بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

14 مهر 98

فاجعه روستاى چنار محمودى و اعتراضات بحق هموطنانمان در لردگان و ديگر شهرها

بار ديگر بى كفايتى نظام جمهورى جهل و جنون اسلامى براى هموطنان بيگناهمان در روستاى چنار محمودى فاجعه آفريد و تعداد زيادى را به ويروس ايدز مبتلا كرد.

ابعاد اين فاجعه و ميزان بى كفايتى مسئولان نظام اسلامى براستى بهت انگيز است. عدم رعايت ابتدائى ترين اصول بهداشتى آنهم از سوى مسئولان بهداشتى كشور با هيچ بهانه اى قابل توجيه نبوده و نيست.

بى سبب نيست كه مردم رنج كشيده و خسته از چهل سال بى كفايتى نظام لاف زنان اسلامى كه ادعاى پوچ مديريت جهانيشان گوش فلك را كر كرده و بيشمار ثروتهاى ايرانيان را به هدر داده است، به درستى در شهرستانهاى لردگان و ايلام و ديگر شهرهاى ايران زمين مسبب اصلى را نظام بى كفايت جمهورى اسلامى دانسته و براى حمايت از هموطنان قربانى شده خود و مقابله با مسئولان بى كفايت نظام اسلامى بپاخاسته اند.

حزب مشروط ايران (ليبرال دمكرات) ضمن همدردى عميق با قربانيان بى كفايتى فاجعه بار مسئولان نظام اسلامى در روستاى چنار محمودى، از قيام هموطنان دلير و غيرتمند خود در لردگان، ايلام، اصفهان و ديگر شهرهائى كه براى اعتراض بپاخاسته اند حمايت كرده از همه هموطنان خود در سراسر كشور ميخواهد كه هموطنان شجاع و بپاخاسته خود را تنها نگذاشته به حمايت از خواست بحقشان برخيزند.

درد و رنج و مشكل اصلى ايرانيان در جاى جاى ايران زمين، درد و رنج و مشكلى مشترك است كه تنها با همت همه ايرانيان و يك قيام سراسرى بر عليه نظام بيكفايت و فاجعه بار جمهورى اسلامى درمان خواهد پذيرفت.

هموطنان شجاع و بهترين فرزندان اين آب و خاك را تنها نگذاشته اجازه ندهيم قربانى نظام غارتگر جمهورى اسلامى شوند.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)