فیلم سخنرانی پرفسور شاهین فاطمی رایزن حزب مشروطه ایران در کنگره دهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)