بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
30 دسامبر 2019
رویدادهای نظامی اخیردرعراق

رژیم جمهوری اسلامی پس از آن که ملت ایران بار دیگر در تظاهرات سراسری آبان ماه گذشته نفرت و مخالفت همه جانبه خود
با تمامیت این رژیم را به دنیا نشان داد و خواستار سرنگونی آن شد، برای انحراف افکار عمومی مردم ایران و جهان از کشتار
جوانان کشور و فرار از پاسخگویی مسئولان دست به آتش افروزی در منطقه زده است.
روز جمعه این هفته رژیم ولایت فقیه از طریق عوامل برون مرزی و نیروهای نیابتی خود در عراق به پایگاه استقرار نیروهای
آمریکایی در کرکوک / شمال عراق حمله موشکی انجام داد تا بر تشنج و بحران در کشور همسایه بیفزاید و ارتش آمریکا را که
پیش از این بارها درباره عواقب چنین رفتاری هشدار داده بود، به واکنش نظامی علیه خود وادارد تا بلکه بتواند با تحریک روحیه
میهن پرستی ایرانیان همانند دوره جنگ با رژیم صدام موقعیت متزلزل خود را بهبود بخشد و از بن بست تاریخی که در آن قرار
دارد خارج شود.
اقدام نظامی سریع و قاطع ارتش آمریکا در روز یکشنبه علیه چند قرارگاه گروه کتائب حزب الله به عنوان عامل حمله روز جمعه
نشانه عزم راسخ واشنگتن بر مقابله با هر نوع عملیات تروریستی علیه نیروهای خود در منطقه است.
حزب مشروطه ایران با تاکید بر این که مخالف هرگونه حمله نظامی به خاک ایران است، در عین حال مسولیت برخورد نظامی
محدود و یا جنگ گسترده احتمالی با آمریکا را متوجه رهبران نالایق و نادان جمهوری اسلامی می داند.
ما خواستار آن هستیم که دولت ایالات متحده آمریکا ضمن خویشتنداری در برابر حملات ایذایی و تحریک آمیز ولی در اصل
بی ثمر عوامل شناخته شده جمهوری اسلامی مانع از مظلوم نمایی این رژیم تبهکار در نزد توده های محروم منطقه شود و
شرایط سوء استفاده ولی فقیه از بحرانسازی را مهیا نسازد تا ملت به پا خاسته ایران بتواند با کوشش پیگیر خود موجبات
سرنگونی هر چه زودتر این رژیم ویرانگر را فراهم سازد.
پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)