دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات )

موضوع : سیستم آموزش عالی برای حفظ نظام در جمهوری اسلامی

سخنران : آقای دکتر بهرام بیگلری