بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

12 شهریور 98

هم میهنان گرامی

پیرو بیانیه تکمیلی 14 تن از کنشگران مدنی در ایران که در آن آشکارا بیان شده “ما با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قواي آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی براي بازسازي و نوسازي این رژیم وجود ندارد” و تاکید شده “جمهوري اسلامی را نظامی برآمده از قوانین استبدادي میدانیم و با نشانه رفتن دقیق مبانی و مظهر مفاسد این نظام که همانا ”قانون اساسی“ و جایگاه ولی فقیه و ”رهبري“ است، خواستار مطالبات بر حق خود و بخش وسیعی از مردم خویشیم” ؛ و به دنبال آن، بیانیه 14 تن از بانوان کنشگر اجتماعی و حقوق بشري و نیز پیشتیبانی جمع کثیري از هممیهنان درون و برونمرز از این جنبش آزادیخواهانه، حکومت ضد مردمى و استبدادى جمهورى اسلامى تمامی امضا کنندگان این بیانیه ها، و تعدادى از حامیان آنرا دستگیر، سرکوب و به بند کشیده است.

صرف نظر از گرایش ها و عقاید سیاسى گوناگون این کنشگران جان بر کف، بجاست که همه ایرانیان از حقوق انسانی و شهروندي امضا کنندگان بیانیه ها و نیز براى آزادي بیان و مطالبه صلح جویانه حقوق مدنی و شهروندي فرد فرد ایرانیان در همه سطوح اجتماعى، از این جنبش آزادیخواهانه دفاع کرده، پیکره اش را گسترش داده و در یک اقدام جمعى، تمامی جوامع حقوق بشري و دولت هاي دمکراتیک جهان آزاد را دعوت به همکاري براي آزادي بدون قید و شرط دستگیر شدگان و برقرارى رعایت حقوق بشر در ایران بنمایند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در حمایت از حقوق پایمال شده این هممیهنان دربند و دیگر زندانیان سیاسی و عـقیدتـی، و در حمایت ازهرگونه جنبش آزادیخواهانه مردمى و در راستاى رهایى ایران از چنگال استبداد، تبعیض و حکومت توتالیتر جمهورى اسلامى از کمپین “من نفر پانزدهم هستم” پشتیبانى می نماید.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)