مسئوليت درگيرى نظامى با آمريكا

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) به اين وسيله نگرانى خود را در رابطه با احتمال بروز يك درگيرى نظامى با آمريكا و يا كشورهاى منطقه ابراز كرده به هموطنان خود هشدار ميدهد كه ادامه سياستهاى ايران بر باد ده جمهورى اسلامى كشور را تا يك قدمى يك درگيرى نظامى ويرانگر كشانده است.

در اين شرايط يك درگيرى خانمان سوز با آمريكا و يا كشورهاى منطقه نه تنها دور از ذهن نيست كه با يك خطا، حتى خطائى كوچك، از هر طرف بسيار محتمل هم مى نمايد.

ايرانيان بايد بدانند و آگاه باشند كه ادامه سياستهاى ويرانگر جمهورى اسلامى يا با جنگ و ويرانى و يا با ادامه تحريمهاى كمر شكن، ايران را از آنچه در اين چهل سال سلطه جمهورى اسلامى ويران شده ويران تر خواهد كرد و به كلى از پاى در خواهد آورد.

مسئولييت هرگونه درگيرى نظامى با آمريكا و كشورهاى منطقه تنها و تنها با جمهورى اسلامى و سران نظام اسلامى است.

رهبران جمهورى اسلامى بهتر است بدانند كه ايرانيان نه تمايلى به جنگ با آمريكا دارند و نه تمايلى به ادامه تحريمهائى دارند كه نتيجه مستقيم سياستهاى ويران گر نظام، سياستهائى كه بدون در نظر گرفتن منافع ملى اتخاذ شده اند، است.

تحريمهائى كه هنوز هيچ نشده زندگى ايرانيان را نابود و ده ها ميليون از جمعييت كشور را به زير خط فقر كشانده است. شعارهاى بى معنى و تهديدهاى توخالى سران تا بن فاسد نظام اسلامى، هيچ دردى را از دردهاى كشور درمان نكرده و هيچ بارى را از شانه هاى خسته مردم بر نخواهد داشت.

توهم اينكه ايرانيان اين بار نيز چون جنگ تحميلى پشت سر نظامى با كارنامه اى چهل ساله از كشتار و سركوب و غارت منابع ملى خواهند ايستاد و همانگونه كه در برابر صدام حسين مقاومت كردند در برابر حمله آمريكا نيز مقاومت خواهند كرد يك خود فريبى جنون آميز بيش نيست.

اگر سران نظام تصور ميكنند ميتوانند با جنگ افروزى مردم را پشت سر خود متحد و توجه آنان را از بيكفايتى نظام اسلامى منحرف كنند تا چند روزى بر عمر ننگين نظامشان بيافزايند سخت در اشتباه اند. ايرانيان پس از اين تجربه تلخ چهل ساله ديگر فريب مكاران جنايتكار را نخواهند خورد.
سران نظام بهتر است هر چه زودتر از اين خواب پريشان كه تعبيرى جز ويرانى و نابودى هرآنچه براى ايران و ايرانى مانده است ندارد بيدار شوند. به خود آيند و براى نجات كشور، راه و روش ويرانگرانه خود را كه در اين چهل سال جز ويرانى و تراشيدن دشمن از هر سوى براى ايران و ايرانى و هدر دادن سرمايه هاى جبران ناپذير كشور نتيجه اى نداشته است تغيير دهند.

حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمكرات) ضمن هشدار دوباره به ايرانيان بار ديگر تكرار ميكند و از هموطنان خود ميخواهد كه براى نجات كشور و نجات خود و نسلهاى آينده اختلافات مسلكى خود را كنار گذاشته و با اتحادى كه همواره در شرايط حساس از خود نشان داده اند اين بار نيز براى نجات كشور و به زير كشيدن اين نظام ايران بر باد ده دست بدست هم داده و قيام كنند.

براى جلوگيرى از جنگ و نابودى كشور هيچ راهى مطمئمن تر از نابودى نظام ويرانگر اسلامى نيست. براى بقاى ايران و ايرانى و جلوگيرى از جنگ و توقف اين روند ويرانگر، تنها راه تلاش آشكار و همه جانبه براى براندازى اين نظام ويرانگر است. هرچه زودتر نظام اسلامى از بين برود شانس ماندگارى كشور و ملت آزاده ايران بيشتر خواهد بود.

نبايد به نظام اسلامى فرصت داد تا با جنگ افروزى و نابودى كشور چند روزى بر عمر نكبت بارش بيافزايد و سرانش ثروتهاى بيشترى از كشور را به غارت ببرند. سكوت در برابر نظام و يا همراهى با نظام اسلامى در هر زرورقى كه پيچيده شود و به هر بهانه اى كه باشد از جمله مقابله با خطر جنگ با آمريكا و يا كشورهاى منطقه در عمل جز كمك به وقوع جنگ و نابودى ايران نيست.

با يقين به آنكه ايرانيان آگاه تر از آن اند كه فريب شعارهاى نظام اسلامى را بخورند و با يقين به نابودى اين نظام ايران بر باد ده جمهورى اسلامى بدست ايرانيان در كنار هموطنان خود تا رهائى ايران و آزادى ايرانيان لحظه اى از پاى نخواهيم نشست.

پاینده ایران

زنده باد ملت ایران