حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

دختران ايران زمين بايد بمانند

19 شهریور 98

خبر دردناك درگذشت سحر خدايارى قلب ميليونها ايرانى باشرف را حقيقتا بدرد آورد و بار ديگر به آنان و جهانيان يادآور اين حقيقت تلخ شد كه جمهورى ويرانگر اسلامى ، ايران را به آنچنان ماتمكده اى بدل كرده است كه دختران جوان و آينده سازانش براى اعتراض به تبعيض جنسيتى و محروم بودن از پيش و پا افتاده ترين حقوق خود كه تماشاى يك مسابقه فوتبال در كنار برادران شان و چند ساعتى شادى و تفريح سالم يك نمونه ساده آن است گاه دست به خودسوزى زده و چون شمع غريبانه ميسوزند.

سحر رفت و طلوع خورشيد و صبح اجتناب ناپذير سرزمينش را نديد اما شمعى شد در دل اين شب تار و ظلمت بى انتهاى جمهورى جهل و جنون اسلامى.

چراغى شد در برابر چشمهاى به سياهى عادت كرده مسخ شدگان.

اما ديرى نخواهد كشيد كه آتشى كه سحر با تن خود برافروخت دامان سردمداران جمهورى اسلامى و حوزه هاى علميه و مراجع متحجرى كه هر روز و هر لحظه با افكار قرون وسطائى و حقيقتا كثيفشان  پاسدار سياهى و تباهى اند و هر روز و هر لحظه بر سر اين سرزمين خاك مرده مي پاشند را بگيرد و آنان را با افكار سياهشان نيست و نابود كند.

حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمكرات) درگذشت غم انگيز سحر خدايارى را به خانواده محترم و دوستانش و همه ايرانيان آزاده تسليت گفته خود را در اين اندوه شريك ميداند.

دختران ايران بايد بمانند. بايد بمانند تا صبح آزادى و طلوع دوباره خورشيد و پايان اين ظلمت را به چشم ببينند و در كنار برادرانشان به جشن و پايكوبى نشينند.

ياد سحر خدايارى را با تلاشى دو چندان براى نابودى نظام ويرانگر جمهورى اسلامى و دست يابى  به فردائى بهتر كه در آن هيچ تبعيض جنسيتى وجود نداشته باشد گرامى خواهيم داشت و با اميد به تلاش خود ادامه خواهيم داد. يقين داريم كه همه فرزندان راستين ايران نيز چنين خواهند كرد.

دختران ايران زمين از اين پس نه با خودسوزى كه با اميد و تلاش دوچندان خود به حقوق برابر خود دست خواهند يافت.

روان سحر خدايارى شاد و يادش گرامى باد

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)