۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ آنت وِرپِن، بلژیک

بازتاب کارنامه ایران ستیز جمهوری اسلامی در چهل ساله گذشته دشوارترین شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را پدیدآورده و کشور و ملت ایران را به تنگنای زمانه روانه کرده است. نالایقی سران جمهوری اسلامی در برقراری امنیت و صلح درایران و منطقه و جنگ افروزی آن رژیم به ویژه در عراق، سوریه و یمن بر مشاهده گران بی طرف داخلی و خارجی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن حقوق بشر، آزادی و پیشرفت است. چنین نظامی، ارتباط سیاسی و فرهنگی ایران با جهان متمدن را به ناشایسته ترین گونه بدل کرده است. بقای آن رژیم به معنای نابودی کشور و ملتی خواهد بود که تمدنش بر بسیاری از کشورها تاثیرگذاربوده است. حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) با همه نیرو از پیکار برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و بازسازی سرافرازی ملی و بین المللی ایران به دست ملت ایران پشتیبانی می کند. حزب در کنگره دوازدهم خود به نام تاریخ، سرزمین و تمدن ایران خواهان برقراری امنیت، صلح، آزادی، رفاه اجتماعی و اقتصادی ست و در پیکار سیاسی اولویت را بر حفظ کشور، ملت و سرمایه ایران می داند.
حفظ این سه جهت همبستگی و یگانگی ملی و همچنین بازیابی شایستگی بین المللی همواره هدف حزب بوده است. چنین شایستگی دریافتن و بازسازی هرآنچه است، که ایرانیان را هماهنگ، همگام وهمپیمان می سازد. تاریخ، سرزمین، تمدن و زبان ما فراسنج های ساختاری بنیادین اند. پیام مبارزه در ایران دوستی، آزادی خواهی و برقراری یک نظام مردم سالار خلاصه می شود.
حزب در راستای حفظ و آزادی ایران و با استناد براندیشه راست میانه در کنفرانس اروپایی خود در سال ۲۰۱۷ هویت ملی و فرهنگی را عامل بازسازی اعتماد به نفس وسرافرازی ایران می داند. این دو تنها با حفظ سرزمین، ملت و ثروت ایران معنی ساز و معنی بخش خواهند بود. پیوند این سه در گفتمان سیاسی، در بافتار اندیشه ملی گرایی ممکن است. ما همبستگی و یگانگی را در چشم انداز ملی گرایی و در دفاع از حقوق ایرانیان که از انقلاب، جنگ، مهاجرت، تبعیض نژادی و تابعیتی سرافکنده و بازمانده شده اند، هدفمند می دانیم.
هویت ملی و ملیت ایرانی با سلطه جمهوری اسلامی بازتاب متمدن و شایسته خود را باخته است. آن رژیم در دفاع از آن دو نه تنها عاجز است بلکه هردو را در برابر نهادن ایرانی با تروریست به تنزل رسانده است. ما از همه ایرانیان خواستار ایستادن و اعتراض در برابر بی حرمتی به هویت ملی و ملیت ایرانی و گام نهادن در راستای بازیابی سرافرازی ملی هستیم.
جمهوری اسلامی، جنگ عراق با ایران و شرایط دشوار اجتماعی و اقتصادی از بروز انقلاب اسلامی تا امروز، بسیاری از ایرانیان را به مهاجرت و تابعیت کشورهای دیگر وادار کرده است. ما از دولت های خارجی خواستاریم که در حفظ حقوق شهروندی ایرانیان مقیم کشورهای خود دفاع کنند و اجازه ندهند که دولت ها در اختلافات سیاسی خود با جمهوری اسلامی از ایرانیان داخل و خارج از کشور وسیله سازی کنند و آنان را در تنگنای مدنی قرار دهند.
مفاد این قطعنامه همه ایرانیان را بدون درنظر گرفتن نژاد، قوم، دین، زبان، جنس و گرایش سیاسی مخاطب قرار می دهد. کشور، فرهنگ و تمدن ایران حافظه مشترک و تنها سرمایه ملی ماست که با وجود سراشیبی های سیاسی و تجزیه های منطقه ای همچنان پابرجاست. ما از همه ایرانیان خواستار نگهداری این حافظه و سرمایه ملی و استواری پیوند آن با سرزمین خود هستیم.
نیاکان ما سرزمینی برجای گذاشته اند که گوناگونی قومی، زبانی و فرهنگی ویژگی بارز آن است. اندیشه ملی گرایی در چشم انداز حزب، نه در فرم «کاستگرا» بلکه به گونه «دربرگیرنده» پویاست. ملی گرایی در نظرگاه حزب ما به معنی «یگانگی درگوناگونی» است. ضامن چنین پیوندی قانون اساسی ست. تدوین قوانین مبتنی بر چنین اندیشه ای مقدم گامی است در برابر کاستگرایی قومی، مذهبی، نژادی و آشفتگی اجتماعی. درراستای مبارزات مردم ایران از روزهای نخستین رژیم جمهوری اسلامی، به ویژه از چند ماه گذشته تا کنون، سرنگونی جمهوری اسلامی به نیروی ملت ایران یک پیکار ملی است که باید به آزادی ایران برسد و نه به فروپاشی آن.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)