ايجاد تفرقه به نام حمايت از شاهزاده رضا پهلوى

از ابتداى شروع فعالييت هاى سياسى شاهزاده رضا پهلوى تمام سعى و تلاش ايشان همواره بر اين بوده و هست كه با ايجاد فضائى سالم كه در آن ايرانيانِ آزاده و مخالف نظام ويرانگر جمهورى اسلامى بتوانند با هم به تبادل نظر پرداخته و در نهايت به يك توافق عملى براى همكارى و يا دست كم همگامى براى نجات ايران از اين فاجعه اى كه ميرود تا كشور و تمدن ايران را به نابودى بكشاند، دست يابند.

اما سالهاست كه ديده ميشود غوغاسالارانى مشكوك كه گاه در لباس هوادار ايشان و گاه در لباس مخالف ايشان ظهور ميكنند، تمام هم و غم و تلاش خود را معطوف به تيره و تار كردن فضاى سياسى كرده و با توهين و فحاشى در  عمل سعى دارند تا تلاشهاى شاهزاده رضا پهلوى را براى اتحاد و همكارى و يا همگامى نيروهاى مخالفِ جمهورى اسلامى خنثى و بى اثر كنند.

اينان بيشتر دانسته و گاه ندانسته همان كارى را ميكنند كه نظام جمهورى اسلامى خواهان آن است و اين بر هيچ ناظر بى طرفى پنهان نبوده و نيست.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) از ابتداى شروع فعالييتش، چه در دوران حيات زنده ياد دكتر داريوش همايون و چه در دوران پس از درگذشت ايشان، نه تنها همواره حامى و مشوق اين تلاشهاى سازنده شاهزاده رضا پهلوى بوده است كه خود نيز به گواه دوست و دشمن از پيشگامانى بوده كه تمام تلاشش را كرده است تا با ايجاد فضائى سالم زمينه را براى ايجاد يك اتحاد ملى و يا حداقل يك همگامى ملى براى نجات ايران از اين وضع اسفبار كنونى فراهم سازد.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن ابراز بيزارى از اينگونه تلاشهاى تفرقه افكنانه عناصر مشكوك و پرخاشگر كه تمام تلاش و كوشش خود را معطوف به زهرآگين كردن فضاى اپوزيسيون جمهورى اسلامى ميكنند،  از تلاشهاى شاهزاده رضا پهلوى براى ايجاد فضائى مناسب براى همكارى و همگامى نيروهاى مخالف حمايت كرده به تلاشهاى خود در راستاى ايجاد چنين فضائى ادامه ميدهد.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) از تمامى هموطنان خود مخصوصا از هموطنان خود در داخل ايران ميخواهد كه بى توجه به قيل و قال غوغاسالاران مشكوك و حرفه اى با اتحاد روزافزون به تلاش براى مبارزه سراسرى با نظام جمهورى ويرانگر اسلامى ادامه دهند و هوشيارانه از آنان كه در لباس هوادارى از شاهزاده رضا پهلوى، بر خلاف خواست و راه و اهداف ايشان، شبانه روز به تفرقه افكنى مشغول اند دورى جسته و همراه و همگام با شاهزاده رضا پهلوى به ايرانى كه بايد بدست همه ايرانيان آزاد و فردائى كه بايد بدست همه ايرانيان آزاده ساخته شود بيانديشند.

از كينه و دشمنى با هم به هر بهانه اى بپرهيزيم كه تنها خواست نظام اسلامى و شانس آن براى ماندگارى، كينه و نفرت و پراكندگى در ميان ايرانيان است.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)