بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
فروردین 1398
به يارى سيل زدگان بشتابيم
خبرهاى دردناك رسيده از ايران حاكى از آن است كه سيل در استانهای گلستان، فارس، لرستان و كرمانشاه و چند استان ديگر خسارات زيادى به هموطنانمان در شهرهاى آق قلا، شيراز، سرپل ذهاب زده وارد كرده و روستاهاى زيادى را ويران كرده است.اندوهبار است كه نظام بيكفايت جمهورى ويرانگر اسلامى نه تنها با سياستهاى ويرانگر محيط زيستى و بى توجهى به لايروبى سدها و ساخت وسازهاى بى رويه در مسير هاى قابل پيش بينى سيل، باعث تشديد خسارات وارده از وقايع طبيعى ميشود كه با بى كفايتى و عدم آمادگى براى مقابله و كمك رسانى به مردم گرفتار و مصيبت زده ايران بر درد و رنج آنان مى افزايد.
چهل سال بى كفايتى و ويرانگرى نظام ظلم و جور و غارت اسلامى براى ايرانيان روشن كرده است كه اميدى به مسئولين چپاولگر اسلامى نيست. بايد ايرانيان خود آستينها را بالا زده به يارى يكديگر شتافته مرهمى بر دردهاى يكديگر شوند.
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن ابراز همدردى عميق با هموطنان مصيبت ديده خود در سراسر ايران از هموطنان خود ميخواهد كه هر طور ميتوانند به يارى يكديگر شتافته و منتظر امدادهاى نظام اسلامى نمانند.
هموطنانمان از شمال تا جنوب و غرب كشور در اين اولين روزهاى سال نو گرفتار سيل هائى خانمان برانداز شده اند و جا دارد كه همه در حد توانمان به يارى آنان بشتابيم.
يقين داريم كه ايرانيان وطنپرست و انسان دوست جز اين نيز نخواهند كرد و به يارى هموطنان خود خواهند شتافت و از هيچ كمكى دريغ نخواهند كرد.پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)