دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات )

موضوع : سرانجام گفتگو های جمهوری اسلامی با ۵+۱ در مورد بر جام

سخنران : آقای دکتر امیر حمیدی