بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

شادباش نوروزى سال ١٣٩٨

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) فرا رسيدن نوروز باستانى سال ١٣٩٨ را به همه هموطنان خود در سراسر جهان و همچنين ديگر مللى كه اين روز را جشن گرفته و به رسم نياكان، بزرگ ميدارند شادباش گفته اميدوار است سال نو سالى به مراتب بهتر از سال پيش باشد.

در ميان جشنهائى كه در طول تاريخ به رسم نياكان نيك نهادمان بزرگ داشته ايم،  نوروز جايگاهى ويژه داشته و دارد و بى ترديد ميتوان گفت كه از مهم ترين آنان است. جشنى است كه در سياه ترين دوران ها نيز نويد روز نو و پايان زمستان سرد و سخت را ميدهد و اميد به آينده را در دلها زنده ميكند.

در اين سيه روزگارى كه نظام اهريمنان سيه دلِ اسلامى، كشور و ملت ايران را با گرفتاريها و مصيبتهاى بيشمارى روبرو ساخته است و عوامل ضحاك صفتان اسلامى تمام تلاششان پاشيدن بذر نااميدى و گسترش عزا وشيون در ميان ايرانيان است، تا از ملتى شاداب و اميدوار مردمانى اندوه گين و نااميد و خموده بسازند، جشن باستانى نوروز نويدى جز اميد به فردائى بهتر و روزگارى خوش تر به همراه ندارد. پادزهرى است براى همه غم ها و اندوه ها و سختى هاى حال و گذشته.

نياكانمان در سخت ترين شرايط و با كمترين امكانات از دوران حمله اسكندر گرفته تا حمله اسلام و مغولان در شرايطى كه قتل عام هاى دهشت انگيز بيگانگان، ايرانيان را عزادار و كشور را ويران كرده بود، با تكيه بر آئين نوروز و جشنهاى ملى، اميد به فردائى بهتر را در دلهاى خود و فرزندانشان زنده نگه داشتند و با تلاش و كوشش برخاسته از اين اميد در نهايت به روزهاى بهتر و شادتر دست يافتند. چون ققنوس از خاكستر برجاى مانده از ويرانيها زندگى دوباره يافتند و بال و پر گشودند.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)