سخنران : نادر صدیقی

موضوع : انتخابات ایالات متحده آمریکا

دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات )