دکتر تقی آل رضا مدیرعامل و بنیانگذار ADM Associates ، Inc است. در این نقش ، او به هر پروژه ADM کمک می کند. وی نظارت فنی را ارائه می دهد ، روش ها را بررسی می کند ، اطمینان حاصل می کند که نیازهای مشتری برآورده می شود و اطمینان حاصل می کند که استانداردهای کیفیت ADM در تمام مراحل کار پروژه حفظ می شود.

دکتر تقی آل رضا کار خود را در تحقیقات و تجزیه و تحلیل انرژی در سال 1972 ، بلافاصله قبل از اولین تحریم نفت آغاز کرد. این کار با ارزیابی اقدامات بهره وری انرژی مسکونی در 11 شهر بزرگ ، که توسط بودجه اداره مسکن و شهرسازی (HUD) تأمین می شود ، آغاز شد. این ارزیابی برای اولین بار از مدل سازی ساعتی انرژی شبیه سازی مسکن تک و چند خانواده استفاده کرده است و برای سالهای زیادی نتایج ارزیابی به عنوان تنها منبع داده برای توسعه تجزیه و تحلیل سود هزینه اقدامات بهره وری انرژی مسکونی بوده است. در همان دوره ، همچنین برای HUD ، او یک سیستم جمع آوری داده برای سیستم انرژی کل یک سایت دستیابی به موفقیت ایجاد کرد. این سایت تمام برق و آب گرم چند صد واحد مسکونی را تولید کرد. سطل زباله این واحدها توسط سیستم خلا مرکزی جمع آوری شده و به عنوان سوخت اضافی سوزانده می شود. سیستم جمع آوری داده ها اطلاعاتی راجع به میزان تولید حرارت از سطل زباله ارائه می داد.

در اواسط دهه 1970 ، از دکتر آل رضاخواسته شد که یک روش دستی برای تخمین میزان استفاده از انرژی در تأسیسات وزارت دفاع ایالات متحده ایجاد کند. این پروژه توسط آزمایشگاه تحقیقات مهندسی عمران (CERL) حمایت مالی شد و منجر به انتشار توسط CERL و ارائه مقاله فنی در ASHRAE شد.

در سال 1979 ، Alereza ADM Associates ، Inc را تأسیس کرد تا تحقیقات و تجزیه و تحلیل انرژی را به مشتریان دولتی و خدمات ارائه دهد. وی در حالی که به عنوان مدیرعامل ADM فعالیت می کرد ، به طور مداوم در زمینه تجزیه و تحلیل انرژی مشارکت داشته و صدها تازه وارد را به این حوزه در حال گسترش راهنمایی کرده است. در حالی که صنعت را به طور مداوم در ایجاد بهترین روش ها هدایت می کند ، ADM همچنین قدیمی ترین شرکت ارزیابی انرژی در ایالات متحده است که هنوز تحت رهبری موسس آن فعالیت می کند.

در اوایل دهه 1980 ، دکتر آل رضا توسط اداره ملی استاندارد (NBS) و وزارت انرژی (DOE) مأموریت یافت که یک روش ساده محاسبه انرژی را برای پشتیبانی از توسعه استاندارد مسکونی اولیه DOE – استانداردهای عملکرد انرژی ساختمان (BEPS ) در طول این کار ، دکتر آل رضا روش درجه متغیر پایه (VBDM) را توسعه داد. این روش در کتابچه راهنمای ASHRAE – اصول به عنوان یک روش ساده برای محاسبه مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی ذکر شده است. در حال حاضر VBDM توسط بسیاری از محققان برای ارزیابی برنامه های بهره وری انرژی مسکونی استفاده می شود. دکتر آل رضا بعداً استفاده از VBDM را به عنوان یک روش جایگزین برای نشان دادن انطباق با الزامات عنوان 24 کالیفرنیا برای ساختمانهای تجاری کوچک توسعه داد.

