سخنران : مرضیه پولاد چنگ

موضوع : اهمیت پادشاهی در ایران با توجه به اسطوره شناسی

دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات )