دکتر علی نیری

نرد عشق با پسامدرنیسم ! از ادبیات و معماری تا علم و سیاست