در اواسط دهه 1980 ، دکتر آل رضا اولین نرم افزار مدل سازی شبیه سازی ساختمان ساعتی را تولید کرد که با نسل اول ریز رایانه ها کار می کرد. الگوریتم ها با استفاده از بسیاری از فرمول بندی ها در DOE-2 ، به روشی ساده برای محاسبه محدودیت محاسبه ریز رایانه ها در آن زمان ، از آن استفاده کردند. این برنامه با نام ADM-2 به بازار عرضه شد.

در طول 30 سال گذشته ، وی بیش از صد ارزیابی برنامه را برای بسیاری از شرکت های بزرگ تأسیسات و سازمان های دولتی در ایالات متحده و کانادا هدایت کرده است. وی هم در زمینه جمع آوری داده ها و هم در روش های تجزیه و تحلیل سهم عمده ای داشته است. وی یکی از پیشگامان در زمینه جمع آوری داده ها ، اندازه گیری و پایش و استفاده از این داده ها برای شبیه سازی و تجزیه و تحلیل ساختمان در محل بوده است.

دکتر آلرضا بیش از 50 مقاله ، کتابچه راهنما و رویه داوری را منتشر کرده است. وی همچنین به عنوان شاهد خبره در جلسات دادرسی PUC در حوزه های مختلف قضایی خدمت کرده است

Taghi Alereza, D.Sc., P.E

Chief Executive Officer

Dr. Alereza is CEO and founding principal of ADM Associates, Inc. In this role, he contributes to every project at ADM. He provides technical oversight, reviews methodologies, ensures that client needs are met, and ensures that ADM’s quality standards are maintained throughout the course of all project work.

Dr. Alereza started his work in energy research and analysis in 1972, immediately prior to the first oil embargo. This work began with an evaluation of residential energy efficiency measures in 11 major cities, funded by the Housing and Urban Development Department (HUD). This evaluation used, for the first time, hourly energy simulation modeling of single- and multi-family housing, and for many years the evaluation results served as the only data source for development of cost benefit analysis of residential energy efficiency measures. During the same period, also for HUD, he developed a data acquisition system for a breakthrough site’s Total Energy System. This site generated all the electricity and hot water for several hundred residential units. Trash for these units was collected by a central vacuum system and burned as additional fuel. The data acquisition system provided information on how much heat was generated from the trash.

In the mid-1970s, Dr. Alereza was asked to develop a manual method for estimation of energy use in the U.S. Department of Defense facilities. This project was sponsored by Civil Engineering Research Laboratory (CERL) and resulted in a publication by CERL and a technical paper presentation at ASHRAE.

In 1979, Dr. Alereza founded ADM Associates, Inc., to provide energy research and analysis to governmental and utility clients. While serving as ADM’s CEO, he has continuously contributed to the energy analysis field and mentored hundreds of new arrivals to this expanding field. While continuously leading the industry in establishing best practices, ADM is also the oldest energy evaluation firm in the United States still operating under its founding leadership.

During the early 1980s, Dr. Alereza was tasked by the National Bureau of Standards (NBS) and the Department of Energy (DOE) to develop a simplified energy calculation method to support the development of DOE’s initial residential standard—Building Energy Performance Standards (BEPS). During the course of this work, Dr. Alereza developed the Variable Base Degree Method (VBDM). This method is cited in the ASHRAE Handbook – Fundamentals, as a simplified method for calculation of energy use in residential buildings. The VBDM is presently used by many researchers for evaluation of residential energy efficiency programs. Dr. Alereza later developeed the use of VBDM as an alternative method to demonstrate compliance with California Title 24 requirements for small commercial buildings.

During the mid-1980s, Dr. Alereza developed the first hourly building simulation modeling software that worked with the first generation of microcomputers. The algorithms utilized many of the formulations in DOE-2, in a simplified manner accounting for the calculation limitation of microcomputers at that time. This program was marketed under the name ADM-2.

During the past 30 years, he has directed over one hundred program evaluations for many major utilities and governmental agencies in the United States and Canada. He has made major contributions both in the areas of data collection and methods of analysis. He has been one the pioneers in design of onsite data collection, metering and monitoring, and use of these data to inform building simulation and analysis.

Dr. Alereza has published over 50 refereed papers, manuals, and procedures. He has also served as expert witness in PUC hearings in various jurisdictions.