بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

۱۹ آذر ۱۳۹۸
درخواست از زندانیان سیاسی

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) خبرهای نگران کننده ای از وضعییت اسفبار زندانیان سیاسی دریافت میکند.

شرایط زندانیان سیاسی و فشارهای وارده بر آنان به اندازه ای است که تعدادی از آنان دست به اعتصاب غذا زده و در شرایط نگران
کننده ای بسر میبرند.

جان بسیاری از آنان در خطر است. حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) به سهم خود از همه زندانیان سیاسی که در اعتراض به رفتارهای جنایتکارانه نظام جمهوری اسلامی در اعتصاب غذا بسر میبرند صمیمانه میخواهد که به اعتصاب غذای خود پایان دهند. در شرایطی که پایه های نظام جهل و جنون اسلامی با خیزش قهرمانانه ملت ایران به لرزه در آمده و ستونهای نگهدارنده این نظام جنایتکار یکی پس از دیگری ترک خورده و فرو میریزند و روز فروپاشی این نظام جنایتکار اسلامی بسرعت فرا میرسد، ملت ایران به
وجود تک تک مبارزان و فرزندان راستین ایران زمین در کنار خود نیازمند است.
ما از همه گروه ها و سازمانهای سیاسی درخواست میکنیم که به این فراخوان پیوسته و از زندانیان سیاسی به سهم خود بخواهند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند تا بتوانند در کنار دیگر ایرانیان آزاده روز رهائی ایران و ایرانی را از شر این نظام ویرانگر اسلامی جشن گرفته در سازندگی فردائی که به زودی فرا میرسد تلاش کنند.
زندانیان سیاسی را از یاد نبرده برای نجات جان آنان از چنگال دژخیمان اسلامی تلاش کنیم.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)