هم‌میهنان عزیزم، اعضای حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)
حزب مشروطه ایران از آغاز تأسیس تاکنون، همواره بر مرام و باورهای آزادی‌خواهانه و میهن‌دوستانه متکی و الگوی سازمانی برای تمامی مبارزان راه آزادی بوده است و امید دارم که این روند همچنان ادامه یابد.
هم‌میهنان درون‌مرز در شرایط نابسامان کنونی بیش از هر زمان دیگری به پشتیبانی و همدلی هم‌میهنانشان در برون‌مرز نیازمند می‌باشند. زمان آن رسیده است که با گسترده‌تر کردن هر چه بیشتر زمینه‌های همکاری و همسویی، با آرمان آن‌ها همراه شده و نقطه پایان بر تمامی نابسامانی‌های ناشی از سوء مدیریت رژیم حاکم بگذاریم.
برای شرکت‌کنندگان در کنگره حزب آرزوی پیروزی و سربلندی دارم.

رضا پهلوی