بیانیه

٢٢ مهر ٢۵٧۸
هممیهنان گرامی

حمله ترکیه به سرزمینهای کُردنشین سوریه با خود، کشتار غیر نظامیان بویژه کودکان بیگناه را به همراه داشته است.

جنایاتی که در این روزها توسط دولت اردوغان علیه کردهای ایرانی تبار در شمال سوریه رخ می دهند، دل هر انسان با وجدانی را به درد می آورد.

شوربختانه مردمانی که هنوز زخمهای ژرف جنایت های اهریمنان داعش را درمان نکرده اند، دچار گزند دیگری شده اند.

حکومت نئوعثمانی اردوغان به دنبال جایگزین کردن کردهای ایرانی تبار با اعراب و ترکهای غیربومی هستند تا بافت جمعیتی مرزهای جنوبی خود را تغییر دهند.

از اینرو، به بهانه ایجاد نوار امنیتی در مرز ترکیه و سوریه، دست به انجام عملیات نظامی گسترده علیه شهروندان بی دفاع و بیگناه زده اند.

هممیهنان ارجمند و مهربان را فرا می خوانیم که به ندای وجدان خود توجه کنند و برای نشان دادن انزجار خود از رفتار غیرانسانی دولت اردوغان، روز پنجشنبه ٢۵ مهرماه در ساعت چهار پس از نیمروز، در روبروی سفارت ترکیه در خیابان فردوسی تهران گردهم آیند تا اعتراض جدی خود را به سیاست های ضد انسانی اردوغان نشان دهند.

پاینده ایران

جبهه ایرانگرایان: سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، جبهه ملی ایران (تشکیلات آمریکا) و جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی