بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

بمناسبت چهارم آبانماه ، يكصمدين زادروز پادشاه فقيد ايران محمد رضا شاه پهلوى

در يكصدمين سالگرد زادروز محمد رضا شاه پهلوى، فرزند و جانشين رضا شاه بزرگ، بجا و شايسته است كه به پاس خدمات بى دريغ آن پادشاه ميهندوست كه تنها به ايران مى انديشيد و هيچ جز سعادت و سرافرازى و پيشرفت و بهروزى براى ايران و ايرانى در سر نداشت، همواره ياد و نام او را زنده نگاه داشته و بار ديگر به ياد بياوريم كه نهالى كه او و پدر بزرگوارش در خاك مام وطن كاشتند و شاخه هاى اميد و ترقى و عدالت اجتماعى يك به يك جوانه كردند امروز درختى تنومند گشته كه هنوز هم جوانان برومند وطن به آن تكيه ميكنند و داد عدالتخواهى سر ميدهند.

محمد رضاه شاه پهلوى در كمتر از ٣٧ سال چنان ايران واپسمانده را به جهان توسعه نزديك و اقتصاد كشور را شكوفا و زنان را به آزادى و برابرى و كشاورزان را به مالكيت و كارگران را به حقوق بايسته و جايگاه جهانى ايران را به اعتبار بين المللى و ايرانى را به منزلت و رفاه رسانيد كه در تاريخ بى سابقه بوده و هست. براستى اين سربلندى تاريخى، پاسخ وى به تاريخ است.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ياد آن بزرگمرد ايراندوست، محمد رضا شاه پهلوى را گرامى داشته و يقين دارد پاسخ ملت بزرگ ايران به وى، زنده نگاه داشتن مشعل ايراندوستى و قدردانى از خدمات او به نسلهاى ماندگار است.

نامش در تاريخ به نيكى ياد باد!
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)