بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
27 ژانویه 2020 – 7 بهمن 1398

واپسین ۲۲ بهمن!

جمهوری اسلامی، بیست و دوم بهمن ماه، سالروز انقلاب اسلامی نكبت بار را در شرایطی به جشن می نشیند که حتی طرفداران نظام هم به نیکی میدانند که چیز زیادی برای جشن گرفتن برایشان برجاى نمانده است.
ثمره بیش از چهاردهه انقلابی گری های جنون آمیز، از جمهوری اسلامی نظامی قاتل، ورشکسته، منفور و منزوی در درون و بيرون از کشور و از ملت ایران مردمانی فقیر، گرفتار، خشمگین و بيزار از حكومت، و از باقیمانده وابستگانش جماعتی بیمناک از آینده تیره و تارشان ساخته است.
رهبر جمهوری اسلامی، سید علی خامنه ای خود بهتر از هر کس دیگری میداند که راه نجاتی برای نظام سراسر فريبكار و جنايتكارش باقی نمانده است.
مشکلات پیش رو بیشتر و ژرفتر از آن است که نظام فرسوده و تا بن استخوان فاسد جمهوری اسلامی با رهبری فردی بی کفایت همچون او بتواند از پس آنها برآید.
او در خطبه های آخرین نماز جمعه اش تلاش كرد تا باقيماندگان وابسته به حكومت را قانع كند كه تنها راه حل برونرفت از این مخمصه بحرانى ایمان و اتحاد است اما نا خودآگاه با اشاره به داستان قوم بنی اسرائیل و وحشتشان از نابودی بدست فرعون و قول حضرت موسی به معجزه الهی نتوانست ترس هوادارانش، و بيچارگى خود و نظامش، بیچارگی که تنها خرافات و معجزه میتواند نجاتش دهد را پنهان کند.
حزب مشروطه ایران )لیبرال دمکرات( همچون میلیونها ایرانی هوشيار و خردگرا بر خلاف رهبر دگمگراى جمهوری اسلامی به آینده سخت امیدوار است و باور دارد که هیچ نظام توتاليتر، ديكتاتور و سركوبگرا هر اندازه هم جنایتکار و خونریز، در برابر قدرت و اراده ملت آزاده که برای فردائی روشن و آزاد و رهائی از زنجیر استبداد با اراده ای استوار
میجنگد نخواهد توانست دوام آورد.
ایرانیان به تلاش برای رهائی خود و کشور و نسلهای آینده خود ادامه خواهند داد. نه منتظر معجزه ای میمانند و نه ديگر از دشمن ضعيف و بى لياقت خود ترسی دارند.
در این سالروز پیروزی جهل و جنون انقلاب اسلامی و در این روزگار تلخ و تیره، اگر جائی برای شادمانی مانده باشد جز این نیست که احتمالأ این واپسین ۲۲ بهمن جمهوری اسلامی خواهد بود.
ایرانیان پیروز خواهند شد، ایران نجات خواهد یافت و ملت دلير، آزاده و قهرمان ايران بار دیگر با خرد و صداقت و نيروى خود به جامعه جهانى خواهد پيوست، ميهن را در جاده جهان اول پیشرفت و ترقی خواهد گذاشت و رفاه و امنيت و احترام پر افتخار خود را باز خواهد یافت. زيرا كه جهان سوم جهان ما نيست و ما چيزى از جهان اولى ها كم نداريم.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)