بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

بمناسبت چهارم آبانماه ، یکصمدین زادروز پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوى

در یکصدمین سالگرد زادروز محمد رضا شاه پهلوى، فرزند و جانشین رضا شاه بزرگ، بجا و شایسته است که به پاس خدمات بى دریغ آن پادشاه میهندوست که تنها به ایران مى اندیشید و هیچ جز سعادت و سرافرازى و پیشرفت و بهروزى براى ایران و ایرانى در سر نداشت، همواره یاد و نام او را زنده نگاه داشته و بار دیگر به یاد بیاوریم که نهالى که او و پدر بزرگوارش در خاک مام وطن کاشتند و شاخه هاى امید و ترقى و عدالت اجتماعى یک به یک جوانه کردند امروز درختى تنومند گشته که هنوز هم جوانان برومند وطن به آن تکیه میکنند و داد عدالتخواهى سر میدهند.

محمد رضاه شاه پهلوى در کمتر از ٣٧ سال چنان ایران واپسمانده را به جهان توسعه نزدیک و اقتصاد کشور را شکوفا و زنان را به آزادى و برابرى و کشاورزان را به مالکیت و کارگران را به حقوق بایسته و جایگاه جهانى ایران را به اعتبار بین المللى و ایرانى را به منزلت و رفاه رسانید که در تاریخ بى سابقه بوده و هست. براستى این سربلندى تاریخى، پاسخ وى به تاریخ است.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) یاد آن بزرگمرد ایراندوست، محمد رضا شاه پهلوى را گرامى داشته و یقین دارد پاسخ ملت بزرگ ایران به وى، زنده نگاه داشتن مشعل ایراندوستى و قدردانى از خدمات او به نسلهاى ماندگار است.

نامش در تاریخ به نیکى یاد باد!
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)