بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

13 مرداد 1398
واگذارى سهم ایران در دریاى خزر به روسیه

نظام جمهورى نکبت بار و ایران بر باد ده اسلامى با امضاء قرار داد دوجانبه، با روسیه، قراردادى که وزارت دفاع روسیه نوشته و آخوند روحانى امضاء کرده است، و واگذارى سهم ایران در دریاى خزر به دشمنان ایران و ایرانى خیانت جبران ناپذیر دیگرى را به لیست خیانتهاى خود در حق ایران و ایرانى افزود و لکه ننگ دیگرى را به امید جلب حمایت روسیه از نظام اسلامى و ماندگارى بر اریکه قدرت و پر کردن هر چه بیشتر حسابهاى بانکى سران نظام غارتگر اسلامى بر دامان کثیف جمهورى اسلامى افزود.

این خیانت بزرگ تنها خیانت به نسلهاى امروز ایران نیست که در صورت تصویب و به اجرا در آمدن، خیانت به نسلها و نسلهاى آینده ایران است. واگذارى سهم ایران که در دراز مدت هزاران میلیارد دلار ارزش داشت بزرگترین خیانت به کشورى است که حتى دشمنان اشغالگر بیگانه اش نیز در طول تاریخ به آن دست نزدند.

نظام وامانده و در حال سقوط اسلامى به امید جلب حمایت روسیه براى بقاى نکبت بار خود در ضعیف ترین موقعییت اقتصادى، سیاسى و اجتماعى و در انزواى کامل جهانى با دشمن دیرینه ایران قراردادى را امضاء کرد که حتى بى کفایت ترین و ضعیف ترین کشورها با دوستانشان هم امضاء نمیکنند چه رسد با دشمن دیرینه اى که همواره چشم بر آب و خاکشان داشته و دارد.

بر ایرانیان در سرتاسر ایران و جهان است که در برابر این خیانت آشکار و بى سابقه ساکت ننشسته و تمام توان و همت خود را بکار گیرند تا جلو تصویب این قرار داد را گرفته، اجازه ندهند منافع دراز مدت و منابع و ثروتهاى نسلهاى امروز و فرداى ایران براى بقاى دشمنان داخلى به دشمنان خارجى ایران واگذار شود.

راى دهندگان به این قرارداد ننگین در مجلس شرم آور شوراى اسلامى باید بدانند که در صورت تصویب آن این خیانتشان نابخشودنى خواهد بود و دیر یا زود در برابر دادگاه ملت ستم دیده ایران و نسلهاى آینده به پاى میز محاکمه کشیده خواهند شد.

این قرارداد ننگین از دید ملت ایران بى اعتبار است و در فرداى رهائى ایران هیچ اعتبارى نخواهد داشت.

با اعتراضات سراسرى جلو این خیانت بزرگ را گرفته و اجازه نخواهیم داد آب و خاك سرزمین نیاکانمان بیش از این براى بقاى نظام جمهورى ننگین و ایران بربادده به فرصت طلبان خارجى، به دست دشمنان داخلى واگذار شود.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)