بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

شادباش نوروزى سال ١٣٩٨

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) فرا رسیدن نوروز باستانى سال ١٣٩٨ را به همه هموطنان خود در سراسر جهان و همچنین دیگر مللى که این روز را جشن گرفته و به رسم نیاکان، بزرگ میدارند شادباش گفته امیدوار است سال نو سالى به مراتب بهتر از سال پیش باشد.

در میان جشنهائى که در طول تاریخ به رسم نیاکان نیک نهادمان بزرگ داشته ایم،  نوروز جایگاهى ویژه داشته و دارد و بى تردید میتوان گفت که از مهم ترین آنان است. جشنى است که در سیاه ترین دوران ها نیز نوید روز نو و پایان زمستان سرد و سخت را میدهد و امید به آینده را در دلها زنده میکند.

در این سیه روزگارى که نظام اهریمنان سیه دلِ اسلامى، کشور و ملت ایران را با گرفتاریها و مصیبتهاى بیشمارى روبرو ساخته است و عوامل ضحاک صفتان اسلامى تمام تلاششان پاشیدن بذر ناامیدى و گسترش عزا وشیون در میان ایرانیان است، تا از ملتى شاداب و امیدوار مردمانى اندوه گین و ناامید و خموده بسازند، جشن باستانى نوروز نویدى جز امید به فردائى بهتر و روزگارى خوش تر به همراه ندارد. پادزهرى است براى همه غم ها و اندوه ها و سختى هاى حال و گذشته.

نیاکانمان در سخت ترین شرایط و با کمترین امکانات از دوران حمله اسکندر گرفته تا حمله اسلام و مغولان در شرایطى که قتل عام هاى دهشت انگیز بیگانگان، ایرانیان را عزادار و کشور را ویران کرده بود، با تکیه بر آئین نوروز و جشنهاى ملى، امید به فردائى بهتر را در دلهاى خود و فرزندانشان زنده نگه داشتند و با تلاش و کوشش برخاسته از این امید در نهایت به روزهاى بهتر و شادتر دست یافتند. چون ققنوس از خاکستر برجاى مانده از ویرانیها زندگى دوباره یافتند و بال و پر گشودند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)