اولین برنامه هفتگی پنجشنبه های رادیو مشروطه
موضوعات:
– پیام دبیرکل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) به مناسبت اولین برنامه
– شعر آقای هالو “آره تو راست میگی”
– تحلیل اخبار هفتگی ایران توسط کژال و امیر شاه
– نمایش رادیویی شکنجه …

رادیو مشروطه هر پنجشنبه از ساعت
۱۹ بوقت اروپای مرکزی
۱۸ بوقت لندن
۱۰ بوقت غرب آمریکا
۱۳ بوقت واشینگتن
۲۱:۳۰ بوقت تهران

دانلود