 9

 

بخش سوم:  کنگره 9

ماده ۲۳ – کنگره :  بالاترين ستون حزب 9

ماده ۲۴ – کنگره :  شرکت هموندان 10

ماده ۲۵ – کنگره فوق‌العاده 10

 

فصل دو:  کارگروه « بازرسی انتخابات کنگره» 10

ماده ۲۶ – کارگروه بازرسی انتخابات کنگره :  نامزدی و گزينش 10

ماده ۲۷ –  کارگروه بازرسی انتخابات کنگره :  نامزد نشدن برای شورای مرکزی 10

ماده ۲۸ – نامزدی برای شورای مرکزی :  زمانبندی آغازين و اعلام 10

ماده ۲۹ – کارگروه بازرسی انتخابات کنگره:  فهرست کارها 11

ماده ۳۰ – کارگروه بازرسی انتخابات :  واکنش به تخلفات 11

ماده ۳۱ – کارگروه بازرسی انتخابات :  رای‌گيری دوباره پس از ابطال 11

ماده ۳۲ – نامزدی برای شورای مرکزی :  تبليغات 12

 

فصل سه:  مقررات گوناگون 12

ماده ۳۳ – حد نصاب‌ها 12

ماده ۳۴ – اعلام زمان و جای نشست‌های رسمی 12

ماده ۳۵ – رای‌گيری 12

ماده ۳۶ – وکالت 13

ماده ۳۷ – اختلافات درون شورای شاخه 13

ماده ۳۸ – انحلال پيش از موعد شورای شاخه 13

ماده ۳۹ – سخنگو 1۴

ماده ۴۰ – ميهمانان برون حزبی 1۴

ماده ۴۱ – نشان رسمی حزب 1۵

ماده ۴۲ – فرجام گفت 1۴

 

فصل چهار :  پيوست‌ها 1۵

پيوست يک:  نسبت هموندان «شورای شاخه» به  هموندان «همايش همگانی» شاخه 1۵

پيوست دو:  فهرست آيين‌نامه‌های «سراسریِ بنيادی» 1۵

پيوست سه:  فهرست آيين‌نامه‌های «سراسریِ دوره‌ای» 1۵

پيوست چهار :  آيين‌نامه‌های «سراسریِ بنيادی» 1۶

١) آيين‌نامه « درآيش هموند به حزب» 1۷

٢) آيين‌نامه اخراج هموند از شورای مرکزی 17

۳) آيين‌نامه « اخراج هموند از شورای شاخه» 18

۴) آيين‌نامه « اخراج هموند از شاخه» 19

۵) آيين‌نامه « اخراج هموند از حزب» 20

۶) آيين‌نامه « دوره آزمايشی شاخه» 21

٧) آيين‌نامه « گردانش مالی» 22

۸) آيين‌نامه «کارگروه‌های سراسریِ بنيادی» 2۴

۸- الف) کارگروه « بررسی‌های مالی» 2۵

۸- ب) کارگروه «رسيدگی به ساختار درونی حزب» 2۶

۸-  پ) کارگروه «دبيرخانه سراسری حزب» 27

۸-  ت) کارگروه « بررسی‌های استراتژيک» 28

۸-  ث) کارگروه « آموزش و تبليغات» 29

٩) آيين‌نامه گردانش «همايش همگانی» 30

١٠) آيين‌نامه گردانش «کنگره» 32

١١) آيين‌نامه «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» 3۴

١٢) آيين‌نامه «نامزدی برای شورای مرکزی» 3۶

 

پايان بنيادنامه

فهرست برخی واژه‌ها 37

فهرست واژه‌های فنی 37

فهرست واژه‌های پارسی ‌38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخن‌آغاز

ماده ۱  – انگيزه‌ها و آماج‌های حزب

«حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)» که در اين «بنيادنامه»* [ برای « * » نگاه شود به بخش « فهرست برخی واژه‌ها» ] حزب ناميده می‌شود از هواداران پادشاهی مشروطه به خواست سازماندهی پيکار برای رهايی و بازسازی ايران بر پايه

١) يگانگی ملی،

٢)  تماميت ارضی،

۳) استقلال کشور،

۴) برپايی مردمسالاری

٥) گِرامْداشت* حقوق ‌بشر و ميثاق‌های پيوست آن

پی‌ريزی می‌شود و در فرايند کوشش و پيکار آماده همکاری با همه نيروهای ملی و آزاديخواه است که به اصول ياد شده تعهد داشته باشند. بنياد باورها و برنامه سياسی حزب در «منشور» آن آمده است که بجز بنيادنامه بر همه اسناد حزب اولويت دارد (البته اگرچه بنيادنامه از ديدگاه قانونی بر منشور چيره است، از ديدگاه باوری منشور اولويت دارد. اگر زمانی ميان اين دو يک ناسازگاری يافته شد، می بايد در کنگره از ميان برداشته شود) و با الهام از قانون اساسی مشروطيت ايران فَرا‌نِگاشته* شده است.

 

فصل يک: ‌ستون‌های حزب

ماده ۲  – ستون‌های حزب :  فهرست ستون*‌های حزب دربرمی‌گيرند:

۱) شاخه

۲) شورای مرکزی

۳) کنگره

 

بخش يکم: « شاخه»

ماده ۳ –  پی‌ريزی شاخه :  پيش‌نيازها

١) ايرانيان مشروطه‌خواه در هر شهری می‌توانند، با داشتنِ از پنج تن به بالا، شاخه ای از حزب را در ميان خود بر پايه بنيادنامه و منشور حزب تشکيل دهند، در غیر این صورت هموند یا هموندانی که بیش از پنج تن نیستند، ترجیحا می‌توانند به نزدیکترین شاخه  حزبی محل سکونت خود پیوسته و یا به صورت « هسته » و زیر بازرسی مستقیم شورای مرکزی انجام کار نمایند.

۲) خويشاوندان بلافصل (مادر، پدر، خواهر، برادر، فرزندان) نمی‌توانند اکثريت هموندان شاخه را دربرگيرند.

۳) تشکیل شاخه نيازمند به پروانه شورای مرکزی است (آيين‌نامه «دوره آزمايشی شاخه»).

شاخه‌هایی که انتخابات خود را برگزار نکنند از رسمیت خواهند افتاد ولی اعضای آن شاخه‌ها کماکان هموند تلقی می‌شوند.

 

ماده ۴  – پی‌ريزی شاخه :  شيوه انجام

١) برای پی‌ريزی* شاخه، «گروه داوخواهان* پی‌ريزی» با فراخوانی از شمار هر چه بيشتر از ايرانيان مشروطه‌خواه منطقه خويش در نشست‌های آشنايی و روشنگری، «همايش همگانی پی‌ريزی  شاخه» را با شرکت کسانی که «درخواست‌نامه ‌هموندی» را پرکرده و امضاء نموده ‌اند برگزار و شورای‌ شاخه را انتخاب ‌می‌کنند. انتخابات بايد پيرو روال دمکراتيک باشد، مانند

الف) دادن فرصت به هموندان برای آشنايی و تبادل نظر،

ب) خودشناسانی* نامزدهای شورای شاخه،

پ) سخنرانی‌ های انتخاباتی،

ت) رای‌گيری زيرِ نگرش «کارگروه بازرسی انتخابات شاخه» (کارگروه سه  نفری)، برگرفته از هموندانی که خود نامزد شورای شاخه نيستند.

٢) «همايش* همگانی پی‌ريزی شاخه» بايد با حضور و بازرسی نماينده شورای مرکزی بيانجامد.

۳) شاخه  نو پی‌ريخته* تنها پس از «دوره آزمايشی» يکساله و دريافت «اعتبارنامه» از سوی شورای مرکزی رسميت می‌يابد (آيين‌نامه «دوره آزمايشی شاخه»).

 

ماده ۵  – ارگان‌های شاخه

ارگان‌های شاخه دربرمی‌گيرند:

١) «همايش همگانی»

٢) «شورای شاخه»

 

ماده ۶  – همايش همگانی : جايگاه و توانايی

«همايش همگانی» از همه هموندان شاخه تشکيل می‌شود و بالاترين ارگان شاخه است. وظايف همايش همگانی به فهرست زير است:

۱) بررسی‌های دوربرد درباره برنامه‌های شاخه

۲) تصميم‌‌های کلان و دوربرد درباره کنش‌های شاخه

۳) رسيدگی به گزارش و برنامه‌های شورای دوره بسر رسيده

۴) رسيدگی به موضوعات گوناگون که از سوی هموندان پيشنهاد می‌شوند

۵) انتخاب هموندان* شورا

 

ماده ۷ – همايش همگانی : شيوه انجام

فهرست بنيادی‌ترين بايسته‌ها در شيوه انجام «همايش همگانی» چنين است:

١) «همايش همگانی» به روال عادی هر سال يک بار در سه ماهه اول سال ايرانی برگزار می‌شود.

٢) گردانش* «همايش همگانی» با شورای شاخه است تا آن هنگام که شورای آينده برگزيده شود که از همان دم گردانش «همايش همگانی» را بدست می‌گيرد (آيين‌نامه «گردانش همايش همگانی»).

۳) انتخابات زير بازرسی «کارگروه بازرسی انتخابات شاخه» می‌انجامد.

۴) شيوه انجام «همايش همگانی»، گسترده‌تر در آيين‌نامه «گردانش همايش همگانی» برنهاده* می‌شود.

 

ماده ۸  – نشست همگانی

١) هر زمان که دست کم يک سوم هموندان شاخه درخواست برگزاری «نشست همگانی» را داشته باشند شورا بايد هموندان را بدين منظور فراخواند.

٢) «نشست همگانی» به هیچ روی جانشین «همايش همگانی» نیست و کار آن بيش از همه چيز گسترش هم‌سخنی و رايزنی ميان هموندان و آگاه‌سازی آنان از سوی شورای شاخه درباره برنامه‌های پيش رو است.

۳) روال انجام نشست همگانی در آيين‌نامه «گردانش نشست همگانی» برنهاده می‌شود.

 

ماده ۹ – شورای شاخه :  گزينش، فرنشينی

١) انتخابات برای برگزیدن هموندان «شورای شاخه» هر دو سال یکبار در یک مهلت زمانی سه ماه پس از برگزاری کنگره در«همايش همگانی»انجام می شود و هموندان «شورای شاخه»  با اکثريت نسبی انتخاب می‌شوند. شاخه هایی که انتخابات خود را برگزار نکنند از رسمیت می افتند.

٢) شمار هموندان شورا به نسبت هموندان شاخه و پيرو جدول پيوست بنيادنامه است.

۳) هموندان شورا می‌بايد دست کم دو سال پيشينه  هموندی در حزب را داشته باشند، مگر در شاخه‌های نوپی‌ريخته و يا بازپیرريخته*.

۴) شورای شاخه مسئوليت گردانش شاخه را دارد (آيين‌نامه «گردانش شاخه») و از ميان خود

الف) يک «فَرنشين* شاخه» و

ب) يک «دوم فرنشين شاخه»

با اکثريت نسبی انتخاب می‌کند.

٥) اگر «فرنشين شاخه» به هر علت نتواند به کار ادامه دهد «دوم فرنشين شاخه» وظايف او را انجام می‌دهد.

۶) اگر هر يک از هموندان شورای شاخه نتواند به کار ادامه دهد، پس از استعفا از شورا، «هموند جايگزين» در فهرست انتخابات شورا جانشين او می‌شود.

٧) شورای شاخه می‌تواند برای گردانش شاخه  خود آيين‌نامه‌هايی برنهد. آيين‌نامه‌های شاخه‌‌ای نبايد با «بنيادنامه»، «منشور» و «آيين‌نامه‌های سراسری» ناسازگار باشند.

 

ماده ۱۰ – شورای شاخه :  زمانبندی ماموريت

١) ماموريت شورای شاخه به روال عادی دو سال، از همايش همگانی (در سه‌ ماهه نخستين سال ايرانی) تا همايش همگانی سپسين* (در سه‌ ماهه نخستين سال ايرانی) است.

٢) ماموريت آن شورای شاخه، که در «همايش همگانی فوق العاده» انتخاب می‌شود، تا آن هنگام است که در بنيادنامه برای انجام «همايش همگانی» سالانه (در سپسين سه ماهه نخستين سال ايرانی) برنهاده شده است.

۳) ماموريت آن شورای شاخه، که در «همايش همگانی پی‌ريزی» انتخاب می‌شود، تا آن هنگام است که در بنيادنامه برای انجام «همايش همگانی» سالانه برنهاده شده است، مگر آنکه کمتر از شش ماه مانده باشد که به سال سپسين می‌افتد.

 

ماده ۱۱  – شورای شاخه :  بهره‌برداری از نيروها

١) شورای شاخه می‌تواند برای پيشبرد کارها و برنامه‌های خود با بهره‌برداری از هموندان شاخه «کارگروه های شاخه‌ای» سازمان دهد.

٢) شورا نیز می‌تواند از همکاری با ناهموندان (نيروهای برون حزبی) در جايگاه کارشناس و رايزن بهره جويد.

 

ماده ۱۲  – هموندی :  پيش‌بايست‌ها

درآيش به حزب و هموندی آن با برآورده ساختن پيش‌بايست‌های زير انجام‌ پذير است:

۱) ايرانی بودن

الف) کسانی که با شهروندی کشور ايران زاده شده اند و همچنان دارای آن می‌باشند.

ب) کسانی که با شهروندی کشور ايران زاده شده اند و سپستر شهروندی کشوری بيگانه را پذيرفته‌اند.

