پیام سپاس حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
دهم دسامبر 2019

 

نماینده ارجمند پارلمان بلژیک،  بانو دریا صفایی گرامی،
خبر بیانیه اخیرپارلمان بلژیک در پشتیبانی از معترضین آبانماه ایران که با کوشش و پیگیری شما به دست آمد،  ما و بسیاری از هم میهنانمان را خوشحال و سرفراز کرد.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) بدینوسیله از کوشش های بی‌دریغ شما از آزادیخواهان ایران، و همچنین تلاش‌های شما برای نهادینه کردن دمکراسی، حاکمیت مردم و احترام و به حقوق مسلم و پایمال شده شهروندی درایران، و به ویژه بیانه اخیر پارلمان بلژیک سپاسگزاری می نماید.
از شما صمیمانه درخواست می‌کنیم تا مراتب سپاسگزاری ما را به تمامی همکاران گرامی تان در پارلمان بلژیک که به ندای وجدان آگاه بشری خود پاسخ داده و با امضای این بیانیه از مردم ایران در شرایط حساس کنونی  پشتیبانی کرده‌اند،  ابلاغ نمایید.
امید است اینگونه پشتیبانی ها تا رسیدن مردم ایران به آزادی که بی تردید سزاوار آن هستند ادامه یابد.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
دبیرخانه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)