بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
8 مارس 2020 / 18 اسفند 1398

۸ مارس روز جهانی زنان
هشتم ماه مارس روز جهانی زنان ، روز گرامیداشت جایگاه ویژه ، دست آوردها و برابری حقوق زنان است . در ایران از
۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا به امروز شاهد حضور هزاران زن شجاع و مبارز ایرانی برای دفاع از حقوقشان در برابر تهاجم
حکومت مذهبی تازه به قدرت رسیده مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی هستیم.
جمهوری اسلامی از همان ابتدای روی کار آمدن تمام تلاش خود را برای اجبار زنان به پیروی از عقاید زن ستیزانه خود
به کار بست و حقوق زنان که حامل مبارزات ایشان از انقلاب مشروطیت تا به آن روز بود را پایمال کرد.
اماهنوز زنان کشور ما پس از چهار دهه تلاش و مبارزه، همچنان خواستار آن هستند که از حقوق برابر در زمینه های
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند و برای بدست آوردن حقوق پایمال شده اولیه خودشان همچنان مبارزه
می کنند.
رسیدن به دمکراسی و کسب آزادی و برابری، بدون مبارزه برای رفع هر گونه تبعیض از جمله تبعیض علیه زنان
کشورمان امکانپذیر نیست.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات) ضمن پشتيبانى از مبارزات بر حق زنان ایران خواستار آزادی زنان در بند که در
زندان های جمهوری اسلامی به جرم حق خواهی به سر میبرند می باشد و از مبارزه دلاورانه زنان کشورمان علیه تبعیض
و نابرابرى حمايت کرده و اجحاف وستم جمهوری اسلامی علیه زنان میهنمان را محکوم می نماید.
پاینده ایران
زنده باد زنان دلير ایران
كميته حقوق بشر حزب مشروطه ایران (ليبرال دمكرات)