اطلاعیه

حق عضویت

بدینوسیله به آگاهى هم میهنان گرامى در درون و بیرون از کشور می رساند‌ که حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) برای پذیرش هموندى، خروج از ایران، صدور تأییدنامه برای پرونده پناهندگی و یا خدماتی دیگر از این دست، نماینده در هیچ کشوری ندارد و طلب وجه خاصی هرگز نکرده و  نمی کند. لذا از هموطنان تقاضا می شود اگر کسی به نام حزب از آنان درخواست دریافت مبلغی را می کند از طریق سایت حزب یا تلفن به دبیرخانه حزب اطلاع داده و از پرداخت هر وجهی ولو ناچیز جدأ خوداری نمایند.

درخواست کنندگان هموندى در برون مرز ، پس از قبول درخواست هموندى از سوى حزب حق عضویت خود را همچون سایر هموندان به دبیرخانه ارسال خواهند کرد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)