پ) کسانی که با شهروندی کشور بيگانه زاده شده اند و سپستر شهروندی کشور ايران را بدست آورده اند.

ت) کسانی که با شهروندی کشور بيگانه زاده شده اند ولی از سوی پدر و يا مادر ايرانی می‌باشند.

٢) پذيرفتن «منشور» و «بنيادنامه» حزب و امضای «درخواستنامه هموندی» پرشده.

۳) داشتن ١۸ سال به بالا

۴) شورای شاخه می‌بايد از «دبيرخانه حزب» («نشانی امنيتی») آگاهی ستاند* که آيا شخص درخواست کننده پيشتر هموند حزب بوده يا نه. اگر شخص درخواست کننده پیشتر هموند حزب بوده باید دلیل کناره گیری خود را برای بررسی به شورای مرکزی ارسال کند.

٥) گذراندن دوره آشنایی (آيين‌نامه «درآيش هموند به حزب»).

۶) تایيد هموندی از سوی شورای مرکزی پس از پايان دوره آشنایی (آيين‌نامه «درآيش* هموند به حزب»).

٧) شيوه درآيش «نوهموند» به حزب، گسترده‌تر در آيين‌نامه «درآيش هموند به حزب» برنهاده می‌شود.

8 ) مدت دوره آشنایی از سه ماه تا یکسال بر پایه تشخیص شورای مرکزی می باشد.

9) همه هموندان و درخواست کنندگان هموندی می‌باید در یکی از شاخه‌های حزب عضویت داشته باشند.

10) هموندانی که به ایران سفر کنند هموندی آنان لغو می‌شود و تا پنج سال پس از آخرین سفرشان حق هموند شدن ندارند. هموندانی که بستگان درجه اول آنان (همسر، فرزندان پدر و مادر) با آن‌ها زندگی می‌کنند در صورت سفر بستگان به ایران حق عضویت در شورای مرکزی، عضویت در شورای شاخه‌ها، و فرنشینی کارگروه‌ها را نخواهند داشت.

11) هموندانی که بیش از دوسال از حزب بیرون بوده‌اند به هنگام بازگشت می‌باید فرم درخواست هموندی را در صورت موجود نبودن آن در بایگانی مرکزی پر کرده و دریک دوره فشرده بازآشنایی با حزب شرکت کنند.

همچنین این هموندان تا یک سال حق رای در کنگره را نخواهند داشت .

 

ماده ۱۳ – هموندی : تنها در يک حزب ايرانی، تنها در يک شاخه

١) داشتن هموندی در بيش از يک شاخه حزب ممنوع است.

٢) داشتن هموندی در احزاب، سازمان ها، انجمن‌ها و هرگونه دسته و تشکل ایرانی با هر نام که کنش سیاسی داشته باشد ممنوع است، مگر در صورت تایید شورای مرکزی و یا به نمایندگی شورای مرکزی.

۳) داشتن هموندی در احزاب و سازمان های سياسی کشورهای بيگانه (اما دمکراتيک) مجاز است.

 

ماده ۱۴ – هموندی :  بايگانی مرکزی آگاهی‌های نيازمند

١) نام و نشانی هموندان شاخه‌ها می‌بايد در اختيار «دبير امنيتی حزب» (دبيرخانه حزب - «نشانی امنيتی») و «دبيرکل» باشد.

٢) بدين منظور اِسکَن (scan) و يا اصل «درخواست‌نامه‌های هموندی» در شاخه می‌بايد به «دبيرخانه حزب - نشانی امنيتی» و همزمان (کپی آن) به «نشانی دبيرکل» فرستاده ‌شود.

۳) پس از انتخابات شورای شاخه، «نشست‌نامه*» «همايش همگانی» به «دبيرخانه حزب – نشانی  ساده» و «شورای مرکزی» داده می‌شود (آيين‌نامه «گردانش همايش همگانی»)، که کنار آگاهی‌های گوناگون بويژه دربرمی‌دارد:

الف) نام (و يا شماره هموندی) شرکت‌کنندگان در «همايش همگانی»،

ب) نام (و يا شماره هموندی) کسانی که وکالت داده بوده اند.

 

ماده ۱۵  – هموندی :  جابجايی ميان دو شاخه

١) هموندان می‌توانند از شاخه خود برون رفته به شاخه ديگر درآيند.

٢) برای جابجايی، پذيرش شورای آن شاخه ديگر، که درخواست جابجايی به آن داده‌ شده است، بايسته است.

۳) نيز «گزارش جابجايی» بايد به «دبير امنيتی حزب» (دبيرخانه حزب – «نشانی امنيتی») و «دبيرکل» داده شود.

 

ماده ۱۶  – هموندی :  آزادی گزينش شاخه

هموند را نمی‌توان بايسته به ماندن در شاخه و يا جابجايی به شاخه‌ای ويژه ‏کرد.

 

ماده ۱۷  – هموندی :  اخراج هموند از شاخه

اخراج هموند از شاخه با گزينش شورای شاخه امکان پذير است (آيين‌نامه «اخراج هموند از شاخه»).

 

ماده ۱۸  – هموندی :  باريک نگری امنيتی

شاخه‌ها بايد در هموندگزينی رعايت ملاحظات امنيتی را بکنند و در کنش‌ خويش باريک نگری* به انجام رسانند، تا حزب در برابر کوشش‌های نفوذی پاسداری شود.

 

بخش دوم: « شورای مرکزی»

ماده ۱۹  – شورای مرکزی :  گردانش سراسری حزب

شورای مرکزی از سوی کنگره انتخاب می‌شود و وظايف آن به فهرست زير است:

۱) هماهنگ‌سازی و گردانش سراسری حزب، بويژه آنچه که از صلاحيت و توانايی شوراهای شاخه‌ها بيرون است.

۲) بازرسی و پاسداشت* بر شيوه درست انجام «بنيادنامه» و «منشور» و تصميمات کنگره در سراسر حزب.

۳) رفع ناسازگاری‌های درون حزبی و رسيدگی به شکاياتی که شاخه‌ها نتوانسته‌اند به شيوه بسنده پاسخ دهند.

۴) نمايندگی حزب در مراجع برون حزبی، در جاهايی که از صلاحيت شاخه‌ها بالاتر است (نمايندگی سراسری حزب).

۵) تاييد داوخواه پس از گذراندن دوره آزمايشی (آيين‌نامه «درآيش هموند به حزب»، البته با پذيرش همزمان از سوی شورای شاخه)

۶) بازرسی بر پی‌ريزی شاخه‌ها و صدور اعتبارنامه برای آن‌ها.

۷) بازرسی بر شيوه درست اخراج‌ها (آيين‌نامه‌های اخراج‌ها).

۸) انحلال شاخه.

۹) برگزاری کنگره : از آنجایی که فراخوانی و گردانش کنگره از خويشکاری های شورای مرکزی می‌باشد‌؛ شورای مرکزی می‌تواند بر بنياد رويدادهای سیاسی و داده های بین المللی روز، بويژه برای گردآوری هر چه بیشتر هموندان در همايش کنگره، جای برگزاری کنگره را پيرو شناخت و گزينش خويش تعیین کند.

در راستای کار «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» اين وظيفه شورای مرکزی است، که «فهرست نام هموندان دارای حق رای در کنگره» را آماده ساخته و تا دو ماه پيش از کنگره در دست «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» نهاده باشد.

١٠) گردانش رسانه‌های حزب از هر گونه (مانند ماهنامه، گپسرا، رسانه‌های الکترونيک، …).

١١) کوشش درگسترش حزب.

١٢) کوشش در بالايش* گردش کار حزب (آيين‌نامه «کارگروه‌های سراسریِ بنيادی»).

١۳) بدون پروانه* رسمی شورای مرکزی هيچ هموند و يا ارگان حزب حق نمايندگی حزب به بيرون را ندارد.

اين نمايندگی دربرمی‌گيرد:

الف) انتشار نوشته‌هايی که سراسر حزب را نمايندگی می‌کنند

ب) انجام مصاحبه‌ها با رسانه‌ها و يا ارگان‌های رسمی کشوری درباره مواردی که سراسر حزب را نمايندگی می‌کنند (اگر هموندی در شرايطی بايسته به پاسخ بی‌درنگ آمد، می‌بايد بر شخصی بودن نظرش يادآور شود و به ارگان‌ها و نوشته‌های رسمی حزب اشاره دهد).

پ) انجام سخنرانی و فراخوانی و نشست‌های رسمی در مواردی که سراسر حزب را نمايندگی می‌کنند (آيين‌نامه «گردانش شاخه»).

 

ماده ۲۰  – شورای مرکزی :  شمار هموندان، گزينش، جايگزينی

١) شمار هموندان «شورای مرکزی» پنج تن و دوره آن دو سال است.

٢) هموندان «شورای مرکزی» در «کنگره» با رای نسبی انتخاب می‌شوند.

۳) هر کدام از هموندان «شورای مرکزی» نتوانند به‌ کار خويش ادامه دهند از ميان دارندگان اکثريت در انتخابات شورای مرکزی به ترتيب «جايگزين» خواهند شد.

۴) پنج هموند «شورای مرکزی» می‌بايد از پنج شاخه گوناگون برآمده باشند. اگر بيش از يک نامزد انتخاباتی از شاخه‌ای رای نيازمند را آورده باشند تنها يکی از آن‌ها که دارای بيشترين رای است به شورای مرکزی راه می‌يابد و آرای بقيه به شمار نخواهد آمد.

٥) «نامزدان هموندی شورای مرکزی» می‌باید دست کم پنج سال پياپی (دوره آزمايشی نيز شمرده  می شود) هموندی حزب را داشته بوده باشند.

6) دبیر کلی فقط برای چهار دوره پیاپی امکان پذیر است. با یک دوره وقفه انتخاب مجدد بلامانع است.

 

ماده ۲۱  –  شورای مرکزی :  تصميم‌گيری و رايزنی

١) «شورای مرکزی» در رسيدگی به امور کاری خويش پس از رايزنی‌ها و تصميم‌گيری‌های درونی، به بيرون از خود در نمود يک پيکره* عمل می‌کند (چه در امور درون حزبی و چه برون حزبی) و نه در پنج هموند جدا از يکديگر.

٢) شورای مرکزی می‌تواند به مسئوليت خويش کارهای فهرست زير را به انجام برساند:

الف) گزينش «رايزنان» و «کارشناسان» برای پيشبرد برنامه‌های خويش.

ب) بر نهادن* و يا دِگَرسازی* «آيين‌نامه‌های سراسریِ دوره‌ای».

۳) تصميمات شورای‌مرکزی به اکثريت سه تن اعتبار دارد (مگر در مواری که در بنيادنامه به شيوه‌ ديگر برنهاده شده، برای نمونه در اخراج‌ها) ولی همه هموندان آن می‌بايد در تصميم‌گيری‌ها مشارکت داشته باشند.

۴) هموندان شورای مرکزی از ميان خود يک «دبيرکل» و يک «جانشين دبيرکل» را برمی‌گزينند.

٥) «دبيرکل» هماهنگ‌کننده شورای مرکزی است. «جانشين دبيرکل» در غياب او وظايف دبيرکل را انجام می‌دهد.

۶) شورای مرکزی فرنشينان «کارگروه‌های سراسری» حزب را برمی‌گزيند و بر کارکرد آن کارگروه‌ها  بازرسی می‌کند (از جمله: آيين‌نامه «کارگروه‌های سراسریِ بنيادی»)

 

ماده ۲۲  – شورای مرکزی :  اخراج از شورای مرکزی

در صورتی که مصالح حزبی برکناری هر يک از هموندان شورای مرکزی را از آن شورا ايجاب کند می‌توان او را پيرو آيين‌نامه  «اخراج از شورای مرکزی» اخراج نمود.

 

بخش سوم: کنگره

ماده ۲۳  – کنگره :  بالاترين ستون حزب

۱) کنگره بالاترين ستون حزب است و

الف) هر دو سال يک بار در سه ماهه دوم سال ايرانی برگزار می‌شود،

ب) محل آن تا آنجا که بتوان به صورت يکی در ميان در امريکا و اروپا خواهد بود تا هنگامی که امکان برگزاری در ايران فراهم ‌شود.

۲) وظايف کنگره به فهرست زير است:

الف) رسيدگی به کارکرد شورای مرکزی در دوره گذشته

ب) برنهادن سياست‌های «بنيادی» حزب

پ) تصميم‌گيری درباره پيشنهادهای هموندان

ت) دگرسازی «منشور» و يا «بنيادنامه» در صورت تمایل هموندان کنگره

ث) انتخاب هموندان شورای مرکزی دوره پيش   ِرو با رای نسبی «رای‌دهندگان کنگره»

 

ماده ۲۴  – کنگره :  شرکت هموندان

۱) همه هموندان حق شرکت در کنگره را دارند. البته حق شرکت درکنگره برابر با داشتن حق رای در  کنگره نيست.

٢) همه هموندان حزب ،که در سه سالِ پيش از کنگره هموند حزب بوده اند (دوره آشنایی نیز شمرده می‌شود) ،حق رای در کنگره را دارند (با برآورده ساختن پيش‌بايست‌ها).

۳) روال گردانش* کنگره پيرو آيين‌نامه «گردانش کنگره» است.

