سخنران : دکتر حسن منصور

موضوع : وضیعت اقتصادی جمهوری اسلامی

دفتر پزوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات )