بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
27 دیماه 1398 / 16 ژانویه 2020

تداوم مبارزات مردمى و پشتيبانى از آن،
لزوم بركنارى علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و عبور از كليت حكومت امروز دیگر تنها شعار بخشی از اپوزیسیون ایران نیست بلكه خواست ملتی است که از زبان جوانان و دانشجویان آن بیان می شود. دانشجویان ایران که وجدان آگاه و آینده ساز کشور عزیزمان هستند در روزهای اخیر بارها و بارها ضمن محکوم نمودن سیاست های ایران ویرانساز جمهوری اسلامی به روشنی و صراحت خواهان استعفای ولی فقیه و نیز سایر مسئولان بلندپایه رژیم شده اند. این خواست امروزه حتی در بیان کسانی که در گذشته مسئوليت هایی در سیستم داشته اند خود را نشان می دهد.

این خواست ملی اما هرگز به معنای بسنده کردن به تغییر فرد در راس هرم ظلم و ستم بر ملت مبارز ایران نیست و در واقع باید آن را آغازگر روندی دانست که به کنارگذاردن تمامیت رژیم سرکوب ولایی و نگارش قانون اساسی نو در مجلس مؤسسان خواهد انجامید.

امروزه در دانشگاه تهران دانشجویان «نه رفراندم نه اصلاح / اعتصاب انقلاب” را فرياد ميزنند و نشان ميدهند که ديگر اجازه نخواهند داد حکومت نالایق، دروغگو و کشتارگر جمهوری اسلامی بتواند بر خواست ملی تغییر رژیم سرپوش نهد و از کنار آن بگذرد تا بتواند به جنايات و چپاول چهل ساله ملت ایران ادامه دهد.

اعتراضات و مبارزات جوانان، دانشجويان و همه حق طلبان آزاديخواه غرور آفرين است و نگاه جهانيان را به خود جلب كرده است. ادامه آن تنها راه شكستن ديوار ظلم است و برپايى اعتصاب های گسترده زمان نابودی جمهوری اسلامی را نزديكتر خواهد ساخت.

حزب مشروطه ایران ضمن تأييد و پشتیبانی از تظاهرات، اعتراضات و خواسته های دانشجویان و مردم ایران بار دیگر اعلام می دارد که در نبرد ملی علیه حکومت فاسد و برای رسیدن به دمکراسی و اجرای منشور حقوق بشر در ایرانمان با تمام توان در کنار همميهنان دلير ایستاده است و می کوشد صدای ملتی اسیر و در بند را به گوش جهانیان برساند.
نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)