فیلم سخنرانی پرفسور حسن منصور مشاور اقتصادی در کنگره دهم حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات