اطلاعيه

حق عضویت

بدینوسیله به آگاهى هم ميهنان گرامى در درون و بيرون از کشور می رساند‌ كه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) برای پذيرش هموندى، خروج از ايران، صدور تأييدنامه برای پرونده پناهندگی و یا خدماتی دیگر از این دست، نماینده در هیچ کشوری ندارد و طلب وجه خاصی هرگز نكرده و  نمی کند. لذا از هموطنان تقاضا می شود اگر کسی به نام حزب از آنان درخواست دریافت مبلغی را می کند از طریق سایت حزب یا تلفن به دبیرخانه حزب اطلاع داده و از پرداخت هر وجهی ولو ناچیز جدأ خوداری نمايند.

درخواست كنندگان هموندى در برون مرز ، پس از قبول درخواست هموندى از سوى حزب حق عضویت خود را همچون ساير هموندان به دبیرخانه ارسال خواهند کرد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)