پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

یازدهم آبان ۹۸

رافى خاچاطوریان هنرمندى ایراندوست و آزادیخواه که در راه عدالتخواهى براى هم میهنان در وطن اسیرش و در مبارزه علیه ظلم، تلاطم هاى غربت نشینى را به جان خرید، چشم بر باد داد اما مغرورانه و مفتخر به راه خود ادامه داد اینک چشم دیگرش را نیز از جهان فروبست اما یاد و انگیزه او در راه عشق به وطن همچنان زنده خواهد ماند.

هموندان حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) درگذشت آن هم میهن ایراندوست، رافى خاچاطوریان را به خانواده و همه دوستدارانش تسلیت گفته و یقین داریم که تلاشهاى آزادیخواهانه وفاداران به میهن نیک فرجام است.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)