ایجاد تفرقه به نام حمایت از شاهزاده رضا پهلوى

از ابتداى شروع فعالییت هاى سیاسى شاهزاده رضا پهلوى تمام سعى و تلاش ایشان همواره بر این بوده و هست که با ایجاد فضائى سالم که در آن ایرانیانِ آزاده و مخالف نظام ویرانگر جمهورى اسلامى بتوانند با هم به تبادل نظر پرداخته و در نهایت به یک توافق عملى براى همکارى و یا دست کم همگامى براى نجات ایران از این فاجعه اى که میرود تا کشور و تمدن ایران را به نابودى بکشاند، دست یابند.

اما سالهاست که دیده میشود غوغاسالارانى مشکوک که گاه در لباس هوادار ایشان و گاه در لباس مخالف ایشان ظهور میکنند، تمام هم و غم و تلاش خود را معطوف به تیره و تار کردن فضاى سیاسى کرده و با توهین و فحاشى در  عمل سعى دارند تا تلاشهاى شاهزاده رضا پهلوى را براى اتحاد و همکارى و یا همگامى نیروهاى مخالفِ جمهورى اسلامى خنثى و بى اثر کنند.

اینان بیشتر دانسته و گاه ندانسته همان کارى را میکنند که نظام جمهورى اسلامى خواهان آن است و این بر هیچ ناظر بى طرفى پنهان نبوده و نیست.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) از ابتداى شروع فعالییتش، چه در دوران حیات زنده یاد دکتر داریوش همایون و چه در دوران پس از درگذشت ایشان، نه تنها همواره حامى و مشوق این تلاشهاى سازنده شاهزاده رضا پهلوى بوده است که خود نیز به گواه دوست و دشمن از پیشگامانى بوده که تمام تلاشش را کرده است تا با ایجاد فضائى سالم زمینه را براى ایجاد یک اتحاد ملى و یا حداقل یک همگامى ملى براى نجات ایران از این وضع اسفبار کنونى فراهم سازد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن ابراز بیزارى از اینگونه تلاشهاى تفرقه افکنانه عناصر مشکوک و پرخاشگر که تمام تلاش و کوشش خود را معطوف به زهرآگین کردن فضاى اپوزیسیون جمهورى اسلامى میکنند،  از تلاشهاى شاهزاده رضا پهلوى براى ایجاد فضائى مناسب براى همکارى و همگامى نیروهاى مخالف حمایت کرده به تلاشهاى خود در راستاى ایجاد چنین فضائى ادامه میدهد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) از تمامى هموطنان خود مخصوصا از هموطنان خود در داخل ایران میخواهد که بى توجه به قیل و قال غوغاسالاران مشکوک و حرفه اى با اتحاد روزافزون به تلاش براى مبارزه سراسرى با نظام جمهورى ویرانگر اسلامى ادامه دهند و هوشیارانه از آنان که در لباس هوادارى از شاهزاده رضا پهلوى، بر خلاف خواست و راه و اهداف ایشان، شبانه روز به تفرقه افکنى مشغول اند دورى جسته و همراه و همگام با شاهزاده رضا پهلوى به ایرانى که باید بدست همه ایرانیان آزاد و فردائى که باید بدست همه ایرانیان آزاده ساخته شود بیاندیشند.

از کینه و دشمنى با هم به هر بهانه اى بپرهیزیم که تنها خواست نظام اسلامى و شانس آن براى ماندگارى، کینه و نفرت و پراکندگى در میان ایرانیان است.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)