سخنرانی بهمن امیرحسینی​ ( معاون دبیر کل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در دفتر پژوهش حزب
موضوع :حرکت تاریخی رضا شاه بزرگ‌ در روز سوم اسفند ۱۲۹۹ ؛ زمینه ها – نقش آفرینان و نتایج