دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات )

موضوع : فدرالیسم بعد از براندازی و مخاطرات آن برای ایران

سخنران : دکتر شهرام خلدی