۴) هموندان حزب در صورتی حق رای دادن و انتخاب شدن خواهند داشت که در گذار دوره  گذشته پرداخت بهای هموندی را پيرو آيين‌نامه  «گردانش مالی» تا سه هفته پیش از کنگره به انجام رسانيده باشند.  خزانه‌داری حزب می‌باید در اين باره گزارش پرداخت‌ها را بهنگام در اختیار «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره بگذارد.

 

ماده ۲۵  – کنگره فوق‌العاده

١) برای برگزاری کنگره فوق ‌العاده تصويب دو سوم شاخه‌ها لازم است.

٢) روال برگزاری کنگره فوق‌ العاده مانند کنگره عادی است.

 

فصل دو: کارگروه « بازرسی انتخابات کنگره»

ماده ۲۶  – کارگروه بازرسی انتخابات کنگره :  نامزدی و گزينش

حد اکثر سه ماه پیش از کنگره «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» به روال زیر برگزیده می شود:

۱) اعلام نامزدی برای «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» بايد تا سه ماه پيش از کنگره به دبيرخانه سراسری حزب (نشانی ساده) و شورای مرکزی برسد. به اعلام‌های پس از آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۲) پس از پايان زمان مرز* اعلام نامزدی برای «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» (سه ماه پيش از انتخابات) نام و نشان داوخواهان توسط دبيرخانه سراسری حزب (زير بازرسی شورای مرکزی) به آگاهی شورای شاخه‌ها می ‌رسد.

۳) شورای شاخه‌ها تا دو هفته سه تن را از میان داوخواهان بر می‌گزینند و رای خود را به شورای مرکزی می فرستند.

۴) شورای مرکزی دارندگان اکثریت را تا دو هفته (يعنی تا يک ماه پس از اعلام نهايی نامزدان، و دو ماه پيش از کنگره) به آگاهی شاخه ها می رساند.

 

ماده ۲۷  –   کارگروه بازرسی انتخابات کنگره :  نامزد نشدن برای شورای مرکزی

١) هموندان «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» تعهد می‌کنند که در انتخابات شورای مرکزی پيش رو نامزد  نخواهند شد.

٢) اگر هر کدام از هموندان «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» نتوانند به کار ادامه دهند از دارندگان اکثريت به ترتيب جايگزين خواهند شد.

۳) شيوه و سامان کار «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» در آيين‌نامه «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» برنهاده می‌شود.

 

ماده ۲۸  – نامزدی برای شورای مرکزی :  زمانبندی آغازين و اعلام

١) اعلام نامزدی برای شورای مرکزی بايد تا دو ماه پيش از کنگره به «دبيرخانه حزب» (نشانی ساده) و «شورای مرکزی» برسد. به اعلام‌های پس از آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

٢) پس از پایان زمان مهلت اعلام نامزدی برای شورای مرکزی، دبیرخانه حزب تا دو هفته زمان دارد که نام و نشان نامزدان دارای پیش بایست ها را به آگاهی شورای شاخه ها و هموندان برساند.

۳) اعلام آمادگی در رسانه‌ها و ديدارهای درون حزبی از سوی هر هموند دارای پيش‌بايست‌های نامزدی، از پيش از زمان مرز دوماهه به کنگره نيز بلامانع است (آيين‌نامه «نامزدی برای شورای مرکزی»).

.

ماده ۲۹  – کارگروه بازرسی انتخابات کنگره:  فهرست کارها

وظايف «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» که به شيوه گسترده در «آيين‌نامه کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» برنهاده می‌شود، به شيوه کوتاه و فهرست‌وار چنين است:

۱) بازرسی بر شيوه درست نامزدی برای شورای مرکزی از سوی نامزدها (پيرو «آيين‌نامه نامزدی برای شورای مرکزی»).

٢) بازرسی بر اعلام درست نامزدها به شاخه‌ها و هموندان (پيرو « آيين‌نامه کارگروه‌های سراسری: دبيرخانه‌ سراسری»).

۳) بازرسی بر آزادی کوشش های انتخاباتی برای نامزدها (منظور از کوشش‌های انتخاباتی همه روش‌های رواداشته در انتخابات کشورهای دمکراتيک باخترزمين است، از جمله سازماندهی نشست‌های انتخاباتی، تبليغات، ائتلاف‌ها).

۴) بازرسی و نگهداری بر فهرست دارندگان حق رای در کنگره (پيرو «آيين‌نامه مالی» و «آيين‌نامه کارگروه دبيرخانه سراسری»).

٥) «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» (در تماس با «دبيرخانه امنيتی» و «کارگروه مالی») بايسته است تا «فهرست نام هموندان دارای حق رای در کنگره» را که پيش‌بايست‌های ماده ٢٤ را برآورده کرده اند تا دو هفته پيش از کنگره فراهم آورده باشد. در اين راستا در پيش زمينه انجام کار، اين وظيفه  شورای مرکزی است که فهرست نامبرده را آماده ساخته و تا دو هفته پيش از کنگره در دست «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» نهاده باشد.

۶) بازرسی بر رای‌های غيابی و وکالت‌ها (پيرو آيين‌نامه «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره»)

٧) رسيدگی به شکايت‌های مربوط به انتخابات شورای مرکزی.

٨) شرکت و حق رای در «نشست واخواستی*» اخراج هموندان شورای مرکزی از آن شورا و يا از حزب (آيين‌نامه‌ «اخراج هموند از شورای مرکزی»، آيين‌نامه «اخراج هموند از حزب»)

 

ماده ۳۰  – کارگروه بازرسی انتخابات :  واکنش به تخلفات

١) اگر «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» به دليل تخلفات کلان در روال انتخابات شورای‌مرکزی (برای نمونه: بازداشتن غيرقانونی هموندان کنگره از شرکت در انتخابات، جلوگيری از کوشش‌های روا داشته نامزدها، دست‌يازی نامجاز در شمارش انتخابات، …) رای به ابطال انتخابات هرکدام از هموندان برگزيده شورای مرکزی بدهد، به ترتيب از ميان دارندگان اکثريت در انتخابات شورای مرکزی جايگزين آنها برنهاده خواهد شد.

٢) اگر بدين شيوه اکثريت هموندان شورای مرکزی جايگاه خود را از دست داده باشند انتخابات يکسره باطل می‌شود و شورای مرکزی پيشين موقتا تا انجام نوين انتخاب شورای مرکزی، که کتبی انجام می‌يابد، گردانش حزب را در دست می‌گيرد.

 

ماده ۳۱  – کارگروه بازرسی انتخابات :  رای‌گيری دوباره پس از ابطال

١) رای‌گيری دوباره برای شورای مرکزی به شيوه کتبی و از ميان نامزدهايی خواهد بود که بارديگر نامزدی خود را در مهلتی، که از سوی «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» برنهاده می‌شود، اعلام‌ می‌دارند.

٢) نامزدها توسط «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» (به شورای شاخه‌ها و هموندان) اعلام می‌شوند و رای ها به «دبيرخانه حزب» (نشانی ساده) فرستاده می‌شوند.

۳) کسانی که انتخابات آن‌ها باطل شده نمی‌توانند در اين رای‌گيری نوين نامزد شورای مرکزی شوند.

۴) پس از اعلام دارندگان اکثريت در انتخابات دوباره شورای مرکزی، ماموریت «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» پايان می‌يابد.

٥) رسيدگی و رای‌گيری دوباره نبايد از دو ماه پس از کنگره بيشتر بِدِرازد*.

 

ماده ۳۲  – نامزدی برای شورای مرکزی :  تبليغات

١) نامزدهای هموندی در شورای مرکزی حق برابر در کاربرد از ابزارهای تبليغاتی درون حزبی دارند و شورای مرکزی (زير بازرسی «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره») بايد آن ابزار نيازمند را در حد توان برای آن‌هايی که درخواست‌های تبليغاتی می‌دهند فراهم کند.

٢) تبليغات انتخاباتی در بيرون حزب، به معنی آگهی در رسانه‌ها، ممنوع است.

۳) نامزدها می‌توانند به ‌هزينه خود آگهی انتخاباتی در رسانه‌های درون حزبی، نيز در رسانه‌های شخصی و همچنين اطلاعيه‌های تبليغاتی در درون حزب انتشار دهند.

۴) انجام وظايف حزبی مانند شرکت در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها فعاليت تبليغاتی بشمار نمی‌آيد.

 

فصل سه: مقررات گوناگون

ماده ۳۳  – حد نصاب‌ها

١) حد نصاب رسميت نشست‌های «همايش همگانی» شرکت حداقل نيم به علاوه يک از هموندان است. اگر پس از فراخوانی دوباره به فاصله دو تا چهار هفته نيز چنان حد نصابی به دست نيايد، نشست با همان شمار شرکت کنندگان رسميت می‌يابد.

٢)  تصميم‌ها در همه موارد و در همه مراجع حزب بايد با «اکثريت مطلق» آرا (نيم به علاوه يک) باشد مگر در مواردی که بنيادنامه استثناء کرده باشد.

۳) نصاب رسميت نشست «شورای شاخه» همواره نيم به علاوه يک هموندان آن است و با کمتر از آن هيچ تصميمی نمی‌توان گرفت.

۴) منظور از «شرکت» یکی از سه حالت زیر می‌باشد:

الف) حضور شخصی (با کاربرد از همه ابزاری که فناوری ‌نوين انجام‌پذير می‌سازد)،

ب) دادن وکالت،

پ) رای ‌کتبی

 

ماده ۳۴  – اعلام زمان و جای نشست‌های رسمی

زمان و جای همايش‌ها و نشست‌های بنيادی حزب بايد به ترتيب زير به آگاهی هموندان برسد، مگر در موارد اضطراری

١) «شورای شاخه»: دست کم از يک هفته پيش،

٢) «شورای مرکزی»: دست کم از دو هفته پيش،

۳) «نشست همگانی»: دست کم از دو هفته پيش،

۴) «همايش همگانی»: دست کم از يک ماه پيش،

٥) «کنگره»: دست کم از دو ماه پيش.

 

ماده ۳۵  – رای‌گيری

١) در انتخابات در صورتی که برای نفر آخر ميان چند نامزد رای برابر آيد، ميان آن‌ها رای‌گيری خواهد شد.

٢) رای‌گيری در انتخابات مخفی است مگر آن که رای دهنده نخواهد یا از نظر فنی ناشدنی باشد.

۳) درباره هموندان جايگزين‌، اگر شمار آرايشان برابر باشد، قرعه‌گيری می‌شود.

 

ماده ۳۶  – وکالت

١) دادن وکالت در موارد زير مجاز است:

الف) رای‌گيری در نشست همگانی

ب) رای‌گيری در همايش همگانی

پ) رای‌گيری در شورای شاخه

ت) رای‌گيری در کنگره

ث) رای‌گيری در شورای مرکزی

٢) در موارد زير هر کس تنها يک وکالت می‌تواند بپذيرد

الف) رای‌گيری در نشست همگانی

ب) رای‌گيری در همايش همگانی

پ) رای‌گيری در شورای شاخه

ت) رای‌گيری در شورای مرکزی

۳) در مورد کنگره هر کس می‌تواند تا ١٠ وکالت بپذيرد.

۴) وکالت در حزب به سه گونه است

الف) محدود بر انتخابات نامزدها

ب) محدود بر رای‌گيری‌های بجز انتخابات نامزدها

پ) نامحدود (هم برای انتخابات نامزدها، هم برای ديگر رای‌گيری‌ها)

۵) دارنده وکالت می‌بايد هموند همان ارگان يا رکن باشد.

۶) وکالت می‌بايد کتبی و امضا شده و درونمايه آن روشن باشد.

۷) شيوه‌های رساندن وکالت

الف) در پاکت بسته و از راه رساندن شخصی

ب) به شيوه اسکن شده، با ايميل، همراه با کنترل استاندارد ايميلی (آيين‌نامه دبيرخانه حزب: ايميل دريافت شده به نشانی «بايگانی‌شده» هموند با درخواست تاييد بازفرستاده شود، پس از دريافت تاييد از هموند ايميل رسميت می‌يابد).

۸) اگر هموندی نظر و رای خود را کتبی يا به شيوه  ديگر بفرستد نمی‌تواند وکالت در همان باره بدهد.

 

ماده ۳۷  – اختلافات درون شورای شاخه

در مواردی که شورای شاخه ای به دليل اختلاف درونی نتواند به کار ادامه دهد به شيوه زير عمل خواهد شد:

۱) شورای مرکزی يکی از هموندان حزب را به عنوان «داور رفع اختلافات» بر خواهد گزيد.

۲) اگر اختلافات زير بازرسی و رايزنی «داور رفع اختلافات» گشوده نشد، شورای مرکزی شورای آن شاخه را منحل اعلام کرده و هموندان شاخه را فرا می‌خواند تا با برپايی يک «همايش همگانی فوق‌العاده» (آيين‌نامه «گردانش همايش همگانی») شورای تازه‌ای برای بازماند مدت شورای منحل گشته انتخاب کنند.

 

ماده ۳۸ – انحلال پيش از موعد شورای شاخه

١) در مواردی که دو سوم هموندان شاخه پيش از موعد کتبا درخواست انحلال شورا و انتخابات شورای نوينی را داشته باشند شورای مرکزی شورای آن شاخه را منحل اعلام کرده، نماينده ای از خود را برای برپايی يک «همايش همگانی فوق‌ العاده» و انتخاب شورای تازه خواهد فرستاد.

٢) مأموريت شورای تازه برای بازماند مدت شورای منحل شده خواهد بود.

 

ماده ۳۹  – سخنگو

١) فرنشين «شورای شاخه» سخنگوی آن است مگر آن که سامان ديگری را برنهاده باشند.

