فريب ديگرى از آخوند سيد محمد خاتمى

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) بيانات رئيس جمهور سابق نظام ويرانگر اسلامى سيد محمد خاتمى در رابطه با نظام فدرال را بشدت محكوم كرده و يقين دارد كه كمتر كسى در ايران بار ديگر فريب اين ملاى مكار و حيله گر را خواهد خورد.

در روزگارى كه نظام جمهورى نكبت بار و ويرانگر جمهورى اسلامى از هر سوى محاصره شده و در گرداب خود ساخته اش هر ساعت و هر روز با شتاب بيشترى رو به نابودى و فروپاشى ميرود، تداركاتچى هميشگى نظام ويرانگر اسلامى كه بارها اعلام كرده است كه به دمكراسى واقعى و شناخته شده كه تمامى كشورهاى متمدن از شرق و غرب را سعادتمند كرده و به راه پيشرفت و آزادى رهنمون كرده است هيچ اعتقادى كه ندارد هيچ بشدت با آن مخالف است، بار ديگر كمر همت بسته تا با فريبى ديگر،  ايرانيان مخصوصا هموطنان رنج كشيده ما در مناطق مرزى را گمراه كند.

او ميخواهد با ايجاد اختلاف در ميان ايرانيان روند اجتناب ناپذير اتحاد ملى بر عليه جمهورى اسلامى را به بيراهه برده و از شتاب آن بكاهد.
سيد محمد خاتمى تلاش ميكند تا با ايجاد اختلاف و تفرقه از شتاب سقوط اجتناب ناپذير جمهورى اسلامى بكاهد و بر عمر نكبت بار اين نظام ويرانگر اسلامى مدتى بيافزايد. وحشت او و ملايان هم قطارش اتحاد بين ايرانيان بر عليه جمهورى اسلامى است. او به خيال خود ميخواهد با فريب ايرانيان در مناطق مرزى از پيوستن آنان به ديگر ايرانيان جلوگيرى كرده و نظام را حفظ كند تا پس از گذشتن خطر از سر جمهورى اسلامى، نظام مورد علاقه اش بتواند به سركوب و كشتار ايرانيان مخصوصا در مناطق مرزى چون چهل سال گذشته ادامه دهد.
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) يقين دارد كه ايرانيان به خوبى از خطرات دهشت انگيز و فاجعه بار يك نظام فدرال ساخته و پرداخته بر اساس تفاوتهاى قومى- زبانى مخصوصا براى هموطنان رنج كشيده ما در مناطق مرزى و اقوام گوناگون ايرانى به خوبى آگاه اند.

ايرانيان پس از اين تجربه  تلخ چهل ساله به خوبى دريافته اند كه تنها راه رهائى از اين منجلاب چهل ساله جمهورى اسلامى نه اختلاف و جدائى كه اتحاد و يگانگى همه ايرانيان بر عليه جمهورى ويرانگر اسلامى است. ايرانيان دست ملايان حاكم بر كشور را به خوبى خوانده اند و در برابر حيله و نيرنگ آنان از جمله حيله و نيرنگ سيد محمد خاتمى كه براى فريب ايرانيان و يا ايجاد اختلاف و دشمنى بين ايرانيان دامهاى گوناگون گسترده و همچنان ميگسترد مقاومت ميكنند.

ايرانيان آگاه و آزاده به خوبى ميدانند كه سعادت ايران و ايرانيان در به قدرت رسيدن رهبران وطن پرست و دلسوز و برخوردارى از حقوق برابر شهروندى در سايه يك دمكراسى ليبرال حقيقى است و تا رسيدن به آن از پاى نخواهند نشست.

نظام جمهورى نكبت بار اسلامى به زودى بدست ايرانيان از بين خواهد رفت و در فرداى ايران ايرانيان از هر قوم و زبان و مذهبى كه باشند دست در دست هم جاى جاى ايران را آباد و همه ايرانيان را آزاد خواهند ساخت و آينده اى بهتر را براى خود و نسلهاى آينده رقم خواهند زد.

جمهورى اسلامى و ملايان مكار و جنايتكار حامى آن كارى از پيش نخواهند برد. هرچه دست و پا بزنند روزها و ماه هاى آخر حكومت ننگينشان فرا رسيده است.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)