حشد الشعبى بايد از ايران خارج شود

بار ديگر نظام جنايتكار و ايران بر باد ده جمهورى اسلامى، ذات جنايتكار و غير ايرانى خود را با اجازه ورود اعضاء گروه مسلح حشد الشعبى عراق به خوزستان به بهانه كمك رسانى به سيل زدگان خوزستان و در حقيقت براى استفاده از اين گروه مسلح براى ارعاب و سركوب ايرانيان معترض در خوزستان به نمايش گذاشت.

جمهورى ويرانگر اسلامى در وقايع دردناك سيل اخير بى كفايتى خود را براى خاص و عام به نمايش گذاشت. بيشمار ايرانيان خسارت ديده در چندين استان و ده ها شهر و صدها روستا را در اين مصيبت بزرگ تنها گذاشته است و خشم همگان را در سراسر ايران برانگيخته است.

جمهورى نكبت بار اسلامى كه از يك سوى توان كمك رسانى به مناطق آسيب ديده را ندارد و از سوى ديگر خود را در برابر خشم ميليونها ايرانى و آسيب ديدگان ميبيند، تنها راه مقابله با خشم و نفرت عمومى را چون هميشه ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم ميبيند. از همين روى نيز مزدوران حشد الشعبى عراق را به بهانه كمك رسانى به ايران آورده تا در صورت گسترش خشم و اعتراض مردم در خوزستان از آنها براى سركوب و كشتار مردم بيگناه ايران استفاده كند.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن محكوم كردن اين اقدام جنايتكارانه نظام ويرانگر اسلامى از همه ايرانيان و مخصوصا هموطنان خود در خوزستان ميخواهد كه در برابر نيروهاى حشد الشعبى مقاومت كرده اجازه ندهند مزدوران بيگانه با سوء استفاده از وضعيت ويژه مناطق سيل زده در خوزستان مستقر شوند.

ايران در سايه نظام جمهورى اسلامى هر روز ويران تر و ايرانيان هر روز بيشتر و بيشتر به اسارت بيگانگان در مى آيند. اين وضع و اين اقدام جمهورى اسلامى براى هيچ ايرانى آزاده اى قابل قبول و تحمل نيست و زمان مقاومت همه جانبه در برابر آن فرا رسيده است.

حزب مشروطه ايران(ليبرال دمكرات) از همه هموطنان خود در نيروهاى مسلح ايران ميخواهد كه به قسم سربازى خود وفادار بمانند و اجازه ندهند ايرانيان در خاك ايران بدست بيگانگان به اسارت در آمده و سركوب شوند. سكوت در برابر اين خيانت آشكارِ سردمداران غارت گر و جنايتكار جمهورى اسلامى به هيچ روى پذيرفتنى نيست.

نه خوزستان و نه هیچ کجای ایران  به دست بيگانگان سركوب نخواهد شد و سردمداران جنايتكار جمهورى اسلام چنين آرزویی را با خود به گور خواهند برد.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)