پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

یازدهم آبان 98

رافى خاچاطوريان هنرمندى ايراندوست و آزاديخواه كه در راه عدالتخواهى براى هم ميهنان در وطن اسيرش و در مبارزه عليه ظلم، تلاطم هاى غربت نشينى را به جان خريد، چشم بر باد داد اما مغرورانه و مفتخر به راه خود ادامه داد اينك چشم ديگرش را نيز از جهان فروبست اما ياد و انگيزه او در راه عشق به وطن همچنان زنده خواهد ماند.

هموندان حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) درگذشت آن هم ميهن ايراندوست، رافى خاچاطوريان را به خانواده و همه دوستدارانش تسليت گفته و يقين داريم كه تلاشهاى آزاديخواهانه وفاداران به ميهن نيك فرجام است.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)