دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات )

موضوع : نگاه به آینده

سخنران : آقای سعید جباری ( کنشگر سیاسی _ رایزن حزب مشروطه ایران )