پيام تسليت حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
٢٠ دسامبر ٢٠١٩

درگذشت زنده ياد سرهنگ ستاد ارتش شاهنشاهی احسن پاشائی فراهانی.

با اندوه فراوان خبر درگذشت زنده ياد سرهنگ ستاد ارتش شاهنشاهی احسن پاشائی فراهانی را دريافت كرديم.

زنده ياد احسن پاشائی فراهانی از جمله افسران وطن پرست و خدمتگزار ارتش شاهنشاهی ايران بودند كه سالهای سال در جای جای ايران صادقانه به ميهن عزيز خود خدمت كردند و پس از انقلاب نكبت بار اسلامي و اجبار به ترك وطن نيز لحظه ای از فكر رهائي ايران و ايراني غافل نشدند.

ايشان در اين راه با هرآنچه از دستشان برآمد و با هر امكاني كه در اختيار داشتند تلاش كردند و در تمام طول اين سالها همواره مشوق فرزندان برومند و ميهن دوست خود آقايان فرزاد پاشائي فراهاني و فواد پاشائي فراهانی بودند، كه اين هر دو فرزند نيز به گواهی دوست و دشمن لحظه اي از تلاش براي رهائي ايران و مبارزه با نظام ايران ستيز جمهوري اسلامي دست نكشيده و ادامه دهنده راه پدر بوده اند.

صد افسوس كه ايشان چون بيشمار ايرانيان وطن پرست پيش از آزادي ايران چشم از جهان فرو بستند. حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) درگذشت زنده ياد سرهنگ ستاد ارتش شاهنشاهي ايران احسن پاشائي فراهاني را خدمت همسر ايشان بانو ناهيد فرزانه و فرزندان ايشان آقايان فرزاد پاشائي فراهاني و فواد پاشائي فراهاني و نيز همه اعضاي خانواده محترم و دوستان و آشنايان ايشان از صميم قلب تسليت گفته خود را در اين غم بزرگ شريك می داند.

روانشان شاد و يادشان همواره گرامي باد
پاينده ايران
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)