بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
سوم دیماه ١٣٩٨

ششم دی ماه، روز منع حجاب اجباری در ایران.

دو سال پیش در چنین روزی، شیردخت ایرانی ویدا موحد، حجاب اجباری خود را بر سر چوب کرد و به شیوه ای کاملاً نمادین، مدنی وخشونت پرهیز به مخالفت با آن پرداخت. گرچه رژیم مردسالار جمهوری اسلامی وی را بازداشت کرد این اما تازه اول راه بود.

به زودی دختر خیابان انقلاب تکثیر شد و در هرگوشه ای از میهن، ایراندختان بی باک نشان دادند که بازماندگان راستین آتوسا و ماندانا و آرتمیس هستند.
جای بسی تاسف که زنان در کشوری که به گواهی تاریخ تا پایان پادشاهی ساسانی حتی فرمانروای امپراطوری آن بوده واز جایگاه و حقوقی برابر با مردان برخوردار بوده اند، امروزه باید برای حقوق بدیهی خود دست به اعتراض زده و به جرم این خواست برحق در بند ضحاک صفتان گرفتار شوند.

کشوری که در دوران نه چندان دور بانوانش پیش از بسیاری از کشورهای اروپایی دارای حق رای شدند و در عرصه سیاسی زنان کم نظیری چون شهبانو فرح پهلوی ، فرخ رو پارسا و مهناز افخمی را داشته ، اکنون برای بازخواهی حقوق اولیه خود زنانش باید تاوان سنگینی را بپردازند.
انتخاب نوع پوشش، از نمودهای بارز آزادی بیان و عقیده است که در ماده ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ١ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، به رسمیت شناخته شده است .

لیک در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش زنان به مادری که فرزند انقلابی تربیت کند تقلیل یافته است. حجاب اجباری ارمغان رژیم اسلامگرا بود که با نیرنگ حسن روحانی بر زنان تحمیل شد . اگرچه آنان در ٨ مارس (روز جهانی زن) ١٩٧٩ به خیابانها آمدند و برعلیه آن دست به تظاهرات زدند، اما ایرانستیزان واپسگرا به زورسرنیزه آنان را سرکوب کردند. پر واضح است که در حکومت دیکتاتوری مردسالار اسلامی حقوق زنان از بنیان در قانون شریعت محور اساسی آن رعایت نگردیده و حجاب اجباری تنها یک نمونه آن است.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن اعلام پشتیبانی خود از مبارزات زنان ایران، بار دیگر در روزجهانی منع حجاب اجباری پیمان خود را با زنان ایران تجدید می کند ، درکنارشان می ایستد و باور دارد که زنان نقش مهمی در از میان برداشتن رژیم ضحاکان داشته وآینده ایران به دست و یاری آنان رقم زده خواهد شد.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)