بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

15 شهریور 98

درگذشت مانوك خدابخشیان

با کمال تاسف مانوك خدابخشیان چشم از جهان فرو بست و از میان ما رفت.

مانوك شاید یکى از هوشمندترین و تیزبین ترین تحلیلگران ایرانى بود.

چه آنزمان که در پیش از انقلاب ویرانگر اسلامى درعرصه فوتبال ظهور کرد و تحلیلهاى دقیق و تخصصى خود را که از بسیارى از تحلیلگران شناخته شده بین المللى فوتبال نیز هوشمندانه تر و بهتر بود را در ضمینه فوتبال با علاقه مندان این ورزش جهانى در میان میگذاشت و به آنان مى آموخت که به فوتبال به چشم پدیده اى وراى یک بازى ساده ورزشى بنگرند و چه آنزمان که پس از انقلاب اسلامى و ترك میهن با همان وسواس و با همان دقت و وسعت مطالعه و تیزبینى تحلیلهاى سیاسى خود را با ایرانیان در میان میگذاشت و تلاش میکرد که به آنان بیاموزد تا به سیاست نیز با چشمى وراى ساده انگارى هاى رایج در میان ما ایرانیان بنگرند.

او از معدود کسانى بود که سالها پیش، بسیار زودتر از بسیارى، به اهمییت “پهلویزم” براى نجات ایران و رهائى از این اختاپوس ویرانگر اسلامى و بر پا کردن یک “رونسانس ایرانى” پى برد. رونسانسى که یقین داشت با تلاش نسلى که او آنرا “نسل شیک پاسارگادى” مینامید ایران و ایرانى را از این منجلاب ویرانگر اسلامى نجات خواهد داد.

بى سبب نبود که محبوبییت زنده یاد مانوك خدابخشیان نیز در میان نسل جوان با بسیارى از تحلیل گران سیاسى هم نسل خودش قابل مقایسه نبود. او جایگاهى خاص در میان نسل جوان ایران یافته بود و دوست دارانى بیشمار داشت.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) درگذشت زنده یاد مانوك خدابخشیان را به خانواده محترم او و جامعه ایرانى و همه دوستان و دوست دارانش به ویژه “نسل شیک پاسارگادى” تسلییت گفته یقین دارد که نسل جوان ایران تحلیل ها و راهکارهاى او را از یاد نخواهند برد. راهش را ادامه خواهند داد و با تکیه بر آنچه او اندیشه رهائى بخش “پهلویزم” مینامید در یک باز زائى و “رونسانس” تاریخى ایران را بار دیگر از این خاکستر مرگبار بدر خواهند آورد و بار دیگر جانى تازه خواهند بخشید.

در روز رهائى ایران از چنگال این نظام ویرانگر اسلامى جاى زنده یاد مانوك خدابخشیان در میان وطنپرستان و “نسل شیک پاسارگادى” بسیار خالى خواهد بود.

روانش شاد، یادش گرامى و راهش پر رهرو باد

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)