بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
سوم ديماه ١٣٩٨

ششم دی ماه، روز منع حجاب اجباری در ايران.

دو سال پيش در چنين روزی، شيردخت ايرانی ويدا موحد، حجاب اجباری خود را بر سر چوب کرد و به شيوه ای کاملاً نمادين، مدنی وخشونت پرهيز به مخالفت با آن پرداخت. گرچه رژيم مردسالار جمهوری اسلامی وی را بازداشت کرد اين اما تازه اول راه بود.

به زودی دختر خيابان انقلاب تکثير شد و در هرگوشه ای از ميهن، ايراندختان بی باک نشان دادند که بازماندگان راستين آتوسا و ماندانا و آرتميس هستند.
جای بسی تاسف که زنان در کشوری که به گواهی تاريخ تا پايان پادشاهی ساسانی حتی فرمانروای امپراطوری آن بوده واز جايگاه و حقوقی برابر با مردان برخوردار بوده اند، امروزه بايد برای حقوق بديهی خود دست به اعتراض زده و به جرم اين خواست برحق در بند ضحاک صفتان گرفتار شوند.

کشوری که در دوران نه چندان دور بانوانش پيش از بسياری از کشورهای اروپايی دارای حق رای شدند و در عرصه سياسی زنان کم نظيری چون شهبانو فرح پهلوی ، فرخ رو پارسا و مهناز افخمی را داشته ، اکنون برای بازخواهی حقوق اوليه خود زنانش بايد تاوان سنگينی را بپردازند.
انتخاب نوع پوشش، از نمودهای بارز آزادی بيان و عقيده است که در ماده ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ماده ١ کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، به رسميت شناخته شده است .

ليک در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش زنان به مادری که فرزند انقلابی تربيت کند تقليل يافته است. حجاب اجباری ارمغان رژيم اسلامگرا بود که با نيرنگ حسن روحانی بر زنان تحميل شد . اگرچه آنان در ٨ مارس (روز جهانی زن) ١٩٧٩ به خيابانها آمدند و برعليه آن دست به تظاهرات زدند، اما ايرانستيزان واپسگرا به زورسرنيزه آنان را سرکوب کردند. پر واضح است که در حکومت ديکتاتوری مردسالار اسلامی حقوق زنان از بنيان در قانون شريعت محور اساسی آن رعايت نگرديده و حجاب اجباری تنها يک نمونه آن است.
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) ضمن اعلام پشتيبانی خود از مبارزات زنان ايران، بار ديگر در روزجهانی منع حجاب اجباری پيمان خود را با زنان ايران تجديد می کند ، درکنارشان می ايستد و باور دارد که زنان نقش مهمی در از ميان برداشتن رژيم ضحاکان داشته وآينده ايران به دست و ياری آنان رقم زده خواهد شد.

پاينده ايران
زنده باد ملت قهرمان ايران
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)