٢) دبيرکل «شورای مرکزی» سخنگوی آن است مگر آن که سامان ديگری را برنهاده باشند.

۳) سخنگويان در هر سطح و برای هر مورد بايد در حدود از پيش برنهاده عمل کنند (آيين‌نامه گردانش شورای شاخه، آيين‌نامه گردانش شورای مرکزی)

 

ماده ۴۰  – ميهمانان برون حزبی

فراخواندن ميهمانان برون حزبی برای شرکت و سخنرانی در «نشست همگانی»، برنامه‌های حزبی، «همايش همگانی»، «کنگره» و «شورای مرکزی» بلامانع است.

 

ماده ۴۱  – نشان رسمی حزب

نشان (آرم) حزب، شير و خورشيد و شمشير است که دست چپ خود را روی گوی نهاده است و رو بسوی چپ دارد. رنگ نشان حزب، زرين، بر روی زمينه آبی لاجوردی است. همه اوراق رسمی حزب بايد از روی نمونه برنهاده شورای مرکزی باشد.

 

ماده ۴۲  – فرجام گفت

اين «بنيادنامه» در ۴۲ ماده و چهار پيوست

۱) نسبت هموندان «شورای شاخه» به هموندان «همايش همگانی» شاخه

۲) فهرست آيين‌نامه‌های «سراسریِ بنيادی»

۳) فهرست آيين‌نامه‌های «سراسریِ دوره‌ای»

۴) آيين‌نامه‌های «سراسریِ بنيادی»

در کنگره  دهم حزب (۳۰ و ۳۱ آگوست ۲۰۱۴) به تصویب رسید.

 

فصل چهار :  پيوست‌ها

پيوست يک:  نسبت هموندان «شورای شاخه» به هموندان «همايش همگانی» شاخه

شمار هموندان همایش همگانی شاخه از ۵ تا 10 نفر – شمار هموندان شورای شاخه سه نفر

شمار هموندان از 11 تا 1۵ نفر – شمار هموندان شورای شاخه پنج نفر

شمار هموندان از 1۶ تا 2۵ نفر – شمار هموندان شورای شاخه هفت نفر

شمار هموندان از 2۶ نفر به بالا – شمار هموندان شورای شاخه نه نفر

 

پيوست دو:  فهرست آيين‌نامه‌های «سراسریِ بنيادی»

اين آيين‌نامه‌ها به عنوان پيوست بر بنيادنامه برنهاده می‌شوند.

مقصود از «سراسری» آن است که برای همه (سراسر) حزب بايسته هستند.

مقصود از «بنيادی» آن است که تنها از سوی کنگره برنهاده و يا دگرسازی می‌شوند.

 

١) آيين‌نامه «درآيش هموند به حزب»

٢) آيين‌نامه  «اخراج هموند از شورای مرکزی»

۳) آيين‌نامه  «اخراج هموند از شورای شاخه»

۴) آيين‌نامه  «اخراج هموند از شاخه»

٥) آيين‌نامه «اخراج هموند از حزب»

۶) آيين‌نامه «دوره آزمايشی شاخه»

٧) آيين‌نامه  «گردانش مالی»

٨) آيين‌نامه «کارگروه‌های سراسریِ بنيادی»

۸- الف) کارگروه « بررسی‌های مالی»

۸- ب) کارگروه «رسيدگی به ساختار درونی حزب»

۸- پ) کارگروه «دبيرخانه سراسری حزب»

۸- ت) کارگروه « بررسی‌های استراتژيک»

۸- ث) کارگروه « آموزش و تبليغات»

٩) آيين‌نامه «گردانش همايش همگانی»

١٠) آيين‌نامه «گردانش کنگره»

١١) آيين‌نامه کارکرد «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره»

١٢) آيين‌نامه «نامزدی برای شورای مرکزی»

 

پيوست سه:  فهرست آيين‌نامه‌های «سراسریِ دوره‌ای»

اين آيين‌نامه‌ها جدا از بنيادنامه برنهاده می‌شوند. البته فهرست آن‌ها بخشی از بنيادنامه است!

مقصود از «سراسری» آن است که برای همه (سراسر) حزب بايسته هستند.

مقصود از «دوره‌ای» آن است که از سوی شورای مرکزی برنهاده و يا دگرسازی می‌شوند.

فهرست آيين‌نامه‌ها به شمارش زير می‌باشد :

١) آيين‌نامه گردانش شورای مرکزی

٢) آيين‌نامه گردانش شورای شاخه

۳) آيين‌نامه گردانش نشست همگانی

۴) آيين‌نامه گردانش شاخه

٥) آيين‌نامه آموزش سياسی

 

فهرست آيين‌نامه‌های «سراسری دوره‌ای» تنها به گزينش کنگره   دگَرِش* می‌يابد.

 

پيوست چهار :  آيين‌نامه‌های «سراسریِ بنيادی» 

١)  آيين‌نامه « درآيش هموند به حزب»

شيوه رسمی درآيش

1)  پرکردن و امضای «درخواست‌نامه هموندی» از سوی «داوخواه هموندی».

۲)  درخواست‌نامه می‌بايد دربرداشته باشد

الف) نام و نشانی داوخواه

ب) چند جمله از قلم خودش درباره آن که

 • چرا خواهان درآيش به حزب است
 • چگونه با حزب آشنايی يافته
 • کمی درباره پيشينه سياسی خويش

۳) درخواست‌نامه بايد برای همه شاخه‌های حزب يکسان باشد، که از سوی دبيرخانه حزب برون داده می‌شود.

۴) نگهداری از اصل درخواست‌نامه پرشده داوخواه هموندی در بایگانی دبیرخانه سراسری.

۵) فرستادن درخواست‌نامه پرشده به نشانی واحد «تماس امنيتی» دبيرخانه سراسری. آنجا درخواست‌نامه در «بايگانی امنيتی» دبيرخانه حزب نگهداری شده و يک «شماره هموندی» برنهاده می‌شود. به ويژه دبيرخانه کنترل می‌کند که آيا درخواست کننده پيشتر هموند بوده يا نه. اگر آری آن را به آگاهی شاخه مربوطه می‌رساند.

۶) «شماره هموندی» دربردارنده همه آگاهی‌های نيازمند هموند است و از برای ملاحضات امنيتی، آنجا که نياز باشد، به جای نام رسمی آنان به کار می‌رود (برای نمونه در پرداخت بهای هموندی و يا به هنگام رای دادن در کنگره).

۷) اگر «داوخواه هموندی» درخواست کند، برای او يک نام هموندی پوشيده صادر شده و  از او در همه  نشست‌ها با «پوشيده نام هموندی» ياد خواهد شد. هیچ هموندی با نام پوششی نمی‌تواند در شورای مرکزی، شورای شاخه، کار گروه دبیرخانه و کار گروه‌هایی که به نام و نشان دیگر هموندان دسترسی دارند عضویت یابد.

8 ) دوره آشنایی از تاریخ ثبت شده هموندی که از طریق سامانه حزب ارسال می شود محاسبه می شود.

 

دوره‌ «آشنایی»

۹) «دوره آشنایی» از سه ماه تا يک سال بر پایه تشخیص شورای مرکزی است.

۱۰) در اين زمان برای نوهموند يک «راهنمای آشنایی» برنهاده می‌شود تا در فرآيند آموزش سياسی و آشنايی نزديکتر او با ساختار حزب ياری رسان باشد.

۱۱) در پايان دوره نوهموندی «راهنمای آشنایی» گزارشی فراهم  می نويسد که در آن برآوردی از داوخواه نوين برپايه  توانايی ها و ويژگی های او و پيشرفت او در فرايند کار و آموزش حزبی می دهد.

 

درآيش به پايه «هموندی »

۱۲) برپايه

الف) گزارش کتبی «راهنمای آشنایی »

ب) و آگاهی‌های فراتر از سوی شورای شاخه نوهموند (با داشتن حق «وتو» در نپذيرفتن «نوهموند» به شاخه خويش) شورای مرکزی «داوخواه» را به پايه «هموند» می‌رساند و اين را به آگاهی «دبير امنيتی» دبيرخانه می‌رساند.

 

٢)  آييننامه اخراج هموند از شورای مرکزی

۱) درخواست اخراج هموند از شورای مرکزی می‌بايد کتبی از سوی يکی از هموندان شورای مرکزی به دبيرکل داده شود (اگر درخواست درباره خود دبيرکل بود به جانشين او).

۲) نشستی ويژه برای رسيدگی به اين درخواست در شورای مرکزی با حضور هموند اخراج خواسته برگزار می‌شود (با نشست‌ نامه*) که بايد در آن همه  هموندان شورای مرکزی حضور داشته باشند. اگر هموند اخراج خواسته در دو مهلت (به فاصله دو تا چهار هفته) شرکت نکند، در همان نشست دوم در نبود او تصميم گرفته می‌شود.

۳) برای اخراج می‌بايد همه چهار هموند ديگر شورای مرکزی به آن رای دهند.

۴) هموند اخراج شونده تا دو هفته حق «واخواست*» دارد (و اگر نه پس از آن اخراجش رسمی است)، که بنا بر آن واخواست نشستی ديگر در شورای مرکزی (که بايد در آن همه  هموندان شورای مرکزی حضور داشته باشند) با حضور هموند اخراج شونده برگزار می‌شود (با نشست نامه) که در آن «کارگروه بازرسی انتخابات» کنگره پيشين نيز شرکت می‌کند. اگر در آن نشست (هموندان شورای مرکزی + کارگروه بازرسی انتخابات کنگره پيشين) همه، به جز خود هموند اخراج شونده، رای را تاييد کنند اخراج او رسمی است.

۵) پس از اخراج از شورای مرکزی برپايه انتخابات کنگره گذشته جايگزين برنهاده می‌شود.

 

۳)  آيين‌نامه  « اخراج هموند از شورای شاخه»

۱) درخواست اخراج هموند از شورای شاخه می‌بايد کتبی از سوی يکی از هموندان شورای شاخه به فرنشين شاخه داده شود (اگر درخواست درباره خود فرنشين بود به جانشين او).

۲) نشستی ويژه برای رسيدگی به اين درخواست در شورای شاخه با حضور هموند اخراج خواسته برگزار می‌شود (با نشست نامه) که بايد در آن همه  هموندان شورای شاخه حضور داشته باشند. اگر هموند اخراج خواسته در دو مهلت (به فاصله يک تا دو هفته) شرکت نکند، در همان نشست دوم در نبود او تصميم گرفته می‌شود.

۳) برای اخراج می‌بايد همه هموندان ديگر شورای شاخه به آن رای دهند.

۴) هموند اخراج شونده تا دو هفته حق «واخواست*» دارد (و اگر نه پس از آن اخراجش رسمی است)، که بنا بر آن واخواست نشستی ديگر در شورای شاخه (که بايد در آن همه  هموندان شورای شاخه حضور داشته باشند) با حضور هموند اخراج شونده برگزار می‌شود (با نشست نامه) که در آن يک «بازرس  شورای مرکزی» نيز شرکت می‌کند. اگر در آن نشست (هموندان شورای شاخه + بازرس شورای مرکزی + هموند اخراج شونده) همه، به جز خود هموند اخراجی، رای را تاييد کنند اخراج او رسمی است.

۵) پس از اخراج از شورای شاخه برپايه انتخابات گذشته «همايش همگانی» جايگزين برنهاده می‌شود.

 

۴)  آييننامه « اخراج هموند از شاخه»

۱) درخواست اخراج هموند از شاخه می‌بايد کتبی از سوی يکی از هموندان شورای شاخه به فرنشين شاخه داده شود (اگر درخواست درباره خود فرنشين بود به جانشين او).

۲) نشستی ويژه برای رسيدگی به اين درخواست در شورای شاخه با حضور هموند اخراج خواسته برگزار می‌شود (با نشست نامه) که بايد در آن همه  هموندان شورای شاخه حضور داشته باشند. اگر هموند اخراج خواسته در دو مهلت (به فاصله يک تا دو هفته) شرکت نکند، در همان نشست دوم در نبود او تصميم گرفته می‌شود.

۳) برای اخراج می‌بايد همه هموندان شورای شاخه به آن رای دهند (اگر هموند اخراج خواسته از شورا باشد همه هموندان ديگر شورای شاخه به آن رای دهند).

۴) اگر هموند اخراج شونده از شورای شاخه بود تا دو هفته حق «واخواست*» دارد (و اگر نه پس از آن اخراجش رسمی است)، که بنا بر آن واخواست نشستی ديگر در شورای شاخه با حضور هموند اخراج شونده برگزار می‌شود (با نشست نامه) که در آن يک «بازرس شورای مرکزی» نيز شرکت می‌کند. اگر در آن نشست (هموندان شورای شاخه + بازرس شورای مرکزی + هموند اخراج شونده) همه به جز خود هموند اخراجی، رای را تاييد کنند اخراج او رسمی است.

۵) پس از رسمی شدن اخراج هموند از شاخه، آگاهی آن به دبيرخانه حزب (نشانی امنيتی) داده می‌شود تا در بايگانی درنگاشته شود. فراتر از آن آگاهی اخراج به فرنشينان شوراهای همه شاخه‌های حزب فرستاده می‌شود.

۶) پس از اخراج هموند از شاخه او می‌تواند درخواست درآيش به شاخه ای ديگر را دهد. اگر هيچ شاخه ای او را نپذيرد، او اخراجی از حزب شمارده می‌شود.

