۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ – آنت وِرپِن، بلژیک

 

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) دوازدهمین کنگره خود را در شهر انتورپن (بلژیک) برگزار کرد. این کنگره که برآمده از خیزش های اخیر نیروهای مردمی در کشورعزیزمان ایران، «آمادگی برای تغییر» نامیده شده بود، به بررسی شرایط، نیروها و اهدافی پرداخت که در نبرد سیاسی برای آزادی کشور و ملت در شرایط حساس امروز موثراند. پرسش کنگره پیرامون چگونگی تغییرشرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با پرهیز از جنگ و با حفظ امنیت جان و مال مردم مطرح شد.
جمع دعوت شده ای از صاحب نظران سیاسی، پژوهشگرانی درعلوم اقتصادی، جامعه شناسی و فرهنگ شناسی در نخستین روز کنگره به بررسی پرسش چگونگی تغییر پرداخت و بر این مهم تاکید نمود که رژیم جمهوری اسلامی، از آنجا که از هرگونه دیپلماسی عاجز است، در تصمیم گیری سازنده برای امروز و آینده ایران عملا کوچکترین نقش سازنده ای ندارد. بی کفایتی جمهوری اسلامی در چهل سال حکومت، امروز مردم ایران را به دام فقر اقتصادی انداخته و ثروت غنی مادی و فرهنگی ما را تارج جهان کرده است. این رژیم ایران ستیز و ضد بشر از هیچ اقدامی در راه بی آبروکردن ملت ایران در جهان فروگذار نبوده و با سیاست جنگ افروز و سرکوبگر خود در منطقه، کشور و مردم را تا مرز از دست دادن اعتماد به نفس اجتماعی و ملی خود کشانده است. سخنرانان در اینکه زمان جایگزینی جمهوری اسلامی فرا رسیده است، هم صدا بودند. حزب مشروطه ایران بر این هم صدایی ارزش می نهد. از آنجا که تغییر، همانگونه که انقلاب اسلامی نشان داد، می تواند به بیراه رود، حزب بنیان این تغییر را بر آنچه نهاد که همه ایرانیان بر سر آن هم صدا هستند: حفظ ایران و مرزهای آن، حفظ ملت ایران و حفظ سرمایه کشور. بافتار سیاسی چنین تغییری را ملی گرایی می سازد.
ملی گرایی و مشروطه در تاریخ تجدد ایران درهم تنیده اند. بر آمده از این دو اندیشه سیاسی، حزب در دومین روز کنگره به بررسی برآمد ملی گرایی پرداخت و گفتمان آن را بستری خواند که جویبار تغییرسازنده، تنها در آن روانه می گردد. قطعنامه حزب اصول چنین گفتمانی را با در نظرگرفتن دو فراسنج «هویت» و «ملیت»‌ در گفتمان لیبرال دمکراسی معرفی کرد. از آنجا که ملی گرایی در چنین گفتمانی بخش بزرگی از اندیشه یک حزب راست میانه را دربرمی گیرد و از آنجا که ما به منظور همبستگی ملی در پی محدود کردن سوء تفاهم ها در گفتمان های سیاسی و فرهنگی هستیم، کنگره مستند بر رای تمام اعضا قطعنامه «ملی گرایی» را به پیوند منشور حزب درآورد.
روز یکشنبه همچنین به بررسی امور داخلی حزب و هموندان اختصاص داده شد و کنگره سرانجام با برگزاری انتخابات، اعضای شورای مرکزی دو سال آینده را انتخاب کرد و سیاست آینده حزب را برنامه ریزی نمود.
پیام ما به مردم عزیزمان حفظ ایران و پر اهمیت شمردن همبستگی ملی ست. ما دارنده هویتی هستیم پرشکوه و پربار، هر زمان از ژرفایی تاریخ سربرآورده ایم و در راه زندگی و سرافرازی خود مبارزه کرده ایم.  ایران همه آنچه است که داریم.

اعضای شورای مرکزی:
– هایده توکلی
– نادر زاهدی
– امیر صدری
– شایان آریا
– بابک قطبی

 

 

 پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)