سخنرانی آقای اسحاق عیسی زایی رئیس کنگره ملی افغانستان در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)