بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
۲۷ ژانویه ۲۰۲۰ – ۷ بهمن ۱۳۹۸

واپسین ۲۲ بهمن!

جمهوری اسلامی، بیست و دوم بهمن ماه، سالروز انقلاب اسلامی نکبت بار را در شرایطی به جشن می نشیند که حتی طرفداران نظام هم به نیکی میدانند که چیز زیادی برای جشن گرفتن برایشان برجاى نمانده است.
ثمره بیش از چهاردهه انقلابی گری های جنون آمیز، از جمهوری اسلامی نظامی قاتل، ورشکسته، منفور و منزوی در درون و بیرون از کشور و از ملت ایران مردمانی فقیر، گرفتار، خشمگین و بیزار از حکومت، و از باقیمانده وابستگانش جماعتی بیمناک از آینده تیره و تارشان ساخته است.
رهبر جمهوری اسلامی، سید علی خامنه ای خود بهتر از هر کس دیگری میداند که راه نجاتی برای نظام سراسر فریبکار و جنایتکارش باقی نمانده است.
مشکلات پیش رو بیشتر و ژرفتر از آن است که نظام فرسوده و تا بن استخوان فاسد جمهوری اسلامی با رهبری فردی بی کفایت همچون او بتواند از پس آنها برآید.
او در خطبه های آخرین نماز جمعه اش تلاش کرد تا باقیماندگان وابسته به حکومت را قانع کند که تنها راه حل برونرفت از این مخمصه بحرانى ایمان و اتحاد است اما نا خودآگاه با اشاره به داستان قوم بنی اسرائیل و وحشتشان از نابودی بدست فرعون و قول حضرت موسی به معجزه الهی نتوانست ترس هوادارانش، و بیچارگى خود و نظامش، بیچارگی که تنها خرافات و معجزه میتواند نجاتش دهد را پنهان کند.
حزب مشروطه ایران )لیبرال دمکرات( همچون میلیونها ایرانی هوشیار و خردگرا بر خلاف رهبر دگمگراى جمهوری اسلامی به آینده سخت امیدوار است و باور دارد که هیچ نظام توتالیتر، دیکتاتور و سرکوبگرا هر اندازه هم جنایتکار و خونریز، در برابر قدرت و اراده ملت آزاده که برای فردائی روشن و آزاد و رهائی از زنجیر استبداد با اراده ای استوار
میجنگد نخواهد توانست دوام آورد.
ایرانیان به تلاش برای رهائی خود و کشور و نسلهای آینده خود ادامه خواهند داد. نه منتظر معجزه ای میمانند و نه دیگر از دشمن ضعیف و بى لیاقت خود ترسی دارند.
در این سالروز پیروزی جهل و جنون انقلاب اسلامی و در این روزگار تلخ و تیره، اگر جائی برای شادمانی مانده باشد جز این نیست که احتمالأ این واپسین ۲۲ بهمن جمهوری اسلامی خواهد بود.
ایرانیان پیروز خواهند شد، ایران نجات خواهد یافت و ملت دلیر، آزاده و قهرمان ایران بار دیگر با خرد و صداقت و نیروى خود به جامعه جهانى خواهد پیوست، میهن را در جاده جهان اول پیشرفت و ترقی خواهد گذاشت و رفاه و امنیت و احترام پر افتخار خود را باز خواهد یافت. زیرا که جهان سوم جهان ما نیست و ما چیزى از جهان اولى ها کم نداریم.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)