سخنران : منوچهر یزدیان

موضوع : تجزیه ملت ایران به “اتنیکها ”

دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات )