دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات )

موضوع : نقش مطبوعات آزاد و مستقل در راه مبارزه با جمهوری اسلامی

سخنران : خانم نازنین انصاری