کارگروه تبلیغات بعنوان یک ارگان اجرایی زیر نظر مستقیم شورای مرکزی انجام وظیفه مینماید پیشنهاد های رسیده را برای تصمیم نهایی از طریق فرنشین کارگروه و سپس برای تصمیم گیری به شورای مرکزی ارائه می شود.
اهداف کارگروه تبلیغات:
پیشبرد اهداف و شناساندن حزب از طریق اکانتهای مربوطه به جامعه
گذاشتن پستهای هماهنگ شده در همه اکانت های حزب بر اساس پروسه چرکنویس ، پاکنویس
اجرای همایش ها
تولید فیلم و تیزر برای سالروزها
اجرای لایو های اینستاگرام
آموزش اعضا و هموندان در کارهای تبلیغات و ابزارها
ایجاد محتوا برای یک برنامه تلویزیونی در یوتوپ
فعالیت های میدانی

به حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) بپیوندید و در کارگروه تبلیغات استعداد های خود را در تهیه مدیا و تولید محتوای سیاسی در خدمت مردم ایران قرار دهید.
منتظر شما هستیم