بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

۱۴ مهر ۹۸

قیام مردم عراق بر علیه جمهورى ویرانگر اسلامى

این روزها جمهورى اسلامى نتیجه سالها تلاش ویرانگرانه و تفرقه افکنانه خود در عراق را به چشم میبیند.

مردم به ستوه آمده عراق که سالهاست شاهد دخالتهاى نابجاى جمهورى اسلامى در کشورشان هستند به قیامى سراسرى دست زده خواهان بیرون راندن جمهورى اسلامى از عراق و پایان بخشیدن دخالتهاى ویرانگرش در سرزمین خود می باشند.

قیامى که تا هنگام انتشار این بیانیه ده ها کشته و زخمى به جاى گذاشته است. کشته و زخمى شدگانى که توسط عوامل جمهورى اسلامى و سپاه قدس و عوامل جیره خوارشان از حشد الشعبى گرفته تا دیگر جنایتکاران جیره خوار جمهورى اسلامى مسئول مستقیم و غیر مستقیم به خاک و خون کشیده شدنشان هستند.
قیام مردم عراق بر علیه جمهورى اسلامى نشان دیگرى است از ورشکستگى سیاستهاى شیعه گسترى نظام جهل و جنون اسلامى.

سیاستى که جمهورى اسلامى پس از بخشیدن نزدیک به هزار میلیارد دلار خسارت جنگ ایران و عراق و به هدر دادن صدها و صدها میلیارد دلار از ثروت مردم ایران و به بهاى به فقر و فلاکت کشاندن ایرانیان دنبال میکرد و هنوز هم دنبال میکند.
شکست سیاستهاى شیعه گسترى جمهورى اسلامى که به بهاى به فقر و فلاکت کشاندنه ایرانیان دنبال شده یادآور این حقیقت انکارناپذیر است که در نهایت مردم هیچ کشورى حتى شیعیان عراق نیز زیر بار نفوذ نظام شکست خورده و ویرانگر جمهورى اسلامى نخواهند رفت و آزادى و رهائى از چنگال جنایتکاران و استقلال و منافع ملى خود را به هیچ قیمتى نخواهند فروخت و براى دست یابى به آن از جان خود نیز خواهند گذشت.

قیام مردم عراق بر علیه عوامل جنایتکار جمهورى اسلامى میتواند الگوئى براى ایرانیان شود. ایرانیان میتوانند از این موقعیت حداکثر استفاده را کرده در ایران بر علیه نظامى که سراسر منطقه خاورمیانه را به نام آنان به خاک و خون کشیده، باعث مرگ و ویرانى صدها هزار انسان از عراق و سوریه و لبنان تا یمن شده و صدها و صدها میلیارد دلار ثروت مردم به فقر کشیده شده ایران را در این راه به هدر داده است برخیزند و با نابود کردن این نظامِ از هر سوى به بن بست رسیده و شکست خورده،  هم خود و نسلهاى آینده را نجات دهند و هم صلح و امنیت و دوستى را چون دوران پیش از جمهورى اسلامى به منطقه بازگردانند و به جهانیان نشان دهند که حسابشان از جنایتکاران جمهورى حاکم بر ایران جداست.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)