بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

19 آذر 1398
درخواست از زندانيان سياسي

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) خبرهاي نگران كننده اي از وضعييت اسفبار زندانيان سياسي دريافت ميكند.

شرايط زندانيان سياسي و فشارهاي وارده بر آنان به اندازه اي است كه تعدادي از آنان دست به اعتصاب غذا زده و در شرايط نگران
كننده اي بسر ميبرند.

جان بسياري از آنان در خطر است. حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) به سهم خود از همه زندانيان سياسي كه در اعتراض به رفتارهاي جنايتكارانه نظام جمهوري اسلامي در اعتصاب غذا بسر ميبرند صميمانه ميخواهد كه به اعتصاب غذاي خود پايان دهند. در شرايطي كه پايه هاي نظام جهل و جنون اسلامي با خيزش قهرمانانه ملت ايران به لرزه در آمده و ستونهاي نگهدارنده اين نظام جنايتكار یكي پس از ديگري ترك خورده و فرو ميريزند و روز فروپاشي اين نظام جنايتكار اسلامي بسرعت فرا ميرسد، ملت ايران به
وجود تك تك مبارزان و فرزندان راستين ايران زمين در كنار خود نيازمند است.
ما از همه گروه ها و سازمانهاي سياسي درخواست ميكنيم كه به اين فراخوان پيوسته و از زندانيان سياسي به سهم خود بخواهند كه به اعتصاب غذاي خود پايان دهند تا بتوانند در كنار ديگر ايرانيان آزاده روز رهائي ايران و ايراني را از شر اين نظام ويرانگر اسلامي جشن گرفته در سازندگي فردائي كه به زودي فرا ميرسد تلاش كنند.
زندانيان سياسي را از ياد نبرده براي نجات جان آنان از چنگال دژخيمان اسلامي تلاش كنيم.

پاينده ايران
زنده باد ملت قهرمان ايران
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)