بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

۱۴ مهر ۹۸

فاجعه روستاى چنار محمودى و اعتراضات بحق هموطنانمان در لردگان و دیگر شهرها

بار دیگر بى کفایتى نظام جمهورى جهل و جنون اسلامى براى هموطنان بیگناهمان در روستاى چنار محمودى فاجعه آفرید و تعداد زیادى را به ویروس ایدز مبتلا کرد.

ابعاد این فاجعه و میزان بى کفایتى مسئولان نظام اسلامى براستى بهت انگیز است. عدم رعایت ابتدائى ترین اصول بهداشتى آنهم از سوى مسئولان بهداشتى کشور با هیچ بهانه اى قابل توجیه نبوده و نیست.

بى سبب نیست که مردم رنج کشیده و خسته از چهل سال بى کفایتى نظام لاف زنان اسلامى که ادعاى پوچ مدیریت جهانیشان گوش فلک را کر کرده و بیشمار ثروتهاى ایرانیان را به هدر داده است، به درستى در شهرستانهاى لردگان و ایلام و دیگر شهرهاى ایران زمین مسبب اصلى را نظام بى کفایت جمهورى اسلامى دانسته و براى حمایت از هموطنان قربانى شده خود و مقابله با مسئولان بى کفایت نظام اسلامى بپاخاسته اند.

حزب مشروط ایران (لیبرال دمکرات) ضمن همدردى عمیق با قربانیان بى کفایتى فاجعه بار مسئولان نظام اسلامى در روستاى چنار محمودى، از قیام هموطنان دلیر و غیرتمند خود در لردگان، ایلام، اصفهان و دیگر شهرهائى که براى اعتراض بپاخاسته اند حمایت کرده از همه هموطنان خود در سراسر کشور میخواهد که هموطنان شجاع و بپاخاسته خود را تنها نگذاشته به حمایت از خواست بحقشان برخیزند.

درد و رنج و مشکل اصلى ایرانیان در جاى جاى ایران زمین، درد و رنج و مشکلى مشترک است که تنها با همت همه ایرانیان و یک قیام سراسرى بر علیه نظام بیکفایت و فاجعه بار جمهورى اسلامى درمان خواهد پذیرفت.

هموطنان شجاع و بهترین فرزندان این آب و خاک را تنها نگذاشته اجازه ندهیم قربانى نظام غارتگر جمهورى اسلامى شوند.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)