 

٥) آييننامه « اخراج هموند از حزب»

۱) درخواست اخراج هموند از حزب می‌بايد کتبی از سوی فرنشين يک شاخه و يا يکی از هموندان شورای مرکزی به دبيرکل حزب داده شود (اگر درخواست درباره خود دبيرکل بود به جانشين او).

۲) نشستی ويژه برای رسيدگی به اين درخواست در شورای مرکزی با حضور هموند اخراج خواسته برگزار می‌شود (با نشست نامه) که بايد در آن همه  هموندان شورای مرکزی حضور داشته باشند. اگر هموند اخراج خواسته در دو مهلت (به فاصله يک تا دو هفته) شرکت نکند، در همان نشست دوم در نبود او تصميم گرفته می‌شود.

۳) برای اخراج می‌بايد همه هموندان شورای مرکزی به آن رای دهند (اگر هموند اخراج خواسته از خود شورای مرکزی بود، همه به جز خود او).

۴) اگر هموند اخراج شونده از «شورای مرکزی» باشد تا دو هفته حق «واخواست» دارد (و اگر نه پس از آن اخراجش رسمی است)، که بنا بر آن واخواست نشستی ديگر در شورای مرکزی (که بايد در آن همه  هموندان شورای مرکزی حضور داشته باشند) با حضور هموند اخراج شونده برگزار می‌شود (با نشست نامه) که در آن «کارگروه بازرسی انتخابات» کنگره پيشين نيز شرکت می‌کند. اگر در آن نشست (هموندان شورای مرکزی + «کارگروه بازرسی انتخابات» کنگره پيشين + هموند اخراج شونده) همه، به جز خود هموند اخراج شونده، رای را تاييد کنند اخراج او رسمی است.

۵) اگر هموند اخراج شده از شورای شاخه و يا شورای مرکزی بود پيرو روال اخراج از شورای شاخه و يا شورای مرکزی جايگزين او برنهاده می‌شود.

۶) پس از رسمی شدن اخراج هموند از حزب، آگاهی آن به دبيرخانه سراسری (دبير امنيتی) داده می‌شود تا در بايگانی سراسری درنگاشته شود. فراتر از آن آگاهی اخراج به فرنشينان شوراهای همه شاخه‌های حزب فرستاده می‌شود.

 

۶) آييننامه « دوره آزمايشی شاخه»

۱)  شاخه پس از انجام «همايش همگانی پی‌ريزی» و انتخاب نخستين شورا، نخستين دوره خود را در حالت آزمايشی بسر می‌برد.

۲) در اين دوره، يک «راهنمای شاخه نوپی‌ريخته» از سوی شورای مرکزی برنهاده می‌شود که

الف) روند کار شاخه را دنبال می‌کند

ب) در نشست‌های شورای شاخه (دست کم در برخی)، اگر از ديدگاه فنی شدنی باشد، به شيوه بررسی کننده و رايزن شرکت می‌کند

پ) شورای شاخه را، اگر نياز آمد، در روال درست گردانش شاخه راهنمايی می‌کند

ت) در نشست همگانی شاخه (دست کم در يکی)، اگر از ديدگاه فنی شدنی باشد، به شيوه بررسی کننده و رايزن شرکت می‌کند

ث) پس از پايان اين شورای نخستين، دو ماه پيش از همايش همگانی سپسين، «راهنمای شاخه  نوپی‌ريخته» گزارشی کتبی از روال کار شاخه نوپی‌ريخته به شورای مرکزی می‌دهد.

۳) «گزارش راهنمای شاخه نوپی‌ريخته» در بر می‌گيرد

الف) کارآمدی تک تک هموندان شورای شاخه

ب) شمار نشست‌های شورای شاخه و روال آن‌ها

پ) شمار نشست‌های همگانی انجام يافته و روال آن‌ها

ت) کوشش‌های انجام يافته از سوی شاخه

ث) تماس‌های شاخه با ديگر نيروهای سياسی منطقه

۴) پس از دريافت «گزارش راهنمای شاخه نوپی‌ريخته» شورای مرکزی تصميم می‌گيرد که به آن شاخه نوپی‌ريخته «اعتبارنامه» بدهد و يا نه. اگر اعتبارنامه داده نشد، شاخه نامبرده انحلال می‌يابد.

 

٧) آيين‌نامه « گردانش مالی»

بهای هموندی

۱)  بهای هموندی به شيوه ساليانه پرداخت می‌شود

۲)  بهای هموندی ساليانه ١٢٠ يورو می‌باشد

۳)  بهای هموندی دو سهم را دربرمی‌گيرد:

الف) «سهم سازمان سراسری»

ب) «سهم شاخه»

۴) سهم‌ها و زمانبندی پرداخت

الف) «سهم سازمان سراسری صد  يورو می‌باشد، که تا پايان ماه سوم سال می‌بايد به حساب‌های بانکی حزب رسانده شود.

ب) «سهم شاخه» ۲۰ يورو می‌باشد، که تا پايان ماه نهم سال می‌بايد به صندوق شاخه رسانده  شود (صندوقدار شاخه می‌تواند به شناخت خويش برای هموندانی که از توان مالی اندک‌تر برخوردارند پرداخت سهم شاخه را ديرتر، يعنی تا پايان ماه نهم سال، بپذيرد، واگرنه شيوه بهينه پرداخت همزمان هر دو سهم تا پايان ماه سوم سال است)

۵) «يادآوری» سهم سازمان سراسری:

الف) هموندانی که «سهم سازمان سراسری» را تا پايان ماه نخستين سال پرداخت نکرده اند، در ماه دوم سال دو بار (آغاز و پايان ماه) يادآوری می‌شوند (از سوی خزانه‌دار حزب).

ب) «پايان‌مرز» (deadline) پرداخت «سهم سازمان سراسری» پايان ماه سوم سال است.

۶) «پاداش بهنگام‌ پردازی»:

هموندانی که «سهم سازمان سراسری» را تا پايان ماه سوم سال بپردازند ۲۰ يورو کمتر می‌پردازند.

۷) «حق رای» در همايش همگانی

پرداختن «سهم شاخه» در سال گذشته پيش‌بايست داشتن حق رای در «همايش همگانی» است.

۸) «حق رای» در کنگره

الف) پرداختن «سهم سازمان سراسری» برای هر دو سال «از کنگره تا کنگره» پيش‌بايست داشتن حق رای در کنگره است.

ب) روال ويژه درباره پرداخت سال نخستين پس از کنگره:

 

۹) جايگزين ناپذيری بهای هموندی با هزينه‌های ديگر

هموندانی که از سرمايه خويش برای «پروژه‌های حزبی» هزينه می‌کنند و يا «ياری‌های ويژه» می‌پردازند از پرداخت بهای هموندی معاف نمی‌شوند.

 

ترازنامه ساليانه

۱۰) هزينه‌ها و درآمدهای حزب می‌بايد در يک ترازنامه دوساله (از کنگره تا کنگره) درنگاشته* شوند.

۱۱) ترازنامه دربرگيرنده همه درآمدها و هزينه‌ها است.

۱۲) از برای نيازهای امنيتی ترازنامه ساليانه به شيوه زير برنگاشته می‌شود:

الف) برخی آگاهه(information)ها در آن پنهان می‌مانند، بدان سان که به شيوه «کوته‌نوشت» (abbreviation) و يا به شيوه «پوشيده نام» (مستعار) درنگاشته می‌شوند.

 • «نام» ياری رسانانی که نمی‌خواهند شناخته شوند
 • «آماج» برخی هزينه‌ها که نبايد برهمگان آشکار شوند
 • و يا آگاهه‌های امنيتی ديگر

ب) « کليدنامه ترازنامه»

 • اين نوشته روشن کننده آگاهه‌های پنهان داشته در ترازنامه می‌باشد، بدان سان که «کليد» «کوته‌نوشت»‌ها و يا «پوشيده نام»‌ها را دربردارد و روشن می‌سازد که زير هر کدام چه چيزی پنهان شده است.
 • کليدنامه تنها در بايگانی شورای مرکزی (دبیرخانه) و از آگاهی همگان به دور نگاه داشته می‌شود.

۱۳) پاسخگويی درباره درونمايه ترازنامه

الف) ترازنامه دو ساله تا کنگره آماده گشته، آنجا به هموندان پرسش‌مند فرازداشته* می‌شود.

ب) پرسش‌های هموندان درباره درونمايه آن از سوی خزانه‌دار حزب (درباره شيوه نگارش) و شورای مرکزی (درباره تصميم‌های مالی) پاسخ داده می‌شود.

 

کارگروه بررسیهای مالی

۱۴)  کارگروه بررسی‌های مالی در زمينه‌های زیر کار می‌کند:

الف)  بررسی هزينه‌ها (اولويت‌ها)،

ب) افزايش درآمد حزب،

پ) فرا‌ نگاشتن ترازنامه سالانه

۱۵) بدين سان اين کارگروه (که زير بازرسی شورای مرکزی و در رايزنی با آن می‌باشد) هم شفافيت مالی حزب را بالا می‌برد، هم درآمد آنرا افزايش می‌بخشد و هم از بار شورای مرکزی در توضيح و برنامه‌ريزی می‌کاهد.

برای فهرست کامل خويشکاری‌های اين کارگروه نگاه شود به «آيين‌نامه کارگروه‌های سراسری حزب:  کارگروه بررسی‌های مالی».

 

۸) آييننامه «کارگروههای سراسریِ بنيادی»

 

۱) کارگروه‌های زير (فهرست) می‌بايد درساختار سراسری حزب هميشه موجود باشند. مقصود از «بنيادی» آن است که هستی و کارکرد اين کارگروه‌ها پيرو بنيادنامه است. از اين رو خويشکاری‌ها آن‌ها را نمی‌توان ناانجاميده گذاشت، زيرا در آنگاه بنيادنامه پايمال گشته است.

 

    فهرست کارگروه‌های سراسری بنيادی حزب

الف) کارگروه بررسی‌های مالی

‌ ب) کارگروه رسيدگی به ساختار درونی حزب

پ) کارگروه دبيرخانه حزب

ت) کارگروه بررسی‌های استراتژيک

ج) کارگروه آموزش و تبليغات

 

۲) «شورای مرکزی» بايسته است که در برپا نگاه داشتن آن‌ها و بازرسی بر شيوه درست کار آن‌ها (که در اين آيين‌نامه برنهاده می‌شود) سرآمد کوشش را به انجام رساند. از اين رو بی‌کار ماندن يکی از اين پنج کارگروه و يا شيوه نابسامان کارکرد آن مسئوليت شورای مرکزی و سرپيچی از بنيادنامه شمرده می‌شود.

۳) اگر برای هريک از پنج کارگروه از ميان هموندان داوخواه يافته نشد، يکی از هموندان شورای مرکزی بايسته است تا آن را بپذيرد.

۴) يک هموند حزبی می‌تواند در بيشتر از يک کارگروه نيز امباز باشد.

۵) شورای مرکزی می‌تواند فراتر از اين پنج «کارگروه سراسری بنيادی»، کارگروه‌های فراتری به نام «کارگروه‌های سراسری دوره‌ای» برنهد. پيشنهاد می شود که روال سازماندهی و شيوه کار آن‌ها از اين پنج کارگروه برگرفته شود.

 

۸- الف)  کارگروه « بررسیهای مالی»

کارگزاران اين کارگروه

۱) اين کارگروه دربرگيرنده يک تا پنج هموند می‌باشد، که می‌بايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.

۲) فرنشين آن، که همزمان خزانه‌دار حزب نيز می‌باشد، از سوی شورای مرکزی برگزيده می‌شود.

۳) اين کارگروه زير بازرسی و در پيوست با شورای مرکزی می‌باشد. بدين منظور خزانه‌دار در زمان‌های از پيش برنهاده (دست کم چهاربار در سال) در شورای مرکزی حضور يافته و گزارش شفاهی می‌دهد و به رايزنی با شورای مرکزی می‌پردازد (فراتر از آن دو گزارش کتبی: نگاه کنيد زيرتر).

 

خويشکاری‌های بايسته اين کارگروه

۴) فرا نگاشتن «ترازنامه» دوساله (از کنگره تا کنگره: آيين‌نامه گردانش مالی)، به شيوه‌ای که در «آيين‌نامه گردانش مالی» برنهاده شده است.

۵) گردآوری، بررسی و بايگانی درخواست‌های مالی برای پيش‌افکند(پروژه)‌‌های درون‌ حزبی:

الف) اين کارگروه فهرست هزينه‌های انجاميده و يا برنامه‌ريزی شده را از سوی

 • شورای مرکزی،
 • شاخه‌ها،
 • گردانندگان سرويس‌های حزب

دريافت می‌کند.

ب) با نکته‌سنجی هزينه‌ها را بررسی کرده و اولويت‌شناسی می‌کند.

پ) فرجام بررسی‌های خويش را به شيوه «پيشنهادنامه شش ماهه» (دو بار در سال)، به شورای مرکزی فرازمی‌دارد.

ت) پيشنهادنامه‌ها در «بايگانی شورای مرکزی» نگهداری می‌شوند.

ث) درخواست‌های ضروری بيرون از دو «پيشنهادنامه شش ماهه» به شورای مرکزی فراز داشته می‌شوند.

۶) اگرچه تصميم با شورای مرکزی است، اما اگر شورای مرکزی در موردی گزينشی به غير از پيشنهاد «کارگروه بررسی‌های مالی» را پيش گيرد، می‌بايد در پيشنهادنامه‌ به کوتاهی افزوده کند که چرا.

۷) یک گزارش کتبی ساليانه به شورای مرکزی درباره بررسی‌های استراتژيک مالی و دورنمای سال آينده.

۸) تماس پياپی و دلجويی از شاخه‌ها و گردانندگان سرويس‌های حزبی: پس از تصميم‌گيری شورای مرکزی درباره هر پيشنهاد‌نامه « کارگروه بررسی‌های مالی» خويشکاری توضيح آن را به شاخه‌ها و درخواست‌کنندگانی که بودجه‌های درخواست کرده را دريافت نکردند، بر دوش می‌گيرد.

۹) «مال‌ابزار -  بَرهَنجی» (فاندريزينگ) به شيوه بهينه

الف) جستجوی سامانمند به دنبال ايرانيان مالدار و هوادار آماج‌های حزب برای روی‌آوری به آنان در فاندريزينگ‌ها

ب) سامانبندی فاندريزينگ‌ها

 • درخواست‌های جدا از آماج (برای نمونه در پيوست به همايش‌ها و جشن‌های حزبی)
 • درخواست‌های آماجمند وابسته به پيشبرد يک پيش‌افکند (پروژه) ويژه

پ) خرسند نگاه‌داری ياری رسانان از راه شفافيت در هزينه‌ها و پيوست آن‌ها به درآمدها (بازنمود دادن درست ياری‌ها در ترازنامه، اگر نياز باشد با باريک نگری امنيتی)

 

۸- ب) کارگروه «رسيدگی به ساختار درونی حزب»

کارگزاران اين کارگروه

۱) اين کارگروه دربرگيرنده يک تا پنج هموند می‌باشد، که می‌بايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.

۲) فرنشين آن از سوی شورای مرکزی برگزيده می‌شود.

 

خويشکاری‌های بايسته اين کارگروه

۳) تماس‌گيری سامانمند با شاخه‌های حزب (دست کم هر ماه با يک شاخه) و دريافت گزارش از چگونگی کار آن‌ها، نيازها، دشواری‌ها، درخواست‌ها و…

۴) انگيزه‌بخشی و رايزنی (اگر نياز باشد نيز دلجويی) با شاخه‌ها و هموندان پرکوش حزب

۵) بررسی و بايگانی آگاهی‌های فراهم آورده

۶) چهار گزارش کتبی ساليانه به شورای مرکزی درباره

الف) چکيده بررسی‌های انجاميده

ب) پيشنهاد برای گشايش دشواری‌ها و گلايه‌های موجود

پ) پيشنهاد برای بالايش گردش کار شاخه‌ها در چهارچوب توانايی‌های موجود

ت) گزارش چهارم (گزارش پايان سال) می‌بايد گسترده‌تر و ژرف‌تر بوده و يک دورنمای استراتژيک برای سال آينده پيش نهد.

 

خويشکاری‌های فراتر و خودپذيرفته اين کارگروه

۷) سازماندهی تورهای سخنرانی برای شاخه‌ها در همکاری با کارگروه آموزش و تبليغات

۸) مسافرت به شاخه‌ها

۹) ديدارهای منطقه‌ای ميان شاخه‌ها

 

۸-  پ) کارگروه «دبيرخانه سراسری حزب»

کارگزاران اين کارگروه

۱) اين کارگروه دربرگيرنده يک تا سه هموند می‌باشد، که می‌بايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.

۲) فرنشين آن از سوی شورای مرکزی برگزيده می‌شود.

۳)  يکی از اين سه هموند، به نام «دبير امنيتی»، دريافت کننده آگاهی‌های حساس امنيتی می‌باشد (برای نمونه: درخواست‌نامه‌های هموندی). بهتر است که او هموند شورای مرکزی باشد.

 

خويشکاری‌های بايسته اين کارگروه

۴) داشتن يک نشانی برای تماس ساده (ايميل، فاکس، تلفن) با دبيرخانه، به نام «نشانی ساده دبيرخانه» حزب

۵) داشتن يک نشانی برای تماس امنيتی (ايميل، فاکس، تلفن) با دبيرخانه، به نام «نشانی امنيتی دبيرخانه» حزب، برای نمونه برای دريافت درخواست‌نامه‌های هموندی (آيين‌نامه «درآيش هموند به حزب»). اين نشانی تنها در دست يکی از هموندان دبيرخانه، به نام «دبير امنيتی»، است که از سوی دبيرکل دارای صلاحيت امور امنيتی پذيرفته شده و در آن مقام کتبی تاييد شده است. «دبير امنيتی» در تماس تنگاتنگ با دبيرکل و زير بازرسی او انجام کار می‌کند.

۶) برون دادن «تاييديه حزبی» برای هموندان پناهجو (از سوی «دبير امنيتی»، زير بازرسی «دبيرکل»)، پس از دريافت درخواست از سوی فرنشين شاخه آن هموند.

7 ) برون نمودن «اعلاميه‌های رسمی» در همکاری با شورای مرکزی و کارگروه‌های ديگر (نشانی «تماس ساده» مگر در موارد ويژه)

۸) دريافت اعلام نامزدی‌ها برای کارگروه بازرسی انتخابات کنگره و برای شورای مرکزی (نشانی «تماس ساده»)

۹) «گزارش‌نامه ماهانه» به شاخه‌ها و هموندان

الف) درباره کارکردهای ماه گذشته،

ب) برنامه‌ها و يادآوری‌های نيازمند برای ماه (و يا ماه‌های) آينده (در همکاری با «کارگروه رسيدگی به ساختار درونی حزب» و «کارگروه بررسی‌های استراتژيک»)

 

۸ - ت) کارگروه « بررسی‌های استراتژيک»

کارگزاران اين کارگروه

۱) اين کارگروه دربرگيرنده يک تا سه هموند می‌باشد، که می‌بايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.

۲) فرنشين آن از سوی شورای مرکزی برگزيده می‌شود.

 

خويشکاری‌های بايسته اين کارگروه

۳) گردآوری آگاهی‌های استراتژيک، و بررسی و بايگانی آن

۴) دو گزارش کتبی ساليانه به شورای مرکزی درباره

الف) رويدادهای استرتژيک شش ماه گذشته

ب) پيش‌بينی رويدادهای استرتژيک شش ماه آينده

پ)  پيشنهاد برای کنش‌های انجامی- استراتژيک حزب در شش ماه آينده

۵)  بررسی گروه‌ها و سازمان‌های ديگر ايرانی (سياسی، فرهنگی) با نگاه ويژه به امکان همکاری با آن‌ها و يا پيش‌بينی کنش‌های آينده آن‌ها

۶)  بايگانی سامانمند بررسی‌ها و آگاهه‌های به دست آمده

 

۸- ث) کارگروه « آموزش و تبليغات»

کارگزاران اين کارگروه

۱) اين کارگروه دربرگيرنده يک تا پنج هموند می‌باشد، که می‌بايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.

۲) فرنشين آن از سوی شورای مرکزی برگزيده می‌شود.

 

خويشکاری‌های بايسته اين کارگروه

۳) فرآورش، بايگانی و گسترش نوشته‌ها و فيلم‌های آموزشی حزب برای علاقهرمندان و به ويژه نوهموندان

۴) داشتن طرح و برنامه و بررسی‌های سامانمند درباره گسترش کارکرد تبليغاتی حزب

۵) بررسی و بازرسی و بايگانی بر همه کوشش‌های شاخه‌های حزب در تبليغات و آموزش

۶) همکاری تنگاتنگ با «کارگروه رسيدگی به ساختار درونی حزب» برای انجام برنامه‌های تبليغاتی انگيزه‌ساز در سطح شاخه‌ها (برای نمونه انجام تورهای سخنرانی)

۷) دو گزارش کتبی ساليانه به شورای مرکزی درباره

الف) دستاوردهای تبليغاتی شش ماه گذشته

ب) برنامه‌های تبليغاتی شش ماه آینده

٩) آيين‌نامه گردانش «همايش همگانی»

 

زمان انجام و فراخوانی

١) «همايش همگانی» به روال عادی هر سال يک بار در سه ماهه اول سال ايرانی برگزار می‌شود.

٢) يک ماه پيش از زمان برنهاده برای «همايش همگانی» (چه بر روال عادی چه فوق‌العاده) فراخوان يادآوری به همه هموندان شاخه (به آن نشانی که شورای شاخه در بايگانی رسمی اش دارد) فرستاده می‌شود.

۳) برای «همايش همگانی پی‌ريزی» فراخوان برای فهرست گردآمده از «داوخواهان پی‌ريزی شاخه» فرستاده می‌شود.

۴) همزمان يک کپی از فراخوان برای «دبيرخانه حزب» (نشانی ساده) و يک کپی به شورای مرکزی فرستاده می‌شود.

 

فرنشين گرداننده،  نشست‌نامه

۵) گردانش «همايش همگانی» با شورای شاخه است، که يک «فرنشين گرداننده» (چه از هموندان شورا چه از بيرون شورا) برای همايش برمی‌نهد. آن هنگام که شورای آينده برگزيده شد، از همان دم گردانش «همايش همگانی» را به دست می‌گيرد و يا «فرنشين گرداننده» را برای بازماند همايش به جا می‌گذارد و يا فرنشينی ديگر برمی‌گزيند. در «همايش همگانی پی‌ريزی» نقش «فرنشين گرداننده» با «بازرس پی‌ريزی شاخه» است (که از سوی شورای مرکزی برنهاده شده است).

۶) آغاز رسمی همايش همگانی و خوشامدگويی از سوی «فرنشين گرداننده» اعلام می‌شود.

٧) فرايند «همايش همگانی» در يک «نشست‌نامه» برنگاشته می‌شود. پس از پايان همايش همگانی  نشست‌نامه برای «دبيرخانه حزب» (نشانی ساده) و دبيرکل فرستاده می‌شود.

 

گزارش و پاسخگويی شورای پيشين

٨) شورای پيشين به امور زير می‌پردازد

الف) گزارشی از فرنشين شاخه (و يا سخنگوی شورای شاخه) درباره رويدادها، دست‌آوردها و دشواری‌های دوره گذشته

ب) بررسی کوتاه مالی بر روند دوره گذشته

پ) پروژه‌های آغازشده که دنباله آن ها به دست شورای آينده می‌بايست پی‌گيری شود

٩) پرسش از سوی هموندان به سوی شورای گذشته و پاسخ از سوی شورا به آن پرسش‌ها

 

پيشنهادها و سخن آزاد

١٠) هموندان پيشنهادها و سخن‌های خويش را فراز می‌گويند

 

انجام انتخابات

١١) اعلام نام هموندان دارای حق رای در شاخه (تنها آن هموندان حق رای در همايش همگانی را دارند که در دوره گذشته سهم شاخه از بهای هموندی را پرداخته باشند: «آيين‌نامه گردانش مالی»)

١٢) اعلام نامزدهای انتخابات شورای شاخه با برآورده ساختن پيش‌بايست‌های زير

الف) نامزد می‌بايد دست کم دو سال هموند حزب بوده باشد

ب) نامزد می‌بايد يک «شناخت‌نامه» کوتاه از خويش به شيوه کتبی فرازنهد، که در آن گذشته از فرايند آموزشی- کاری خويش دستاوردهای پيشين خود را نيز، به ويژه در زمينه‌ فرهنگی-  سياسی روشن سازد (اين «شناخت‌نامه‌ها» پس از نشست برای «دبير امنيتی» دبيرخانه سراسری و برای دبيرکل فرستاده می‌شوند).

پ) نامزد در يک سخنرانی کوتاه خود را فرامی‌شناساند و برنامه‌های خويش را برای دوره آينده پيش می‌نهد.

١۳) پرسش و پاسخ هموندان (دارای حق رای) با نامزدها

١۴) گزينش يک «کارگروه بازرسی انتخابات شاخه»، برگرفته از يک تا دو تن، که خود نامزد شورای آينده نباشند

١۵) انجام انتخابات به شيوه پنهان داشته

١۶) شمارش رای‌‌ها و اعلام نتيجه از سوی «کارگروه بازرسی انتخابات شاخه»

 

١٠) آييننامه گردانش «کنگره»

زمان انجام و فراخوانی

١) کنگره هر دو سال يک بار در پنجره زمانی «آغاز تير تا پايان شهريور» برگزار می‌شود.

٢) محل آن تا آنجا که بتوان به صورت يکی در ميان در امريکا و اروپا می‌باشد، تا هنگامی که امکان برگزاری هميشگی در ايران فراهم ‌شود.

۳) دو ماه پيش از زمان برنهاده برای کنگره (چه بر روال عادی چه کنگره فوق‌العاده) فراخوان رسمی به همه شورای شاخه‌ها و نيز به همه هموندان حزب (به آن نشانی که در بايگانی رسمی «دبيرخانه حزب»  می‌باشد) فرستاده می‌شود.

۴) همزمان يک کپی از فراخوان به همراه فهرست شمار هموندان تک‌ تک شاخه‌ها که فراخوان را دريافت کرده اند برای «کارگروه بررسی انتخابات کنگره»، که می‌بايد تا آن هنگام برگزيده شده باشد (آيين‌نامه «کارگروه بررسی انتخابات کنگره»)، فرستاده می‌شود.

 

فرنشين گرداننده، نشست‌نامه

۵) گردانش «کنگره» با شورای مرکزی است، که يک «فرنشين گرداننده» (چه از هموندان شورا چه از بيرون شورا) برای کنگره برمی‌نهد.

۶) آغاز رسمی کنگره و خوشامدگويی از سوی «فرنشين گرداننده» اعلام می‌شود.

٧) فرايند «کنگره» در يک «نشست‌نامه» برنگاشته می‌شود (از سوی يکی از دبيران «دبيرخانه سراسری حزب» و يا اگر دبيری آنجا نبود يک شخص ديگر که از سوی «فرنشين گرداننده» برگزيده شده است).

٨) پس از پايان کنگره نشست‌نامه برای دبيرخانه سراسری حزب و دبيرکل فرستاده می‌شود. سپس دبيرخانه آن را برای شوراهای شاخه‌ها و هموندانی که فرخوان به کنگره را دريافت نموده بودند، می‌فرستد.

 

گزارش و پاسخگويی شورای پيشين

۹) سپس شورای مرکزی پيشين به امور زير می‌پردازد

الف) گزارشی از دبيرکل (و يا سخنگوی شورای مرکزی) درباره رويدادها، دستآوردها و دشواری‌های دوره گذشته

ب) بررسی کوتاه مالی بر روند دوره گذشته از سوی خزانه‌دار حزب (اگرچه خزانه‌دار گزارش را می‌دهد پاسخگويی فرجامين در بخش پرسش و پاسخ‌ها با شورای مرکزی است، زيرا او تصميم‌گير بوده: «آيين‌نامه گردانش مالی»)

پ) پروژه‌های آغازشده که دنباله آن‌ها به دست شورای مرکزی آينده می‌بايست پی‌گيری شود.

۱۰)  پرسش از سوی هموندان بسوی شورای مرکزی و پاسخ از سوی شورای مرکزی به آن پرسش‌ها

 

پيشنهادها، سخن آزاد، کارگروههای بررسی

١۱) هموندان پيشنهادها و سخن‌های خويش را فراز می‌گويند.

١۲) زمانی بسنده برای گفت و شنود آزاد و بررسی پيشنهادها برنهاده می‌شود

١۳) هموندان می‌توانند در کارگروه‌های گوناگون که برمی‌نهند به بررسی ژرف‌تر پيشنهادها بپردازند، به ويژه در زمينه دگرسازی بنيادنامه و يا منشور، برنگاشتن قطعنامه، برنهادن سياست‌های دوربرد حزب.

 

رایگيری درباره بنيادنامه، منشور، قطعنامه کنگره

١۴) هرگونه پیشنهاد برای تغییر در منشور و بنیادنامه با رعایت شرایط بایسته باید تا یک ماه پیش از کنگره به دبیرخانه فرستاده شده باشد.

برای این که پیشنهادی بتواند در کنگره به رای گذاشته شود باید ده امضا از هموندان داشته باشد.

کار گروه رسیدگی به پیشنهادها که همه هموندان حق شرکت در آن را دارند پیشنهادها را بررسی و نتیجه کار را برای رای گیری به کنگره خواهد فرستاد.

پیشنهاد برای تغییر در منشور و بنیادنامه تنها می‌تواند از سوی هموندانی ارائه شود که دو سال (دوره آشنایی هم شمرده می‌شود) هموندی حزب را داشته باشند.

١۵) قطعنامه پيشنهادی کنگره فرازخوانده شده و به رای کنگره گذاشته می‌شود.

 

انجام انتخابات

١۶) نامزدی بهنگام برای شورای مرکزی آينده (تا دو ماه پيش از کنگره)، با برآورده ساختن پيش بايست‌های زير (آيين نامه نامزدی برای شورای مرکزی):

الف) نامزد می‌بايد دست کم پنج سال پياپی پيش از کنگره هموند حزب بوده باشد. (دوره آزمایشی نیز شمرده می‌شود).

ب) نامزد می‌بايد يک «شناخت‌نامه» بسنده از خويش به شيوه کتبی فرازنهد (آيين‌نامه نامزدی برای شورای مرکزی)

١۷) اعلام نامزدهای انتخابات شورای مرکزی از سوی دبيرخانه حزب به شاخه‌ها و هموندان حزب، دو ماه پيش از کنگره.

١۸) گردآوری فهرست هموندان دارای حق رای در کنگره زير گردانش «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» با همکاری «خزانه‌دار حزب» (و اگر نياز بود ديگر نهادهای حزب) (تنها آن هموندان حق رای در همايش همگانی را دارند که در دوره گذشته «سهم سازمان سراسری» از بهای هموندی را پرداخته باشند: «آيين‌نامه گردانش مالی»)

 

 

١١) آييننامه «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره»

 

گزينش و آغاز کار

١) «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» حد اکثر سه ماه پیش از کنگره برگزیده می شود.

٢) نامزد عضویت در کار گروه «بازرسی انتخابات کنگره» می‌باید دست کم پنج سال پیاپی پیش از کنگره هموند حزب بوده باشد و بهای هموندی خویش را به صورت سالیانه و سهم سال برگزاری کنگره را حداکثر تا دو ماه پیش از برپایی کنگره پرداخت کرده باشد. اعلام نامزدی برای «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» بايد تا سه ماه پيش از کنگره به دبيرخانه سراسری حزب (نشانی ساده) و شورای مرکزی برسد. به اعلام‌های پس از آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۳) پس از پايان زمان‌مرز اعلام نامزدی برای «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» (سه ماه پيش از انتخابات) نام و نشان داوخواهان توسط دبيرخانه سراسری حزب (زير بازرسی شورای مرکزی) به آگاهی شورای شاخه‌ها می ‌رسد.

۴) شورای شاخه‌ها تا دو هفته سه تن را از میان داوخواهان بر می‌گزینند و رای خود را به شورای مرکزی می فرستند.

۵) شورای مرکزی دارندگان اکثریت را تا دو هفته (يعنی تا يک ماه پس از اعلام نهايی نامزدان، و دو ماه پيش از کنگره) به آگاهی شاخه ها می رساند.

۶) هموندان «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» تعهد می‌کنند که در انتخابات شورای مرکزی پيش رو نامزد نخواهند شد.

٧) اگر هر کدام از هموندان «کارگروه بازرسی انتخابات» نتوانند به کار ادامه دهند از دارندگان اکثريت به ترتيب جايگزين خواهند شد.

 

بازرسی بر آماده سازی و انجام انتخابات کنگره

٨) نخستين و بنيادی‌ترين خويشکاری «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره»، چنانچه از نامش هويداست، بررسی بر روال درست (دمکراتيک) آماده سازی و انجام انتخابات کنگره است.

 

آماده سازی انتخابات کنگره

بازرسی بر روال درست برای آماده سازی انتخابات کنگره:

٩) اعلام نامزدی برای شورای مرکزی بايد تا دو ماه پيش از کنگره به «دبيرخانه حزب» (نشانی ساده) و شورای مرکزی برسد. به اعلام‌های پس از آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» درباره هر نامزد بازرسی می‌کند که آيا شيوه نامزدی او درست بوده يا نه (پيرو «آيين‌نامه نامزدی برای شورای مرکزی»).

١٠) پس از پايان زمان‌مرز اعلام نامزدی برای «شورای مرکزی» (تا دو ماه پيش از انتخابات) نام و نشان نامزدان دارای پيش‌بايست‌ها (آيين‌نامه نامزدی برای شورای مرکزی) توسط «دبيرخانه حزب» به آگاهی شورای شاخه‌ها و هموندان می ‌رسد.

١١) بازرسی بر آزادی کوشش های انتخاباتی برای نامزدها در دو ماه پيش از کنگره (منظور از کوشش‌های انتخاباتی همه روش‌های رواداشته در انتخابات کشورهای دمکراتيک باخترزمين است، از جمله سازماندهی نشست‌های انتخاباتی، تبليغات، ائتلاف‌ها).

١٢) بازرسی و نگهداری فهرست دارندگان حق رای در کنگره (پيرو «آيين‌نامه مالی» و «آيين‌نامه کارگروه دبيرخانه حزب»):

الف) «خزانه‌دار» با برگزيده شدن «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» (دو ماه پيش از کنگره)، فهرست شماره‌های هموندی را با درنگاشت جايگاه‌شان در شاخه («هموند شورا»، «هموند») پرداختی‌هايشان در دست «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» می‌گذارد (کنترل پيش‌بايست‌های ماده ۲۵).

ب) «دبير امنيتی» پرسش‌های پيش آمده از سوی «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» را درباره شماره‌های هموندان، تا آنجا که با روال امنيتی سازگار باشد، پاسخ می‌دهد.

پ) در فرايند انجام کنگره می‌بايد همه پرداختی‌ها به جامانده و ديگر پرسش‌های نيازمند در روز نخستين کنگره به انجام رسند. در پايان روز نخستين کنگره «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» فهرستی به نام «فهرست فرجامين رای دهندگان کنگره» را آماده می‌سازد که ديگر در آن دست برده نمی‌شود! در آغاز روز دوم کنگره «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» «فهرست فرجامين رای دهندگان کنگره» را به گردانندگان کنگره فرازمی‌نهد و به هنگام رای‌گيری از همان فهرست بهره برداری می‌کند.

ت) در روز دوم کنگره تنها آن هموندانی به « فرايند انتخابات» راه می‌يابند که بر روی «فهرست فرجامين رای دهندگان کنگره» می‌باشند (البته هموندان رای ندهنده نيز می‌توانند در تالار انتخابات در بخشی جدا انتخابات را مشاهده کنند).

١۳) بازرسی بر رای‌های غيابی و وکالت‌ها

الف) «رای‌های غيابی» و «وکالت‌ها» از راه‌های زير به کنگره می‌رسد در پاکت‌ های دربسته به «دبيرخانه حزب» (نشانی ساده) فرستاده می‌شود.

 • اسکن شده (با ایميل) به «دبيرخانه حزب» (نشانی ساده).
 • در پاکت‌ های دربسته به دست يکی از امبازندگان در کنگره به «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» رسانده می‌شود.

ب) رای‌های غيابی و وکالت‌ها می‌بايد در روز نخستين کنگره به دست «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» رسانده و از سوی آن کنترل و تاييد شود. در روز دوم رای غيابی و وکالت پذيرفته نمی‌شود.

پ) شمار پاکت‌های رای‌های غيابی و وضعيت وکالت‌ها (چه کسانی به چه کسی) در «فهرست فرجامين رای دهندگان کنگره» درنگاشته می‌شود.

۱۵) بازرسی بر آزادی کوشش های انتخاباتی برای نامزدها در کنگره.

 

انجام انتخابات کنگره

 

– نگاه کنید به ماده ۲۹

– نگاه کنید ماده ۳۲

 

شکايات پس از کنگره، رایگيری دوباره پس از ابطال

 

– نگاه کنید به ماده ۳۰

– نگاه کنید به ماده ۳۱

 

نشست واخواستی اخراج هموندان شورای مرکزی

 

– نگاه کنید به آيين‌نامه اخراج هموند از شورای مرکزی

– نگاه کنید به آيين‌نامه اخراج هموند از حزب

 

 

۱۲) آييننامه «نامزدی برای شورای مرکزی»

 

برآورده ساختن پيشبايستهای نامزدی برای شورای مرکزی

هموند داوخواه نامزدی شورای مرکزی می‌بايد تا پايان مرز نامزدی (دو ماه پيش از کنگره) پيش‌بايست‌های نامزدی برای شورای مرکزی را برآورده ساخته باشد، واگرنه نامزدی او پذيرفته نخواهد شد.

 

١) پنج سال پياپی پيش از کنگره هموند حزب بوده باشد (‌دوره آزمایشی نیز شمرده می‌شود).

٢) سه سال پیاپی، بهای هموندی خویش را به صورت سالانه، و سهم سال پيش از کنگره را تا حداکثر تا دو ماه پيش از برپایی کنگره، پرداخت کرده باشد.

۳) در دو سال پياپی پيش از کنگره يکی از گماشت‌های زير را برآورده ساخته باشد

الف) هموند شورای مرکزی بوده باشد

ب) هموند يک شورای شاخه‌ای بوده باشد

پ) هموند يکی از پنج کارگروه سراسری بنيادی بوده باشد

ت) گرداننده يکی از سرويس‌های سراسری حزب بوده باشد

۴) هموند داوخواه نامزدی شورای مرکزی می‌بايد، «شناخت‌نامه» ای بسنده فرانگارد که در آن

الف) پيشينه آموزشی-کاری خويش را آشکار سازد

ب) پيشينه کنش‌های خويش در زمينه فرهنگی و يا سياسی را آشکار سازد

پ) کارنامه تاکنونی خويش در حزب را فراگويد

۵) هموند داوخواه نامزدی شورای مرکزی می‌بايد کنار شناخت‌نامه  «برنامه نامزدی» خويش برای همکاری در شورای مرکزی را نيز به شيوه گسترده و روشن فرانگارد که در آن

الف) زمينه ويژه کار خويش در شورای مرکزی را پيش بينی کند

ب) پيش‌ اَفکند (پروژه)های ويژه ی خويش را فرازنهد

پ) در راستای پيش‌افکندها توانايی‌های ويژه خويش برای پيشبرد آن‌ها را برجسته سازد

 

پايانمرز نامزدی

 

– نگاه کنید به ماده ٢۸

 

 

پايان

 

(بخش‌های سپسين تنها برای ياری و روشن‌گويی هستند و بخشی از بنيادنامه شمرده نمی‌شوند)

 

 

 

 

 

 

فهرست برخی واژهها

در اين بخش دو فهرست از واژه ها فراز نهاده (عرضه) می‌شوند، يکی فهرست واژه‌های فنی، يکی فهرست واژه‌های پارسی.

 

فهرست واژههای فنی

واژه‌های فنی آن‌ها می‌باشند که در درون بنيادنامه در « کاربرد ويژه » به کار رفته اند و هميشه به همين شيوه، بدون کوچک‌ترين دِگَرِش (تغيير)، می‌بايند به کار رفت. کاربرد واژه فنی آن سود را دارد که زير آن واژه يک مَرزْگويی (تعريف، انگلیسی. definition) ويژه نهفته که با بَرگفتنِ واژه به ياد شنونده باز می‌گردد.

 

عبارت

زمينه‌ کاربرد

روشن‌گويی درباره ساخت واژه

«آيين‌نامه سراسری »

 

 

«بايگانی امنيتی دبيرخانه»

يکی از چهار بايگانی سازمان سراسری حزب:

آيين‌نامه بنيادی ۸- پ

 

«بايگانی دبيرکل»

يکی از چهار بايگانی سازمان سراسری

 

«بايگانی ساده دبيرخانه»

يکی از چهار بايگانی سازمان سراسری حزب:

آيين‌نامه بنيادی ۸- پ

 

«بايگانی شورای شاخه»

 

«بايگانی شورای مرکزی»

يکی از چهار بايگانی سازمان سراسری حزب

 

«برنامه نامزدی»

آيين‌نامه بنيادی  ۱۲

 

«بنيادنامه»

فارسی گشته «اساسنامه»

 

«دبير امنيتی حزب»

آيين‌نامه بنيادی  ۸- پ

 

«نشانی امنيتی دبيرخانه حزب»

آيين‌نامه بنيادی  ۸- پ

 

«نشانی ساده دبيرخانه حزب»

آيين‌نامه بنيادی  ۸- پ

 

«دبيرخانه حزب»

آيين‌نامه بنيادی  ۸- پ

 

«درآيش هموند به حزب»

آيين‌نامه بنيادی  ۱

 

«درخواستنامه هموندی»

آيين‌نامه بنيادی  ۱

 

«دوره آزمايشی شاخه»

آيين‌نامه بنيادی  ۶

 

«دوره نوهموندی»

آيين‌نامه بنيادی  ۱

 

«دوم‌فرنشين شاخه»

ماده  ۹

 

«راهنمای شاخه نوپی‌ريخته»

آيين‌نامه بنيادی  ۶

 

«رای‌دهندگان کنگره»

آيين‌نامه بنيادی  ۱۰

 

«شماره هموندی»

آيين‌نامه بنيادی  ۱

 

«شناخت‌نامه»

آيين‌نامه بنيادی  ۱۲

 

«فرنشين شاخه»

ماده  ۹

 

فَرنشين = رئيس

واژه مدرن‌تر و بهينه، برگرفته از آلمانی. Vorsitzender ، انگلیسی. presiding، هر دو برگرفته از لاتین. praesidere (فرازنشستن، فَرنشستن)

«فهرست فرجامين رای دهندگان کنگره»

آيين‌نامه بنيادی  ۱۱

 

«کارگروه بازرسی انتخابات شاخه»

 

«کارگروه بازرسی انتخابات کنگره»

آيين‌نامه بنيادی  ۱۱

 

«کارگروه‌های سراسری بنيادی»

آيين‌نامه بنيادی  ۸

 

«کارگروه‌های شاخه‌ای»

ماده  ۱۱

 

«گردانش شاخه»

 

گردانش = اداره

«گردانش نشست همگانی»

آيين‌نامه دوره ای  ۳

 

«گردانش همايش همگانی»

آيين‌نامه بنيادی  ۹

 

«گروه داوخواهان پی‌ريزی»

ماده  ۴

داوخواه = داوطلب

«گزارش جابجايی»

ماده  ۱۵

 

«منشور»

ماده  ۱

 

«نشانی امنيتی»

آيين‌نامه بنيادی  ۸- پ

 

«نشست همگانی»

ماده  ۸

 

«نوهموند»

آيين‌نامه بنيادی  ۱

 

«همايش همگانی پی‌ريزی شاخه»

 

 

«همايش همگانی فوق‌العاده»

ماده  ۳۷  ۳۸

 

«همايش همگانی»

ماده  ۶

 

«هموند جايگزين»

 

جايگزين =  علی البدل

(با «جانشين» = «معاون» آميخته نشود!)

«گزارش راهنمای شاخه نوپی‌ريخته»

آيين‌نامه بنيادی  ۶

 

«مال‌ابزار -  بَرهَنجی»

 

مال‌ابزار = انگ. funds ، آلم. Geldmittel

برهيختن / برهنجيدن =  انگ. to raise

 

«واخواست» = اعتراض

 

فهرست واژههای پارسی

 

حزب مشروطه  ايران (ليبرال دمکرات) انديشه سياسی خويش را بر دو پايه استوار می‌داند

 • دمکراسی ليبرال (مردمسالاری آزادی‌گرا)
 • ايران دوستی نگهدارنده (آن شيوه از ميهن دوستی که به همسايگان ايران آسيب نرسانده ولی از منافع ايران پاسداری کند و بر بهبود کشور ايران بيافزايد ¬ منشور حزب)

از اينرو شيوه نگارش اين بنيادنامه کمی از زبان روزمره « پارسی » تر است. اين پارسی سازیِ آرام و سامانْمَند (منظم) کام آن دارد، تا بر گويايی و رسانايی زبان فارسی بيافزايد و پايگاه از دست رفته آن در زمينه انديشه سازی و دانش را به آن بازگرداند.

اين « پارسی‌ترگويی » بر دو پايه نهاده شده است:

الف) جمله‌بندی پارسی تر:

اين شيوه از جمله بندی واژه‌های فارسی را، بويژه کُنِش (فعل)های فارسی و جُدياخته (مشتق)های آن‌ها را، زنده تر و پوياتر  به کار برده، بدينسان گفته خويش را روشن‌تر و زنده‌تر می‌رساند و نيز انديشه خواننده را پوياتر و گيراتر می‌سازد.

ب) کاربرد برخی واژه‌های پارسی:

اين کاربرد خود دو زيربخش را دربرمی‌گيرد، يکی « واژه‌های فنی» پارسی گشته را و ديگری « واژه‌های روزمره»ی پارسی گشته را :

 

 • درباره «واژه‌های فنی» روشن است که پس از پژوهش زيرساخت معنايی واژه نيازيده (مورد نياز)، ابزار ساختن واژه نو می‌بايد از درون زبان فارسی برخيزد تا از ديدگاه دستوری و ريشه شناختی فارسی باشد.

 

نمونه:

فَرنشين :

اين واژه جايگزين «رئيس» در کاربردهايی بسان «رئيس کميسيون»، «رئيس شاخه حزبی» و «رئيس يک واحد اداری» می‌باشد.

نياز نوساختن آن از آنجا برآمده که «رئيس» يک واژه بسيار سنتی بوده (بسنجيد «رئيس قبيله») که کاربرد مدرن واژه‌هايی بسان انگلیسی. presiding [person] و روشن‌تر در آلمانی Vorsitzender را نمی‌رساند. اين دو واژه فرنگی برگرفته از لاتین. praesidere (فراز  نشستن، بالاتر نشستن: برساخته از لاتین. prae + sedere) می‌باشند و آن کارکرد را می رسانند که در يک کارگروه و يا انجمن يکی بالاتر نشسته و نهاده شده باشد (دارای کرسی مهتری). گرچه «رئيس» نيز برگرفته از کنش عربی « رَأَسَ » (بر سر گروهی نهاده بودن، بالاتر از ديگران بودن) به همين کاربرد نزديک است، اما از بخش دوم «نشستن، نهاده بودن» (sedere) برخوردار نبوده و بيشتر يک کاربرد سنتی از « سالار بودن، مهتر بودن » را می‌رساند (يا دست کم در اين کاربرد جا افتاده است). فراتر آن که پيشوند « فَر» در پارسی به شيوه نزديک‌تر و درست‌تر نمودِ ويژه «بلندپايگی و والايی» را می‌رساند (بسنجيد: فَرهيخته) تا هرگونه باب صرفی در عربی (درباره برتری ساختار پيشوندی در فارسی بر دستگاه صرفی در عربی سخن بس گسترده بوده و در اينجا نمی‌گنجد).

از اينرو با ساختن « فرنشين» اين واژه هم کاربرد مدرن را بهتر می‌رساند و هم از ساختار فارسی برخوردار شده و درونْمايه ی آن برای فارسی زبانان دريافت پذيرتر می گردد.

البته از همه بهتر آن می‌باشد که در کنار « فرنشين» کنش «فَرنشستن» (انگلیسی. to preside ) و صفت فَرنشيننده (انگلیسی.  presiding ) نيز در فارسی امروزی جا بيافتند تا واژه ی فرنشين در درون يک گروه از واژگان باهم خويشاوند بکار رود.

 

 • درباره «واژه‌های روزمره» نيز يک فهرست کوچک از آن‌ها به پارسی برگردانده و در بنيادنامه بکاربرده شد. اين فهرست بسيار باريک سَنجانه (به شيوه دقيق سبک سنگين کننده) واژه‌هايی را برگزيد که کاربرد آ‌نها به بالايِش (ترقی) دستور زبانی و گويايی زبان فارسی سود می‌رساند بی آن که زيانی به دريافت پذيری متن در انديشه خواننده رسانده شود.

 

آگاهی ستاندن = کسب اطلاع کردن

بگونه کوتاه‌تر « آگَه ستاندن» نيز می‌شود

آماج = هدف

 

باريک‌نگری = ملاحظه دقيق

 

بازپی‌ريخته = دوباره تاسيس شده

 

بالايِش = رونق

برگرفته از کنش « بالاييدن » = رونق يافتن

« بالاييدن» کنش برگرفته از صفت « بالا » است

 

بايسته = الزامی، اجباری

برگرفته از « بايستن» = مجبور بودن، الزام داشتن

برنهادن = مقرر کردن، معين کردن

نگاه کنید به فرهنگ دهخدا

 

بر آن برنهادند هر دو سپاه

که شب بازگرديم از رزمگاه (فردوسی)

برنهاده = مقرر، معين

 

بسنده = کافی (و کامل)

 

بنيادنامه = اساسنامه

 

پاسُخْوَر = مسئول

پيرو الگوی انگلیسی. responsible < لاتین. respondere (پاسخ دادن)، بر همين شيوه آلمانی. verantwortlich < antworten

« پاسخ » + « وَر» (رساننده آن که يک ويژگی و توانايی و خويشکاری در کسی و يا چيزی نهفته: بسنجيد «دانشوَر»، «دادوَر»، …)

 

پاسداشت = نظارت و نگهداری

برگرفته از کنش « پاس داشتن »

 

پايان مرز

انگلیسی deadline

 

پروانه = اجازه

 

پی‌ريزی = تاسيس

برگرفته از کنش « پی‌ريختن »

پی‌ريخته = تاسيس شده

 

پيرو = مطابق

 

پيش‌بايست = پيش‌شرط،

انگلیسی.  precondition

آنچه برآورده ساختن اش از پيش بايسته است

با «پيش‌نياز» (انگلیسی. prerequisite) آميخته نشود

پيکره

پيکر سازمان‌يافته و يگانه

 

خودشناسانی = معرفی (خويشتن)

برگرفته از «خود» + «شناساندن» (معرفی کردن)

 

داوخواه = داوطلب

گونه کهن‌تر و پارسی داوطلب، برگرفته از کنش «داو خواستن» (نوبت و فرصت کار خواستن، نک. فرهنگ دهخدا)

 

دِرازيدن = طول کشيدن

کنش برگرفته از صفت «دراز»

 

درآيش = ورود

برگرفته از کنش « درآمدن » (= وارد شدن)

 

درنگاشتن = درج کردن

 

درونْمايه = محتوا

 

دِگَرسازی

انگلیسی. rebuilding, restructuring

 

دِگَرِش = تغيير

برگرفته از کنش « دِگَريدن» = تغيير يافتن

« دگريدن» : کنش برگرفته از صفت « دگر» است

 

دوم‌فرنشين = معاون رئيس

 

زمان‌مرز = حد زمانی

انگلیسی. time limit

 

زير = تحت

نمونه :  زير نگرش = تحت نظارت

 

سپس‌تر = بعداً

قيد برگرفته از « سپس»

سپسين = بعدی

صفت برگرفته از «سپس»

 

ستون = رُکن

 

فراز داشتن = تقديم کردن، تسليم کردن

 

فرانگاشتن = تدوين کردن

نوشته ای را سراسر فراهم ساختن و برنگاشتن

 

فَرنشين = رئيس

نمونه :  « فرنشين شاخه »

روشن‌گويی گسترده‌تر درباره اين واژه بالاتر انجاميده شد

 

کُنِش = عملکرد، عمل

 

گرامداشت = احترام، احترام گذاری

برگرفته از کنش « گرام داشتن » (تنگ نوشته گرام داشتن)

 

گردانش = اداره

برگرفته از کنش « گرداندن»

 

گسترده‌تر = مفصل‌تر

 

نشست = مجلس

نمونه : «نشست همگانی»، با «همايش همگانی» که بالاترين ارگان شاخه است، آميخته نشود

 

نشست‌نامه = صورت جلسه

 

نِمود = جلوه (و حضور)

 

نوپی ريخته = نو تاسيس شده

 

واخواست = اعتراض

 

همايش = مجمع

نمونه : «همايش همگانی» (= «مجمع عمومی»)

 

هَموَند = عضو