بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
٢٤ دسامبر ٢٠١٩

بازداشت خانواده های داغديده

بنا بر خبرهاي رسيده نظام جنايتكار جمهوري اسلامي از وحشت نيروي لايزال ملت ايران كه اراده كرده تا در برابر ضحاك خويان ساكت ننشسته و با شركت در چهلم عزيزان از دست رفته در پنجم دي ماه اجازه ندهد تا خون بيش از هزار تن از بهترين جوانان به خون خفته جنبش آبانماه پايمال شود، دست به تهديد و بازداشت خانواده هاي جانباختگان زده و داغديده گان از جمله پدر و مادرِ پويا بختياري را دستگير كرده است.
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن محكوم كردن اين عمل غير انساني از ملت قهرمان و بپا خاسته ايران می خواهد كه با شركت در مراسم چهلم جانباختگان آبانماه اجازه ندهند كه رژيم ددمنش اسلامي در اين نقشه شوم به
اهداف جنايتكارانه خود دست يابد.

هيچ التيامي براي خانواده هاي داغدار و در بند به جز ادامه راه فرزندان دليرشان و احترام به خواست آنان براي بزرگداشت عزيزانشان نيست.
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) از همه سازمانهاي بين المللي و فعالان حقوق بشر ميخواهد كه با فشار بر جمهوري اسلامي موجبات آزادي سريع و بي قيد و شرط پدران و مادران داغديده و در بند را فراهم كنند.

در اين نبرد ابتكار عمل بدست ايرانيان آزاده و نظام جنايتكار ، هراسان ناگزير به عكس العمل هايي از سر استيصال است.

با شركت گسترده بر مزار جانباختگان جنبش آبانماه، چه در گورستانهاي و چه در كوچه و خيابانها بار ديگر به جهانيان نشان خواهيم داد كه ايراني نه زير بار ظلم و ستم خواهد رفت و نه هرگز در برابر جانيان آرام خواهد نشست.

آرزوي بهترين جوانان به خون خفته ايران چيزي جز سرنگوني نظام اسلامي و رهائي ايران نبود .

آرزويشان را با همبستگي و مبارزه اي بي امان برآورده كرده پنجم ديماه را به كابوس جنايتكاران بدل خواهيم ساخت.

پاينده ايران
زنده باد ملت قهرمان ايران
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)