بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

14 مهر 98

قيام مردم عراق بر عليه جمهورى ويرانگر اسلامى

اين روزها جمهورى اسلامى نتيجه سالها تلاش ويرانگرانه و تفرقه افكنانه خود در عراق را به چشم ميبيند.

مردم به ستوه آمده عراق كه سالهاست شاهد دخالتهاى نابجاى جمهورى اسلامى در كشورشان هستند به قيامى سراسرى دست زده خواهان بيرون راندن جمهورى اسلامى از عراق و پايان بخشيدن دخالتهاى ويرانگرش در سرزمين خود می باشند.

قيامى كه تا هنگام انتشار اين بيانيه ده ها كشته و زخمى به جاى گذاشته است. كشته و زخمى شدگانى كه توسط عوامل جمهورى اسلامى و سپاه قدس و عوامل جيره خوارشان از حشد الشعبى گرفته تا ديگر جنايتكاران جيره خوار جمهورى اسلامى مسئول مستقيم و غير مستقيم به خاك و خون كشيده شدنشان هستند.
قيام مردم عراق بر عليه جمهورى اسلامى نشان ديگرى است از ورشكستگى سياستهاى شيعه گسترى نظام جهل و جنون اسلامى.

سياستى كه جمهورى اسلامى پس از بخشيدن نزديك به هزار ميليارد دلار خسارت جنگ ايران و عراق و به هدر دادن صدها و صدها ميليارد دلار از ثروت مردم ايران و به بهاى به فقر و فلاكت كشاندن ايرانيان دنبال ميكرد و هنوز هم دنبال ميكند.
شكست سياستهاى شيعه گسترى جمهورى اسلامى كه به بهاى به فقر و فلاكت كشاندنه ايرانيان دنبال شده يادآور اين حقيقت انكارناپذير است كه در نهايت مردم هيچ كشورى حتى شيعيان عراق نيز زير بار نفوذ نظام شكست خورده و ويرانگر جمهورى اسلامى نخواهند رفت و آزادى و رهائى از چنگال جنايتكاران و استقلال و منافع ملى خود را به هيچ قيمتى نخواهند فروخت و براى دست يابى به آن از جان خود نيز خواهند گذشت.

قيام مردم عراق بر عليه عوامل جنايتكار جمهورى اسلامى ميتواند الگوئى براى ايرانيان شود. ايرانيان ميتوانند از اين موقعيت حداكثر استفاده را كرده در ايران بر عليه نظامى كه سراسر منطقه خاورميانه را به نام آنان به خاك و خون كشيده، باعث مرگ و ويرانى صدها هزار انسان از عراق و سوريه و لبنان تا يمن شده و صدها و صدها ميليارد دلار ثروت مردم به فقر كشيده شده ايران را در اين راه به هدر داده است برخيزند و با نابود كردن اين نظامِ از هر سوى به بن بست رسيده و شكست خورده،  هم خود و نسلهاى آينده را نجات دهند و هم صلح و امنيت و دوستى را چون دوران پيش از جمهورى اسلامى به منطقه بازگردانند و به جهانيان نشان دهند كه حسابشان از جنايتكاران جمهورى حاكم بر ايران جداست.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)